Søg støtte

Søg

Prioriterede forskningstemaer

TrygFonden har udvalgt en række forskningstemaer, som vi prioriterer, når vi vurderer ansøgninger.

For hvert af TrygFondens delmål er der særlige forskningstemaer, som vi har valgt i høj grad at prioritere. Det er temaer, der er særligt vigtige for, at TrygFonden kan indfri sine mål.

Temaerne tager udgangspunkt i, hvad vidensbehovet er indenfor området, og hvor TrygFonden har muligheder for at gøre en forskel.

Børn og unge

Vi vil arbejde for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor der er plads til dem. Et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv.

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale.  

Vi vil arbejde for, at:

 • Flere børn og unge trives mentalt og socialt, bevæger sig og sover tilstrækkeligt, indtager mindre alkohol og ingen tobak og øvrige rusmidler. 
 • Flere børn og unge er en del af fællesskaber. 

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Monitorering af
  - børn og unges mentale sundhed og trivsel inkl. søvn med henblik på bl.a. at kortlægge forekomst og forløb.
  - børn og unges aktive bevægelse i hverdagen blandt andet for at understøtte civile indsatser og indsatser i lokalsamfund.
  - børn og unges brug af alkohol, hash, tobak og andre nikotinprodukter, bl.a. for at understøtte strukturelle indsatser.
 • Udvikling og afprøvning af
  - mentalt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser overfor børn og unges mistrivsel, psykisk sygdom mv.
  - indsatser omkring børn og unges søvn, inkl. skærmbrug mv.
  - indsatser for mindre børns motorik.
  - indsatser og strukturer, der medvirker til skalering, implementering og forankring i praksis af effektive indsatser, der kan styrke børn og unges fysiske, mentale og sociale trivsel. 

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til:

 • Fortsat monitorering af unges brug af tobak og andre nikotinprodukter.
 • Fortsat netværk omkring børn og unges mentale sundhed.
 • Fortsat kapacitetsopbygning af forskningsmiljøer med fokus på udvikling og afprøvning af indsatser.

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt.

Vi vil arbejde for, at: 

 • Flere børn og unge gennemfører grundskolen med et resultat, som gør dem i stand til at gå videre med en uddannelse.
 • Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Forbedre datagrundlag om børn og unges faglige udvikling, trivsel og lyst til læring, bl.a. med henblik på at fremme anvendelsesorienterede data på hele børne- og ungeområdet.
 • Udvikling og afprøvning af
  - indsatser, der fremmer små børns sproglige og matematiske forståelse i sammenhæng med deres socio-emotionelle udvikling.
  - indsatser, der løfter læse-, skrive- og matematikfærdigheder særligt for de børn, der har faglige udfordringer.
  - indsatser, der fremmer børn og unges personlige og sociale kompetencer, herunder nysgerrighed, kreativitet, ihærdighed, lyst til læring, selvstændighed og samarbejde.
  - indsatser, der fremmer trivsel og inkluderende læringsmiljøer.
  - indsatser indenfor specialundervisning og inklusion.
  - indsatser, der forebygger og modvirker skolefravær og skolevægring.
  - metoder til bedre samspil mellem forskning og praksis, bl.a.  gennem uddannelse af og støtte til fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge.
  - indsatser, der styrker trivsel og øger gennemførelsen på erhvervsuddannelser (herunder på lærepladserne) og med særligt fokus på inddragelse af eleverne.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til: 

 • Fortsat kapacitetsopbygning af forskningsmiljøer med fokus på udvikling og afprøvning af indsatser. 
 • Etablering af praksisrettet forsknings- og udviklingsmiljø indenfor specialundervisning og inklusion. 

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende.

Vi vil arbejde for, at:

 • Flere sårbare børn og unge har en barndom og ungdom sammen med andre børn og unge i en hverdag, der ligner deres så meget som muligt. 
 • Flere sårbare børn og unge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling, afprøvning og implementering af indsatser for udsatte børn, unge og deres familie, herunder bl.a.
  - screenings- og opfølgningsredskaber, så der kan sættes tidligere ind med indsatser og følges op på, hvordan det går med børnenes og de unges trivsel og skolegang.
  - indsatser for at sikre kontinuitet, vidensbasering og implementeringskapacitet i praksis for udsatte børn og unge, fx gennem uddannelse og træning, ændrede arbejdsgange og organisering, forbedret faglig dokumentation/data mv.
  - indsatser overfor børn og unge som pårørende til forældre med psykiatrisk og somatisk sygdom, med misbrug, dom for kriminalitet mv. Udvikling og afprøvning af indsatser for forældre til børn med psykisk sygdom, misbrug, vold mv. 
 • Inddragelsesmetoder for børn, unge og forældre såvel i beslutninger om deres egne forhold som i forskning, bl.a. gennem i identifikation af forskningstemaer og -behov.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til:

