Søg støtte

Søg

Vores persondatapolitik

Vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata. Beskyttelse af persondata er væsentligt for os, og vi overholder den gældende persondatalovgivning. 

Nedenfor finder du hele vores persondatapolitik for TrygFonden og TryghedsGruppen

1. Dataansvarlig

TryghedsGruppen smba er dataansvarlig for en række persondata. Det er bl.a. persondata, som vi modtager:

  • i forbindelse med ansøgninger om støtte, bestillinger m.v.
  • når vi afholder valg til vores repræsentantskab og udbetaler bonus 
  • via vores hjemmeside
  • når vi kontaktes pr. e-mail, brev eller lignende af fx medlemmer, samarbejdspartnere, leverandører m.v. 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi beskytter persondata i forbindelse med vores konkrete aktiviteter, kan du se specifikke persondatapolitikker på vores øvrige hjemmesider, respektforvand.dk, hjertestarter.dk og besoegshunde.dk.

2. Ansøgninger om støtte, herunder hjertestartere

Når du ansøger TrygFonden om støtte til et projekt, så behandler vi de oplysninger, som du afgiver i din ansøgning, herunder navn, titel, adresse (hvis du søger som privatperson), e-mail, telefonnummer, evt. institution, som du søger på vegne af, CV’er, kontonummer, som evt. støtte skal udbetales til og en evt. ekstern reviewers vurdering af ansøgningen. 

Ved ansøgning om hjertestartere behandler vi oplysninger om fadderens navn, stil-ling, e-mail, telefon, oplysninger om ansøgende forening m.v. og om påtænkt place-ring af hjertestarter og baggrund herfor samt evt. navn på personer i brugergrup-pen.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere ansøgninger og tildeling af støtte, herunder eventuelle kurser, samt evalueringer af de projekter, der har modtaget støtte, udarbejde statistikker m.v. Kontaktoplysninger behandles desuden af hensyn til løbende at kunne kommunikere med faddere om de hjerte-startere, som er opsat, herunder om akuthjælp. 

Behandlingsgrundlaget er dels opfyldelse af aftalen om tildeling af støtte og dels en legitim interesse hos os i at kunne administrere, forbedre og kontrollere vores al-mennyttige uddelinger. 

3. Bestilling af materialer

Når du bestiller materialer hos os, så behandler vi de oplysninger, som du giver i din bestilling, herunder navn, adresse (og om denne er privat/erhverv), telefonnummer, e-mail, hvad der bestilles og hvor meget.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere bestilling og levering af materialer, samt udarbejde statistikker og strategier til forbedring af vo-res ydelser og føre kontrol med, at de gratis ydelser ikke misbruges.

Retsgrundlaget f or vores behandling er opfyldelse af aftalen med dig om levering af materialer samt en legitim interesse hos os i at kunne administrere og forbedre vo-res ydelser samt føre kontrol med, at de gratis ydelser ikke misbruges. 

4. Borgermøder

Hvis du tilmelder dig et af vores borgermøder, behandler vi de oplysninger, som du har anført i din tilmelding. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er administration af borgermøderne, og behandlingsgrundlaget er en legitim interesse hos os i at kunne planlægge og af-holde borgermøderne. Dine oplysninger slettes, når borgermødet er afholdt. 

5. Medlemmer, valg og bonus

I forbindelse med, at vi afholder valg og udbetaler bonus behandler vi oplysninger om vores medlemmer, som er danske forsikringstagere i Tryg Forsikring A/S.

Vi behandler oplysninger om navn, adresse, policenummer og CPR/CVR-nr. I forbindelse med bonusudbetaling behandler vi endvidere oplysninger om kontonummer og bonusbeløb til udbetaling. Desuden behandler vi de oplysninger, som kandidater giver i forbindelse med deres præsentationer m.v. til valget.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at sikre de rettigheder, som medlemmerne af TryghedsGruppen har, herunder entydig identifikation af de enkelte medlemmer. Dette omfatter bl.a. behandling af oplysninger i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og evaluering af valget til TryghedsGruppens repræsentantskab, herunder sikring af at alle stemmeberettigede modtager materiale om valget, præsentation af kandidaterne og deres baggrund for at stille op, validering af stillere og kandidater mv. samt behandling af oplysninger i forbindelse med udbetaling af bonus, herunder orientering af medlemmerne, beregning og udbetaling af bonus og indberetning til SKAT.

