Søg støtte

Søg

Bæredygtighed og ESG

Vi er bevidste om vores samfundsansvar

Det er i naturlig forlængelse af vores historie og værdier, at vi i TryghedsGruppen vil påtage os et ansvar for at bidrage til at løse nogle af tidens store udfordringer, der rækker udover os selv. 

Politik vedr. samfundsansvar
Læs om ESG i vores årsrapport

Vi vil gå foran med et godt eksempel ved at udøve god governance og ved at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Og vi ønsker at styrke og videreudvikle vores rolle som ansvarlig samfundsaktør i en foranderlig verden. Det gør vi ved aktivt at arbejde for at mindske de negative og fremme de positive indvirkninger på mennesker, miljø og samfund i vores aktiviteter, med prioritering af de områder, der vurderes mest væsentlige i relation til mest mulig positiv impact.

ESG indgår som en integreret del i en række af TryghedsGruppens aktiviteter, herunder fx i: 

  • Ejerskabspolitikken, som bl.a. fastlægger hvilke værdier TryghedsGruppen som ejer – særligt af Tryg A/S – lægger vægt på i de ejede selskaber, herunder også i relation til samfundsansvar, 
  • De almennyttige aktiviteter, TrygFonden, med udgangspunkt i TrygFondens strategi som understøtter bl.a. samfundsansvar i relation til sociale forhold, demokrati m.v., og med fokus på transparens og anti-korruption gennem klare procedurer for støttetildeling og implementering, 
  • Medlemsdemokratiet, hvor medlemmerne bl.a. har mulighed for at udøve deres demokratiske rettigheder og få indflydelse,
  • Kapitalforvaltningen, hvor TryghedsGruppen i investeringspolitikken har fastlagt etiske retningslinjer for sine investeringer, og i øvrigt har etableret en særlig portefølje med fokus på investering med positiv samfundsmæssig impact (impactporteføljen). 

Bæredygtighedsarbejdet sker desuden gennem de fem strategiske prioriteter som formuleret i TryghedsGruppens strategi og vision – Fælles om et trygt Danmark.

Det er prioriteter, vi vil stå til regnskab for, og som vi forpligter os til at arbejde systematisk med.

 

Vores fem strategiske prioriteter

Vi har fokus på, at vi arbejder ansvarligt og bæredygtigt på tværs af vores aktiviteter.  Læs mere om prioriteterne her:

Lige muligheder og inkluderende processer

Vi forpligter os til at arbejde for, at vi i vores processer og relationer skaber lige muligheder for alle.

Vi påtager os derfor et socialt ansvar.

Det gør vi ved at skabe inkluderende processer, så vi sikrer diversitet og repræsentation, og så vi lytter og giver stemme til dem, som ikke altid bliver hørt.

Åbenhed og aktiv vidensdeling

Vi forpligter os til at dele information om vores arbejde i videst muligt omfang.

Og vi påtager os et ansvar for ikke kun at gøre information og viden tilgængelig, men også for at formidle den aktivt, så den kan bidrage til konkrete forandringer.

Grønnere aftryk i vores samarbejder

Vi forpligter os til at understøtte den grønne omstilling ved at fremme og inspirere til grøn bevidsthed og handling hos vores samarbejdspartnere.

Vi påtager os et ansvar for at etablere samarbejder med andre aktører for at pulje vores viden og kompetencer, så vi sammen kan finde gode løsninger, hvor vi som sektor kan påvirke rammerne for de områder, vi er en del af.

Os selv som det gode eksempel

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handling.

Derfor forpligter vi os til selv at gå foran med et godt eksempel.

Vi vil udøve god governance og ledelse, tage et socialt ansvar og minimere vores negative klimaaftryk og sætte et positivt aftryk, hvor vi kan. Vi står på mål for, at vi er konsistente på tværs af vores virke.

Styrke befolkningens muligheder for at kunne gøre en grøn forskel

Vi forpligter os til inden for rammerne af TrygFondens strategi at styrke befolkningens handlemuligheder og kompetencer til at kunne gøre en forskel for klima og miljø.

Det kan vi gøre ved bedre at forstå, hvad der betyder noget for befolkningens tryghed i relation til klima og miljø og ved at understøtte fællesskaber og initiativer, der gør det muligt at ændre adfærd.

Du kan læse endnu mere om vores bæredygtighedsarbejde og ESG-aktiviteter – herunder vores fokus på leverandørers bæredygtige adfærd, vores medarbejderes trivsel, vores retningslinjer for at undgå korruption og bestikkelse og vores måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen – i  vores seneste årsrapport, og i vores Politik vedr. samfundsansvar.

Har du spørgsmål?

Ania Stoltz-Andersen

Programchef