 • Etablering af et tværsektorielt netværk med henblik på udvikling af ovenstående, bakket op af langsigtet satsning til udvikling af forsknings- og udviklingsmiljøer med tæt kobling til praksis, sikring af udviklingsmuligheder for unge forsker-praktikere mv.

Voksne

Vi vil arbejde for, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn.  

Vi vil arbejde for, at:

 • Flere voksne får et sundere liv uden tobak, et mindre skadeligt alkoholforbrug, mere bevægelse, mindre stress og bedre søvn.   
 • Flere voksne kan tidligt, let og hurtigt få hjælp til at stoppe deres forbrug af tobak, et mindre skadeligt alkoholforbrug, mere bevægelse, mindre stress og bedre søvn.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Monitorering af forekomst og udvikling indenfor tobak/nikotin, alkohol, bevægelse, søvn og stress, herunder bl.a. monitoreringsindsatser, der kan
  - understøtte udviklingen af bedre monitoreringsteknikker for søvn, fysisk aktivitet og storforbrug af alkohol.
  - skabe bedre forståelse af forløb af stress og søvnproblemer.
  - identificere effekt af strukturelle indsatser i bred forstand indenfor tobak/nikotin, alkohol, bevægelse, søvn og stress
 • Udvikling og afprøvning af virksomme tidlige, lav-tærskel- og low-cost-indsatser indenfor rygestop, storforbrug af alkohol, stress og søvnproblemer, herunder med fokus på motivation til adfærdsændringer.
 • Bedre forståelse af
  - nikotinindustriens strategier og adfærd.
  - motivation for øgning og fastholdelse af fysisk aktivitet i hverdagen, særligt blandt de mindst aktive, fx gennem aktiv transport og civile indsatser.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til:

 • Skabelse af rammerne for systematiske sammenfatninger af forskning med henblik på rådgivning af praksis, beslutningstagning mv. 
 • Etablering af et netværk for forskning i forebyggelse af og interventioner overfor storforbrug af alkohol.

Tryghed i arbejdslivet

Et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet er en af forudsætningerne for et trygt liv.

Vi vil arbejde for

 • Bedre vidensgrundlag til at håndtere tendenser, der påvirker voksnes tryghed i arbejdslivet
 • Flere voksne har et trygt og sundt arbejdsliv, hvor de oplever, at der er plads til og brug for dem

TrygFonden vil indenfor delmålet "Tryghed i Arbejdslivet" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Kortlægning af
  - Nye tendenser på arbejdsmarkedet og deres betydning for målgruppens oplevelse af tryghed i arbejdslivet.
  - Målgruppens og arbejdsgiveres perspektiv på arbejdspladsinklusion, herunder betydningen af regler, rådgivning, arbejdspladskultur mv.
  - Atypiske beskæftigelsesformer, herunder deres risici for at medføre utryghed på arbejdsmarkedet.
  - Digitalisering af arbejdslivet, herunder algoritmeledelse, brug af kunstig intelligens og robotter samt andre nye teknologier ift. betydningen for målgruppens oplevelse af tryghed i arbejdslivet.
 • Udvikling og afprøvning af
  - Generiske indsatser, som fremmer sundt (ergonomisk og psykosocialt) arbejdsmiljø for de arbejdstagere, der oplever størst belastning.
  - Indsatser til inklusion og fastholdelse af medarbejdere i udsatte positioner, der kan bruges som afsæt for sociale investeringer - og forudsætningerne herfor.
  - Indsatser, som styrker den enkeltes færdigheder i forhold til at læse, skrive, regne og anvende it på arbejdspladsen eller andre grundlæggende færdigheder rettet mod arbejdsmarkedet, herunder med fokus på hvordan indsatser kan tilrettelægges, så de appellerer til målgruppen. 
 • TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til
  - Etablering af data- og vidensinfrastruktur til overvågning af nye tendenser på arbejdsmarkedet.
  - Etablering af netværk, der samler forskningsfeltet omkring voksnes færdigheder i forhold til at læse, skrive, regne og anvende it med henblik på at udvikle og afprøve nye eller forbedre eksisterende indsatser på området. 
  - Fortsat vidensopbygning om seniorer på arbejdsmarkedet, herunder push og pull effekter i forhold til at forlade arbejdsmarkedet.  

