Søg støtte

Søg

Vores risikoprofil

Sammensætningen af kapitalforvaltningens portefølje justeres løbende inden for de rammer, der er besluttet af vores bestyrelse.

TryghedsGruppens investeringer skal have en balance mellem afkast og risiko, der understøtter, at TryghedsGruppen kan leve op til sine formål. 

Vi har ca. 8 mia. kr. netto placeret i en portefølje af forskellige værdipapirer og ca. 2 mia. kr. i direkte investeringer. Lidt forenklet sagt betyder det, at vi har søgt at sprede risikoen og samtidig have blik for det bedst mulige afkast gennem en relativt konservativ risikoprofil.

Se hoved- og nøgletal i vores seneste årsrapport

TryghedsGruppen offentliggør hvert kvartal en oversigt over de aktier og obligationer, vi har investeret i. Du kan finde seneste oversigt her

Bestyrelsen tager stilling

TryghedsGruppens bestyrelse forholder sig mindst en gang om året til de markedsmæssige muligheder for afkast. I overvejelserne indgår dels hvilke aktivklasser, der er en del af investeringsuniverset og dels hvilken risiko, der tages i de enkelte aktivklasser og samlet set. Valget af et absolut afkastkrav understøtter TryghedsGruppens forretningsmodel, hvor hensynet til at kunne understøtte almennyttige aktiviteter og kunne være kapitalberedskab for Tryg kræver et løbende stabilt afkast udover den almindelige prisudvikling (inflation).

Vi øger vores investeringer i alternativer

En del af vores formue er placeret i såkaldte alternative investeringer, det vil sige ejendomme samt i kapital- kredit- og ejendomsfonde. Disse investeringers andel er vokset over de seneste år og udgør nu ca. 35 pct. af vores samlede investeringsportefølje. Vores væsentligste ejendomseksponering sker gennem vores 14 pct. ejerandel af ejendomsselskabet Dades. Ud over vores investering i Dades har vi afgivet investeringstilsagn til kapital-, kredit og ejendomsfonde på i alt 6,1 mia. kr., hvoraf 3,0 mia. kr. er udnyttet.

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør