Søg støtte

Søg

Rammer for TrygFonden

Forskning og viden

Den forskning og viden, som TrygFonden er en del af, skal kunne mobiliseres, bruges og gøre gavn i samfundet. Vores forsknings- og videnspolitik beskriver de generelle principper for vores arbejde med forskning og viden, vores måde at arbejde på, donationsprocessen mv.
Download TrygFondens forsknings- og videnspolitik

TrygFonden arbejder vidensbaseret. Det betyder, at vi sætter os grundigt ind i, hvad forskere og andre eksperter ved – og bruger den viden til at gøre vores allesammens hverdag mere tryg.

Vores brug af forskning er kendetegnet ved et tværvidenskabeligt afsæt, hvor alle ideer og teorier uanset discipliner sættes i spil. Hvilke typer af forskning, vi støtter, afhænger af det konkrete områdes modenhed og eksisterende vidensgrundlag. På nogle områder, hvor vi gerne vil styrke trygheden, findes der ikke nok viden – og her skaber vi den selv.

Mange af de mål, vi arbejder for, er ambitiøse og vanskelige og kræver, at der både tænkes nyt og langsigtet. Vi skal have tålmodighed til at tage mange små skridt, men også modet til at tage store skridt, når det er nødvendigt.

Vi vil også spørge de mennesker til råds, der helt konkret skal brugen den viden, vi skaber. Vi tror på, at det giver bedre resultater, når den nye viden kommer ud at leve.

Du kan læse meget mere om, hvordan vi arbejder med forskning og viden i vores forsknings- og videnspolitik.

Sådan engagerer vi os i forskning

Vi arbejder med forskning og viden på forskellige måder afhængigt af behov og muligheder på områderne og i de tilknyttede forskningsmiljøer. TrygFondens eget engagement og roller varierer tilsvarende afhængigt af, hvilke virkemidler der er tale om.

Støtte til enkeltstående forskningsprojekter

Det helt centrale virkemiddel for TrygFonden er støtte til enkeltstående forskningsprojekter i form af donationer.

Donationer gives på baggrund af ansøgninger indsendt på ansøgeres eget initiativ ved de årlige ansøgningsfrister. Donationer er især velegnede på områder med flere stærke forskningsmiljøer. Der søges i fri konkurrence om et begrænset antal bevillinger.

Donationer til enkeltstående forskningsprojekter kan også gives i forbindelse med særlige opslag af puljer til et særskilt formål (også kaldet calls) udenfor de ordinære ansøgningsprocesser.

Forskningscentre

På nogle udvalgte områder vælger TrygFonden at støtte opbygning af forskningscentre. Det er et virkemiddel, som er velegnet, når et område kan have gavn af vidensopbygning - ofte på tværs af fagligheder, sektorer mv.

Forskningscentre kan skabe bedre rammer for opbygning af både innovativ, praksisnær og tværsektoriel forskning. En sådan opbygning tager tid, og derfor har forskningscentre typisk et tidsperspektiv på 10 år eller mere.

Forskningstilknytning til TrygFondens egne indsatser

TrygFonden driver selv en række indsatser. Her vil det ofte være relevant at tilknytte forskning og vidensopbygning, fx i form af forskningsbaserede evalueringer af indsatselementer, løbende monitorering og dokumentation, indsigtsstudier eller i form af etablering af ph.d.-forløb.

Tilknyttet forskning er velegnet til at kvalitetssikre eller udvikle indsatsen på de områder, hvor der fx afprøves nye tilgange eller på anden vis skabes ny viden, som vil være værdifuldt, at forskere får indsigt i, og hvor der er brug for at sikre, at praksis løbende understøttes af viden.

Udvikling af forskningsmiljøer

TrygFonden spiller på nogle områder en aktiv udviklende rolle i forhold til forskningsmiljøer og forskere. Det sker på områder inden for strategien, hvor TrygFonden ønsker at være med til at sætte nye dagsordener eller har ønske om udviklingen af nye forskningsprojekter eller forskningsmiljøer. Det kan ske på tre måder:

  • TrygFonden kan tage initiativ til og drive et temaafgrænset netværk mellem forskere og praksisrepræsentanter.
  • TrygFonden kan gennem mindre bevillinger støtte projekt- og idémodning.
  • TrygFonden kan støtte kompetenceudvikling, talentudvikling, professorater, udlandsophold o.l. til individuelle forskere.