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet.  

Vi vil arbejde for, at:

 • Flere sårbare eller udsatte voksne tager del i aktiviteter og fællesskaber, som styrker deres handlemuligheder og livskvalitet.
 • Færre oplever barrierer for at deltage i samfundets fællesskaber, herunder i civilsamfundet og på arbejdsmarkedet

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling og afprøvning af
  - indsatser for sårbare og udsatte voksne i relation til familie, civil deltagelse og arbejdsmarkedsdeltagelse, herunder forbedring af eksisterende indsatser .
  målemetoder for progression, herunder livskvalitet, brugerrapporterede mål mv.
  - metoder til tidlig identifikation af personer i risiko for marginalisering, konfliktfyldt familieopløsning, svær økonomisk stress og dernæst tidlig indsats, lavtærskel-tilbud mv.
  - brugerinddragelse, herunder metoder til inddragelse af de mest udsatte i udviklingen af indsatser, måleredskaber mv.
 • Bedre forståelse af
  - forskellige målgruppers ønsker og behov for deltagelse i fællesskaber.

Ældre

Vi vil arbejde for et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre.

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. 

Vi vil arbejde for, at:

 • Flere ældre har en god livskvalitet ved i længere tid at fastholde evnen til at klare sig selv og have et godt fysisk og mentalt helbred.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Monitorering af forekomst og udvikling indenfor alkohol, bevægelse, søvn og mental sundhed hos ældre, herunder monitorereringsindsatser, der kan
  - understøtte udviklingen af bedre monitoreringsteknikker for søvn, fysisk aktivitet og storforbrug af alkohol.
  - identificere effekt af strukturelle indsatser i bred forstand indenfor tobak/nikotin, alkohol, bevægelse, søvn og mental sundhed mv. for ældre.
 • Udvikling og afprøvning af 
  - tidlige, lav-tærskel- og/eller low-cost-indsatser samt indsatser i lokalområdet indenfor fysisk aktivet, storforbrug af alkohol, mental sundhed og søvnproblemer, herunder med fokus  på de ældres motivation til adfærdsændringer.
  - Indsatser, hvor brugerne indgår i udviklingen af indsatsen.
 • Bedre forståelse af motivation for øgning og fastholdelse af fysisk aktivitet i hverdagen, særligt blandt de mindst aktive ældre, fx gennem aktiv transport (ved fysisk bevægelse) og indsatser i civilsamfundet eller kommunalt regi.

  TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på området ved selv aktivt at medvirke til:
 • at samle forskere og praktikere omkring fælles vidensopbygning omkring nyeste viden om forebyggelse og ældre samt dele gode eksempler på samarbejde mellem forskning og praksis

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp.

Vi vil arbejde for, at: 

 • Pårørende til svækkede ældre i højere grad kan leve godt som pårørende og i mindre grad belastes i deres hverdagsliv.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling, afprøvning og implementering af indsatser i relation til 
  - støtte, aflastning og hjælp til pårørende både i offentligt og civilsamfundets regi.
  - inddragelse af pårørende der kan medvirke til at fremme de pårørendes livskvalitet.

Alle ældre med

En hverdag, hvor man kan klare mest muligt selv, samt deltage i samfundslivet og sociale fællesskaber, er en vigtig del af livet.

Vi vil arbejde for, at: 

 • Flere ældre i sårbare positioner trives og har mulighed for at leve, som de gerne vil.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling og afprøvning af 
  - indsatser der fremmer et godt hverdagsliv for ældre, der oplever sårbarhed i form af fx svækkelse, udsathed, manglende sociale relationer, manglende digitale eller sproglige  færdigheder mv.
  - indsatser der fremmer fysisk aktivet, mindre alkoholforbrug, mental sundhed og mindsker søvnproblemer for grupper med en særlig sårbarhed eller karakteristika, der tilsiger en  skræddersyet indsats for udvalgte målgrupper.
  - indsatser hvor brugerne indgår i udviklingen af indsatsen.
  - nye former for frivillige indsatser der fremmer et godt hverdagsliv, for ældre der oplever sårbarhed.

