Søg støtte

Søg

Bonus til medlemmer

Vi udbetaler bonus til vores 1,3 mio. medlemmer, der er Tryg og Alkas kunder i Danmark. Det er ca. hver fjerde dansker. Det er vores repræsentantskab, der hvert år træffer beslutningen om bonus, som alle vores medlemmer har mulighed for at modtage. I 2020 udbetaler vi samlet op mod 1.015 mio. kr. for året 2019.
Samlet årlig pris for dine forsikringer* Bonus før skat ved 8%
 938 kr.  75 kr.**
 1.500 kr.   120 kr.
 5.000 kr.  400 kr.
 10.000 kr.   800 kr.

Hvad får du i bonus?

Bonussen vil typisk være 8 pct. af den samlede pris på dine forsikringer i Tryg eller Alka året før. Det er vores repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus og størrelsen heraf.
Bonus

Bonus-forudsætninger

Hvis du er forsikringstager i Tryg eller Alka og har bopæl eller fast hjemsted i Danmark, er du medlem af TryghedsGruppen - og så har du mulighed for at få udbetalt bonus. Læs mere om bonus-forudsætningerne.

Spørgsmål og svar om medlemsbonus

Hvornår får jeg information om størrelsen på min bonus?

Så snart udregningerne af bonusbeløbene for 2019 ligger fast, vil du som kunde kunne se beløbet på min side/min virksomhed. Du vil modtagere nærmere information herom.

Hvornår udbetales medlemsbonus for 2019?

Udbetalingen af årets bonus vil ske i løbet af 2020.

Hvorfor beskattes bonussen nu som aktieindkomst?

TryghedsGruppen benyttede muligheden for at klage til Landsskatteretten over det bindende svar om personbeskatning fra Skatterådet i 2017. Landsskatteretten har nu vurderet, at TryghedsGruppen har ret i, at medlemsbonussen kan anskues som et udbytte til medlemmerne, hvilket beskattes som aktieindkomst.

Er Landsskatterettens afgørelse endelig?

Skattestyrelsen har mulighed for at indstille sagen for domstolene frem til d. 19. maj. Vi er i dialog med Skattestyrelsen.

Vil den ændrede beskatning have betydning for det beløb, jeg får udbetalt?

Du skal være opmærksom på, at det bonusbeløb, der går ind på din konto i 2020, er nettobeløbet – altså din bonus fratrukket skat. Hvis du tidligere år har modtaget bonus fra TryghedsGruppen, vil du have modtaget bruttobeløbet. Dette skyldes ændringerne i beskatningsformen.

Vil den nye, lavere beskatning ske med tilbagevirkende kraft?

Landsskatterettens afgørelse forholder sig ikke til dette. TryghedsGruppen har derfor indledt dialog med Skattestyrelsen.

Vil jeg få penge tilbage, og vil SKAT betale renter på tilbagebetalingen?

Landsskatterettens afgørelse forholder sig ikke til dette. TryghedsGruppen har derfor indledt dialog med Skattestyrelsen.

Hvad skal jeg betale i skat fremadrettet?

Da bonusbeløbet fremadrettet skal beskattes som aktieindkomst, vil TryghedsGruppen trække 27 % i udbytteskat for personer og som hovedregel 22% for selskaber før udbetaling.

Hvorfor er bonussen overhovedet skattepligtig?

Bonussen er som alle andre indtægter skattepligtig. Det er TryghedsGruppen og ikke Tryg, der udbetaler bonussen. Derfor kan bonussen ikke sidestilles med en rabat på kundens forsikringer eller modregnes næste opkrævning.

Indberetter TryghedsGruppen fortsat bonusudbetalingen til SKAT?

Det forventer vi, men vi er i dialog med Skattestyrelsen om indberetning af bonus.

Vil den lavere beskatning resultere i lavere medlemsbonus?

TryghedsGruppens medlemsbonus er uafhængig af skatteprocenten. Bonussen afhænger alene af repræsentantskabets beslutning om årets bonusprocent.

Er forudsætningerne for at være bonusberretiget for 2019 (udbetaling 2020) de samme som tidligere år?

Ja, men idet der gælder særlige regler for indberetning af aktieindkomst, kan der blive f.eks. blive krav om CPR-nummer eller CVR-nummer, før bonus kan udbetales.

Hvis jeg ikke har fået udbetalt min bonus for tidligere år, kan jeg så få den udbetalt nu som aktieindkomst?

Svaret på dette afventer udfaldet af dialogen med Skattestyrelsen.

Hvornår er jeg blevet medlem af TryghedsGruppen?

Da du blev forsikringstager i Tryg Forsikring eller Alka Forsikring. Alkas kunder blev medlem af TryghedsGruppen ved fusionen mellem Tryg og Alka.

Hvorfor får jeg bonus?

Du får bonus, fordi du er medlem af TryghedsGruppen. Det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der hvert år i marts træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus og niveauet for bonussen. 

Repræsentantskabet traf den 23. marts 2020 beslutning om at udbetale en samlet bonus på op til 1.015 mio. kr. i 2020 – det svarer til 8 pct. af medlemmernes præmie (ekskl. afgifter mv.) for 2019. Bonussen udbetales til vores omkring 1,3 mio. medlemmer, der er de danske kunder i Tryg og Alka.

Hvem kan få bonus?

Du får bonus, hvis du er medlem af TryghedsGruppen og opfylder bonusforudsætningerne.

Hvordan er min bonus udregnet?

Beregningen af din bonus sker på baggrund af det beløb, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) i Tryg eller Alka for det forgangne kalenderår.
Har du fx haft forsikringer i Tryg eller Alka fra 1. juli og resten af året, er din bonus blevet beregnet ud fra det beløb, der dækker dine forsikringer i de seks måneder. Har du en engangsforsikring, der løber over flere år, men hvor præmien er betalt på én gang, fordeles prisen over kalenderårene i forsikringsperioden.

Du kan se eksempler på, hvordan bonussen er udregnet, her (åbner PDF-dokument).

Er bonusbeløbet påvirket af, om jeg har haft skader?

Nej, bonusbeløbet er ikke påvirket af, om du har haft skader.

Er der et mindstebeløb for udbetaling?

Ja, bonusbeløb under 75 kr. (før skat) udbetales ikke. Er bonusbeløbet 74,99 kr., får man derfor ikke en bonus, mens 75 kr. vil resultere i en bonus. Kunder med bonus under minimumsgrænsen modtager ikke et brev fra os. Grunden til at indføre et mindstebeløb på 75 kr. er bl.a et hensyn til omkostningerne ved at udbetale mindre beløb.

Hvad betyder bonussen for prisen på mine forsikringer?

Udbetalingen af bonus har ingen sammenhæng med evt. prisændringer på dine forsikringer i Tryg eller Alka. Tryg og Alkas forsikringspræmier fastsættes på baggrund af de gældende markedsforhold og uafhængigt af udbetaling af bonus fra os. Det er alene vores repræsentantskab, der fra år til år træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus til medlemmerne.

Hvem i husstanden får udbetalt bonussen?

Det er personen, der står som forsikringstager, der modtager bonussen. Hvis to personer i samme husstand står som forsikringstager på hver sin forsikring, vil de derfor modtage hver sin bonus (hvis de er over 75 kr.). Og hvis der er to forsikringstagere på den samme police, deles bonussen i to.

Hvorfor står der i min årsopgørelse, at jeg har været ansat i TryghedsGruppen?

Hvis du sidste år modtog medlemsbonus fra os, skal du betale skat af beløbet. Vi har indberettet beløbet til SKAT, så du ikke selv skal gøre noget. I din årsopgørelse vil din bonus stå angivet som B-indkomst og TryghedsGruppen som arbejdsgiver. Det er den måde, SKAT registrerer vores medlemsbonus på.

Her kan du se, hvordan bonus fra os vises i din årsopgørelse:

Kan bonussen få indvirkning på mine offentlige ydelser?

Ja, bonusudbetalingen kan påvirke offentlige- eller pensionsydelser, da bonusbeløbet ifølge skattereglerne er en skattepligtig personlig indkomst. Det er individuelt, om du påvirkes, men du kan med fordel tage kontakt til Udbetaling Danmark, din kommune eller din a-kasse for at få det afklaret.  

Bliver du værre stillet økonomisk, har du mulighed for at fraskrive dig rettigheden til bonus ved at kontakte TryghedsGruppen.

Kan jeg i stedet give bonusbeløbet direkte til TrygFonden?

Nej, pengene kan ikke doneres til TrygFonden. Midlerne til TrygFondens projekter kommer alene fra TryghedsGruppen, hvor du er medlem. TryghedsGruppen har i 2020 bevilget 650 mio. kr til TrygFonden.

Vil en bonus betyde, at TrygFonden afvikles?

Nej. Der er meget bred opbakning i TryghedsGruppen til, at TrygFonden skal fortsætte sit arbejde for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. TrygFonden arbejder uafhængigt og støtter hvert år hundredevis af almennyttige projekter over hele landet inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Beløbet til TrygFondens arbejde besluttes hvert år af de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, og i 2020 har de besluttet at prioritere 650 mio. kr. til tryghedsskabende formål.

Hvordan behandler I mine persondata?

For at vi kan udbetale bonus til dig, modtager vi oplysninger fra Tryg Forsikring om dit navn, adresse og cpr-nr. Vi behandler kun disse oplysninger for at administrere og udbetale bonus, og de bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for os. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

Vil du holdes opdateret om bonus?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i, hvornår vi udbetaler bonus. Du får også viden om TryghedsGruppens medlemsaktiviteter og TrygFondens arbejde for at øge trygheden.