Søg støtte

Søg

Rammer for TrygFonden

Bevillingsproces

TrygFonden får årligt ca. 2.300 ansøgninger via det digitale ansøgningsskema. Vi modtager mange kvalificerede ansøgninger, og afslagsprocenten for de landsdækkende ansøgninger er omkring 90. Et tal, der har været stabilt siden 2007. Det er TrygFondens sekretariat, der modtager alle ansøgninger og foretager førstebehandling. 

Regionale ansøgninger

Det er TryghedsGruppens repræsentanter i de fem regionale råd, der træffer beslutning om de regionale donationer - indenfor den økonomiske ramme, der er lagt for hvert råd af TryghedsGruppens bestyrelse. Beløbet fordeles efter befolkningstal i de fem regioner. Hvert af de regionale råd afholder to årlige møder, hvor der behandles ansøgninger. De regionale råd kan give delvis støtte og/eller videresende større regionale eller landsrelevante ansøgninger til behandling i bevillingsudvalget. 

Landsdækkende ansøgninger

Landsdækkende ansøgninger viderebehandles i TrygFondens bevillingsudvalg, der afholder fire årlige møder. Bevillingsudvalget består af medlemmer af TryghedsGruppens bestyrelse og tre medlemmer valgt af repræsentantskabet. Sekretariat forbereder og indstiller de ansøgninger, der bedst lever op til fondens strategiske målsætninger og øvrige kvalitetskriterier.

Bevillingsudvalget

Bevillingsudvalget består af medlemmer af TryghedsGruppens bestyrelse:

Samt tre medlemmer valgt af repræsentantskabet:

Forskningsansøgninger

Forskningsansøgninger sendes i review hos eksterne eksperter, inden de forelægges bevillingsudvalget og TryghedsGruppens bestyrelse. Reviewerne udpeges af medlemmer af TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg og anvender et standardiseret vurderingsskema. 

TryghedsGruppens bestyrelse tager stilling til donationer over 5 mio. kr. og donationer af principiel betydning. Formændene for TryghedsGruppens regionale råd, bestyrelsens formandskab og bevillingsudvalg mødes én gang årligt med sekretariatet og drøfter uddelingsprincipperne for donationsområdet.

Ansøgningskriterier

Det lægger vi vægt på, når vi læser ansøgninger

Match med TrygFondens strategi og mål på fokusområde. Projektet skal medvirke til at indfri det overordnede mål på ét eller flere af de 12 fokusområder samt matche min. én af de strategiske målsætninger.

Den grundlæggende idé (forandringsteori)

Beskrivelse af problemet. Projektet skal have en realistisk og velbeskrevet antagelse om den forandring, projektet vil skabe. Projektdesignet skal stå mål med det problem, man ønsker at løse.

Ansøgers kvalifikationer

Ansøger skal være i stand til at gennemføre projektet. Er der det rette organisatoriske set up? Er der de rette samarbejdsrelationer med andre organisationer?

Budget

Det ansøgte beløb skal være realistisk i forhold til projektets omfang, karakter, varighed og bemanding.

Viden om området

Ansøger skal vise viden om området og gerne kendskab til, hvilke initiativer der allerede findes på området.

Anvendelse af resultater

Ansøger skal redegøre for dokumentations- og evalueringsplaner (del af projektdesign) og anvendelse heraf.

Forankring

Projektets resultater skal i videst muligt omfang kunne forankres, så resultaterne videreføres efter projektbevillingens udløb (de relevante personer/organisationer i styregruppen).

Formidling

Der skal udarbejdes en formidlingsplan, der redegør for, hvordan resultaterne af projektet vil blive kommunikeret til de rette målgrupper.

Særlige kriterier for forskning

  • Høj videnskabelig kvalitet
  • Anvendelsesorienteret
  • Fremtidssikret

Har du spørgsmål?

Pia Hansen

Donationschef