 

Tryghed i hverdagen

Vi vil arbejde for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre og øge handlekraft og evne til at træde til, når der er behov.

Hjertestart

I Danmark får 5.000 hvert år hjertestop uden for hospital, og de fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for 10 minutter.

Vi vil arbejde for, at:

 • Flere træder til med livreddende førstehjælp ved hjertestop udenfor hospital. 
 • Flere overlever et hjertestop udenfor hospital med bevaret livskvalitet.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Udvikling og afprøvning af indsatser,
  - der får endnu flere til at træde til, herunder særligt i målgrupper med lave indkomster, korte uddannelser mv. 
  - der kan sikre højere og hurtigere erkendelse med henblik på igangsætning af hjertelungeredning.
  - der givere bedre kvalitet af lægmands hjertelungeredning, særligt gennem optimering af træning af lægpersoners uddannelse og gennem bedre vejledning fra 112.
 • Identificering af faktorer for langsigtet driftsmæssig bæredygtighed af den samlede indsats for sikring af hjertelungeredning.

Reager på stroke

Stroke – blødning eller blodprop i hjernen – er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis de kommer i behandling hurtigt.  

Vi vil arbejde for, at: 

 • Flere træder til, når mennesker rammes af stroke. 
 • Flere overlever stroke uden for hospital med bevaret livskvalitet.

TrygFonden vil derfor prioritere følgende forskningstemaer, der understøtter borgernes kontakt med og adgang til det præhospitale system for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Sikring af samlet tværsektorielt dataoverblik med henblik på identifikation af, hvor patienter fra stroke til relevant hospitalsdør ender forkert/for sent. 
 • Kommunikative indsatser med henblik på at øge og tidsmæssigt fremrykke brug af 112 ved stroke, herunder i risikogrupper.  
 • Bedre samtaler og procedurer ved borgerkontakt med henblik på højere opdagelsesandel og hurtigere erkendelse ved kontakt med borger, herunder i lægevagt, almen praksis mv. 
 • Minimering af samlet tidsforbrug i præhospitalet, optimering af udredning i ambulance med henblik på at forebygge forsinkelser og fejl. 
 • Udvikling af egentlige lægmandsindsatser analog til hjertelungeredning for stroke. 

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forskningsmiljøerne på delmålet og understøtte mobiliseringen af viden. Derfor vil TrygFonden prioritere:  

 • Fortsættelse af Stroke Academy med henblik på koordination af civile og præhospitale indsatser mv.

Respekt for vand

Størstedelen af befolkningen befinder sig tæt på vand, og en stor del dyrker fritidsaktiviteter på, i eller ved vandet. Der drukner i gennemsnit 60 personer om året ved ulykker i Danmark, og 26 pct. af befolkningen har på et tidspunkt været tæt på at drukne. Du kan ikke søge donationer til forskning indenfor Respekt for vand. Støtte til forskning foregår udelukkende på initiativ af TrygFonden. Hvis du vil i dialog med TrygFonden herom, kan du rette henvendelse til René Højer.

Vi vil arbejde for, at: 

 • Færre drukner eller oplever at være tæt på at drukne. 
 • Flere opnår vandglæde i trygge rammer og handlekompetencer omkring vand og sikkerhed.

TrygFonden vil understøtte sin indsats på området ved selv at opbygge og vedligeholde viden med fokus på: 

 • Monitorering af druknedødsfald i Danmark. 
 • Udredning af nærdrukningsulykker. 
 • Identifikation af særlige risikable steder og situationer og udvikling af tilhørende forebyggelsestiltag. 
 • Tiltag for at udbrede brug af sikkerhedsudstyr. 
 • Identifikation af revlehuller. 
 • Træning i håndtering af panik som del af svømmeundervisning. 
 • Benchmarking af kommunernes svømmeundervisning.

Forebyg indbrud

Gode relationer mellem naboer, flere der sikrer deres døre og vinduer og et stærkt samarbejde mellem kommuner, politi og borgere.

Vi vil arbejde for, at: 

 • Antallet af indbrud nedbringes til nabolandes niveau. 
 • Færre oplever at være utrygge for at blive udsat for indbrud.