Behandlingsgrundlaget er primært en legitim interesse hos os i at kunne varetage vores medlemmers interesser og gennemføre et demokratisk valg til vores repræsentantskab samt gennemføre udbetaling af den bonus, som vores repræsentantskab beslutter. Behandling af personnummer sker med hjemmel i databeskyttelses-loven.

Vi modtager fra Tryg Forsikring oplysninger om navn, adresse, policenummer, CPR/CVR-nr. og bonusbeløb Oplysninger om CPR-nr. og bonusbeløb videregives til SKAT i forbindelse med indberetning af den skattepligtige bonus.

Databehandlingen sker primært i regi af Tryg Forsikring på grundlag af en databehandleraftale. Vi benytter herudover tredjeparter, der på vores vegne udsender valg- og bonusbreve, gennemfører udbetalingen af bonusbeløbene og indberetter udbetalingerne til skattemyndighederne. Disse virksomheder behandler således også personoplysninger om medlemmerne på vegne af TryghedsGruppen og på grundlag af databehandleraftaler.

I forbindelse med at vi afholder valg behandler vi desuden oplysninger om de personer, som kandidater foreslår som stillere. Vi behandler oplysninger om de foreslåede stilleres navn og e-mail. Formålet med behandlingen af disse oplysninger er, at kandidaten via vores valgsystem kan kontakte potentielle stillere. Behandlingsgrundlaget er en legitim interesse hos os i at kunne afvikle repræsentantskabsvalget.

6. Nyhedsbreve, cookies og statistik

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, som du afgiver om din e-mailadresse og dit postnummer. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyheds-breve, herunder informere dig om arrangementer i nærheden af det postnummer, du har opgivet.

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet. Du vil herefter ikke modtage nyhedsbrevet længere og dine data vil blive slettet hurtigst muligt. Du kan til enhver tid tilmelde dig igen.

Herudover behandler vi oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ud fra de oplysninger, din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik

Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger.


7. Kontakt til TryghedsGruppen/TrygFonden via e-mail, brev m.v.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, som du afgiver om din e-mailadresse og dit postnummer. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyheds-breve, herunder informere dig om arrangementer i nærheden af det postnummer, du har opgivet.

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine oplysninger.

Herudover behandler vi oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ud fra de oplysninger, din browser sender. Se mere herom i vores [cookiepolitik]. 

Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger.

5. Jobansøgninger til TryghedsGruppen/TrygFonden

Hvis du sender en jobansøgning til os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning. 

Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning og evt. gennemføre en an-sættelsesprocedure. Behandlingsgrundlaget er en legitim interesse i at kunne besva-re ansøgninger og gennemføre ansættelsesprocedurer.

6. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr, samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata. 

Beskeder, ansøgninger, bestillinger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

7. Videregivelse til tredjeparter

Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstem-melse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål. 

Visse ansøgninger om støtte sendes i eksternt review, og i den forbindelse videregi-ver vi oplysninger. Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. IT drift og serviceydel-ser og disse har adgang til vores persondata. Herudover benytter vi andre tredje-parter til at levere ydelser, og vi sørger i hvert enkelt tilfælde for, at persondata er beskyttet enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

8. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

 

Oplysninger Slettefrist

Stemmeberettigede

Udgangen af valgåret.

Stillere for kandidater (herunder foreslåede stillere)

Senest 3 måneder efter valgets afslutning.

Ikke-indvalgte kandidater

Efter det efterfølgende valg i samme region.

Udbetalt bonus

Løbende år + 5 år fra udbetalingstidspunktet.

Meddelt men ikke udbetalt bonus

Løbende år + 10 år fra meddelelsestidspunktet.

E-mail-adresser til udsendelse af nyhedsbrev

Senest 3 mdr. efter nyhedsbrevet afmeldes.

Jobansøgninger

Op til 6 mdr. efter afslag.

Alle øvrige oplysninger

Når de ikke længere er nødvendige for formålet.


9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Du har bl.a. ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TryghedsGruppen. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

10. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata kan du kontakte os:

TryghedsGruppen smba, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, tlf. 45 26 08 26 eller mail: info@tryghedsgruppen.dk.

11. Klage

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere på datatilsynet.dk.

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 6. september 2021.Har du spørgsmål?