Søg støtte

Søg

Afgørelse om beskatning af medlemsbonus

Hvad betyder det for dig?

Siden 2016 har TryghedsGruppen udbetalt bonus til sine medlemmer. Vi har nu i Landsskatteretten fået medhold i, at medlemsbonussen skal beskattes mere lempeligt. Denne afgørelse har Skatteministeriet valgt at indbringe for domstolene. Nedenfor giver vi dig et overblik over, hvad det betyder for dig - og du kan finde svar på de mest stillede spørgsmål.


TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, der for private indtil nu er blevet beskattet som personlig indkomst. TryghedsGruppen har i Landsskatteretten fået medhold i, at medlemsbonussen skal betragtes som udbytte og derfor beskattes mere lempeligt som aktieindkomst. Denne afgørelse har Skatteministeriet valgt at indbringe for domstolene.

Vi mener, at Skattestyrelsen er forpligtet til at følge Landsskatterettens kendelse allerede nu og i den forbindelse genoptage medlemmernes skatteansættelser for 2016 til 2019, så beskatning af bonus modtaget i disse år sker efter Landsskatterettens anvisninger.

Vi har været i dialog med Skattestyrelsen, og deres holdning er, at de ikke er forpligtede til at følge Landsskatterettens afgørelse, før sagen er endeligt afgjort ved domstolene. 

Det betyder bl.a., at medlemmernes tidligere årsopgørelser ikke automatisk genoptages og ændres af Skattestyrelsen. Det stiller vores medlemmer i en svær situation, da de selv skal bede Skattestyrelsen om at ændre deres årsopgørelser for tidligere år. 

Fristen for at bede Skattestyrelsen om at ændre årsopgørelsen for 2016 var 1. maj 2020. Dette kommunikerede vi til vores medlemmer her på websitet samt i vores nyhedsbrev og på hjemmesiderne for Tryg og Alka Forsikring.

Læs mere om sagen nedenfor, hvor vi også har vi samlet en række spørgsmål og svar om den nye beskatning.

Få svar på dine spørgsmål om bonus og Landsskatterettens afgørelse

Hvad går sagen ud på?

Den 19. februar 2020 besluttede Landsskatteretten (som er øverste administrative organ), at bonus fra TryghedsGruppen skal anses som udbytte og derfor beskattes som aktieindkomst for private (og ikke som personlig indkomst). 

Efter vores opfattelse er bonus fra TryghedsGruppen blevet overbeskattet. Først er der sket en selskabsbeskatning hos TryghedsGruppen, og derefter en beskatning som personlig indkomst hos medlemmerne. For at undgå overbeskatning burde bonus i stedet have været beskattet som aktieindkomst hos medlemmerne, så den samlede beskatning af bonus svarer til beskatning af personlig indkomst (fx løn). En vurdering, som Landsskatteretten gav os medhold i den 19. februar 2020.

Skattestyrelsen er imidlertid ikke enig i afgørelsen, og Skatteministeriet har indbragt afgørelsen for domstolene. Skattestyrelsens holdning er desuden, at de på nuværende tidspunkt ikke er forpligtet til at følge afgørelsen, hverken i forhold til genoptagelse af årsopgørelserne for de tidligere år eller for den fremtidige beskatning. Det vil først ske, hvis en domstolsafgørelse bekræfter afgørelsen. Hvis årsopgørelserne ændres for tidligere år, hvor der blev udbetalt bonus, så vil eventuel overskydende skat blive tilbagebetalt med renter.

TryghedsGruppen deler ikke Skattestyrelsens holdning, idet der efter vores mening er pligt til at administrere efter Landsskatterettens afgørelse allerede nu. Både ved at genoptage tidligere årsopgørelser, hvilket for langt de flestes vedkommende vil resultere i en lavere skatteansættelse og ved fremadrettet at beskatte bonus som aktieindkomst, indtil domstolene evt. måtte underkende Landsskatterettens afgørelse.

Hvad betyder det for mig som medlem, der modtog bonus i 2016?

De af vores medlemmer, der modtog bonus i 2016 med personlig beskatning, kunne frem til 1. maj 2020 bede SKAT om at få genoptaget deres årsopgørelse for 2016. Vi informerede vores medlemmer om dette her på websitet og i vores nyhedsbrev. Tryg og ALKA informerede ligeledes om dette på deres websites.

De medlemmer, der anmodede om at få genoptaget deres årsopgørelse for 2016, har fået sat deres behandling i bero, indtil domstolene har truffet en endelig afgørelse om beskatning af bonus.

Hvad betyder det for mig som medlem, der modtog bonus i 2017, 2018 og/eller 2019?

Skattestyrelsen har overfor TryghedsGruppen oplyst, at årsopgørelser for indkomståret 2017 og frem først vil blive genoptaget, hvis Landsskatterettens afgørelse bliver bekræftet endeligt ved domstolene. I så fald vil Skattestyrelsen sikre, at der kan ske genoptagelse af årsopgørelserne for de år, hvor du har modtaget bonus. 

Du kan principielt vælge allerede nu anmode om genoptagelse af årsopgørelser for 2017 og frem, men Skattestyrelsen har oplyst, at de vil afvise en sådan anmodning, da der efter styrelsens vurdering ikke er sket en ændring i det retlige grundlag, der kan begrunde en sådan ændring.

Hvor meget kan jeg få tilbage i skat?

Skatteeffekten er meget individuel og afhænger af dine personlige skatteforhold.

For personer: Skatteprocenten for aktieindkomst er som hovedregel 27 %. Aktieindkomst over 50.600 kr. (2016-tal) beskattes med 42 % (for ægtefæller er grænsen det dobbelte beløb 101.200 kr.). Det er forskellen mellem din personlige beskatning og de 27 % (for nogle 42 %), vi mener, du skal have tilbage i skat.

For selskaber: Der sker ikke ændring af beskatningen for selskaber.

Eksempel: Beskatning som personlig indkomst eller aktieindkomst

  • Hvis du modtog 500 kr. i bonus, har du betalt mellem 180-260 kr. i skat heraf (beskattet som personlig indkomst). Skattens størrelse afhænger af kommuneskattens størrelse, og om du betalte kirkeskat og topskat.
  • Hvis bonussen i stedet skal beskattes som aktieindkomst, skal du betale mellem 135-210 kr. i skat af den udbetalte bonus på 500 kr. Skattens størrelse afhænger af, om din samlede aktieindkomst var over eller under 50.600 kr. i 2016. Afhængig af dine personlige skatteforhold, vil det betyde, at du enten vil få et mindre beløb tilbage eller skal betale en mindre restskat, hvis indkomsten ændres til aktieindkomst. For langt de fleste vil der være tale om en mere lempelig beskatning.

Hvad har TryghedsGruppen gjort?

Vi har haft en lang dialog med Skattestyrelsen i forsøg på at overbevise styrelsen om af egen drift at genoptage særligt årsopgørelser for 2016. Det er desværre ikke lykkedes.

Derfor orienterede vi i løbet af april vores medlemmer om den mulige fremgangsmåde ift. årsopgørelserne for 2016. Det skete bl.a. her på vores website, i vores nyhedsbrev og på hjemmesiderne for Tryg og Alka Forsikring.

Har du spørgsmål? Kontakt os 8-15:30

Mette Rosenstrøm

Receptionist