Du kan ikke søge donationer til forskning indenfor Forebyg indbrud. Støtte til forskning foregår udelukkende på initiativ af TrygFonden. Hvis du vil i dialog med TrygFonden herom, kan du rette henvendelse til Britt Wendelboe. TrygFonden vil understøtte sin indsats på området ved selv at opbygge viden med fokus på:

 • Bedre forståelse af
  - konstruktiv og ukonstruktiv utryghed i forhold til indbrud, og hvad der kan påvirke disse.
  - barrierer for skalsikring, mærkning mv. hos den enkelte.
  - gerningsmænd og hælerivirksomhed, målrettet forebyggelse af recidiv blandt indbrudstyve.
 • Udvikling og afprøvning af
  - nabo- eller netværksbaserede indsatser mod indbrud. 
  - indsatser til forbedring af polititaktikker til øget opklaring af indbrud, begrænsning af hæleri mv. 

Digital tryghed

I 2020 blev knap 200.000 personer udsat for kriminalitet begået på internettet. Den digitale kriminalitet dækker både over økonomisk kriminalitet med fx misbrug af betalingskortoplysninger og bedrageri i forbindelse med handel på internettet samt ikkeøkonomisk kriminalitet med fx grooming og ulovlig deling af fotos.

Vi vil arbejde for, at:

 • Flere kan færdes trygt og sikkert på internettet.

 TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Løbende monitorering af
  udviklingen i digital kriminalitet overfor både børn og voksne, herunder identifikation af særligt udsatte grupper.
 • Udvikling og afprøvning af
  - indsatser, der understøtter færdigheder og adfærd for at undgå digital kriminalitet
  - indsatser, der forebygger ukonstruktiv utryghed over digital kriminalitet.
 • Bedre forståelse af
  - relevante færdigheder og adfærd hos den enkelte for at undgå digital kriminalitet.
  - digitale gerningsmænd.

Stærke rammer for tryghed

Vi vil øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed.

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid.

Vi vil arbejde for:

 • Et bedre vidensgrundlag for civilsamfund og frivillighed.
 • En offentlige debat, der er bred, åben og baseret på den bedst tilgængelige viden.
 • En styrket deltagelse i demokratiske processer blandt de grupper, der er underrepræsenterede.

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger: 

 • Kortlægning af eksisterende og nye
  - frivillige og frivillighedsformer, bl.a. digital frivillighed.
  - modeller for faglig udvikling af civilsamfundsindsatser.
  - modeller for demokratisk deltagelse og styring i civilsamfundsorganisationer.
 • Udvikling og afprøvning af metoder til at måle den offentlige debat. Dette gælder både negative fænomener som polarisering, misinformation og hadtale og positive fænomener som tillid og nysgerrighed efter viden. 
 • Kortlægning og forståelse af social og institutionel tillid med betydning for trygheden. 
 • Forståelse af tillidsnedbrydende mekanismer og strategier med henblik på udvikling af indsatser, der fremmer eller beskytter social og institutionel tillid. 
 • Udvikling og afprøvning af indsatser, der fremmer deltagelse i demokratiske processer, særligt blandt underrepræsenterede.

TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forskningsmiljøerne på delmålet og understøtte mobiliseringen af viden. Derfor vil TrygFonden: 

 • Etablere et netværk for forskere og praktikere om forskning i den offentlige debat.

Tryghed på dagsordenen

Tryghed er grundstenen i et godt liv. Når vi føler os trygge, har vi overskud til at lære nyt, være modige, tage del i fællesskaber og gøre noget for os selv og andre.  

Vi vil arbejde for: 

 • At tryghedsrelevante temaer fylder mere i den offentlige debat på en hensigtsmæssig måde.

Der gives ikke donationer indenfor dette delmål. 

To aktiviteter vil fortsætte:

 • TrygFondens Fællesskabsmåling
 • TrygFondens Tryghedsmåling

Følgende overvejes som rekvireret forskning og udredning:

 • Udbredelse og kvalificering af anvendelse af livskvalitetsmål på tværs af sektorer og indsatser.
 • Udredning af mulighederne for et nationalt social survey i Danmark på linje med andre lande, men med mulighed for kobling til registre mv. 
 • Afdækning af befolkningens opfattelse og vurdering af temaer i TrygFondens strategi, eksempelvis forebyggelse, uddannelse, mental sundhed mv.  
 • Derudover vil vi løbende identificere emner og forskningsspørgsmål m.m., som vi vil kunne rekvirere forskning eller vidensproduktion i forhold til.

Vi arbejder med forskning og viden

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os.
Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31