Søg støtte

Søg

Økonomi og investeringer

TryghedsGruppen skal være en god og solid langsigtet ejer af Tryg, stå bag TrygFonden som en markant almennyttig aktør og skabe en stærk relation til medlemmerne bl.a. gennem udbetaling af medlemsbonus.

Overskud præget af ekstraordinære forhold i 2020

TryghedsGruppens årsresultat blev på 4,185 mia. kr. før uddelinger gennem TrygFonden. En stor del af overskuddet er øremærket deltagelse i Trygs snarlige kapitalforhøjelse, men resultatet betyder også, at der igen kan udbetales medlemsbonus.

Sådan hænger økonomien sammen

Som medlem af TryghedsGruppen har du hvert år mulighed for at få udbetalt bonus. Samtidig uddeler TrygFonden hvert år over en halv mia. kr. til tryghedsskabende initiativer. Men hvor kommer pengene egentlig fra? Det kan du få forklaringen på her.
 1. Forsikringskunderne

  Tryg leverer forsikringsløsninger til deres kunder, der betaler præmier til deres respektive forsikringsselskab.
 2. Udbytte til TryghedsGruppen & afkast på investeringer

  Tryg udbetaler udbytte til TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg. Udover afkastet fra Tryg modtager TryghedsGruppen også afkast på sine øvrige investeringer.
 3. Bevillingsramme for TrygFonden

  Én gang om året bevilliger TryghedsGruppen en beløbsramme til TrygFonden, der bruger pengene på at støtte tryghedsskabende, almennyttige aktiviteter i Danmark. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der indstiller og godkender beløbet.
 4. Bonus til medlemmerne

  Én gang om året har TryghedsGruppen mulighed for at udbetale bonus til sine medlemmer. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus.
 5. TryghedsGruppens formue

  Er der flere penge tilbage af årets resultat i TryghedsGruppen, efter der er bevilget midler til TrygFonden og evt. udbetalt medlemsbonus, overføres disse til TryghedsGruppens formue. Formuen fungerer som kapitalberedskab for Tryg og sikrer, at TrygFonden kan opretholde et vist donationsniveau i perioder med et lavere årsresultat.

Balanceret investeringsstrategi

Vores formue er skabt gennem generationer, og det er vores opgave at forvalte den på en måde, så den også kommer fremtidige generationer til gavn.

Den strategiske retning

Retningsgivende for vores investeringsstrategi er målsætninger om at TryghedsGruppen skal være en god og solid langsigtet ejer af Tryg, stå bag TrygFonden som en markant almennyttig aktør og skabe en stærk relation til medlemmerne bl.a. gennem udbetaling af medlemsbonus. 

 

Sammensætning af formuen

Størstedelen af vores formue er bundet i Tryg. Det er det historiske udgangspunkt for vores virksomhed og ejerpositionen ligger fast. Vi har i de øvrige investeringer og generelt i formuesammensætningen stort fokus på risikospredning og på, at vi er rustet til perioder med lavere eller intet udbytte fra Tryg.

 

 

Balance mellem afkast og risiko

TryghedsGruppens investeringer skal have en balance mellem afkast og risiko der understøtter at TryghedsGruppen kan leve op til sine formål. Vi har således ca. 8 mia. kroner placeret i en portefølje af forskellige værdipapirer og ca. 2 mia. kroner i direkte investeringer. Lidt forenklet sagt betyder det, at vi har søgt at sprede risikoen og samtidig have blik for det bedst mulige afkast gennem en relativt konservativ risikoprofil.
 

Etiske retningslinjer

TryghedsGruppens formue er bygget op gennem mange år. Vi skal sikre det bedst mulige afkast af vores formue, men også at det opnås på en ansvarlig måde. Derfor arbejder vi med et sæt af etiske retningslinjer for vores investeringsaktiviteter og vil også som led i vores strategi udarbejde en ejerskabspolitik både for vores ejerskab af Tryg og vores øvrige investeringer.

TryghedsGruppens tre typer af investeringer

Aktiemajoritet i Tryg

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg. At være den største ejer af Tryg er fundamentet for TryghedsGruppens aktiviteter. Det er Trygs og Alkas danske kunder, som er TryghedsGruppens medlemmer og formuen er skabt gennem ejerskabet af Tryg. Vores mål med ejerskabet er er at være en god langsigtet ejer af Tryg – og via et aktivt ejerskab at arbejde for at udvikle og fastholde Tryg som et af verdens bedste forsikringsselskaber.

Direkte investeringer

Vi har en mindre portefølje af direkte investeringer, der omfatter ejerandele i Falck, Falck Healthcare samt fitnesskæden SATS. Formålet med alle vores investeringer er at skabe et højt og stabilt afkast, så vi fortsat kan være en god langsigtet ejer af Tryg, stå bag TrygFonden og udbetale medlemsbonus – også i perioder med lavere udbytte fra Tryg. Vores strategi for direkte investeringer er at tilpasse porteføljen løbende, men ikke aktivt at foretage nyinvesteringer.
 

Kapitalforvaltning

TryghedsGruppens frie midler investeres i bl.a. børsnoterede aktier og obligationer samt ejendomme, kapital-, kredit- og ejendomsfonde. Vi anvender i vidt omfang eksterne forvaltere, der er specialiseret i forskellige typer investeringer, og investerer kun en mindre del af formuen selv. Etikken i den måde, vi investerer på, er helt naturligt i højsædet. Både når vi selv investerer, men selvfølgelig også når vi anvender eksterne forvaltere i Danmark og udlandet.