Søg støtte

Søg

Vores politikker og strategier

I TryghedsGruppen – herunder TrygFonden – ønsker vi at være åbne omkring, hvordan vi arbejder. Vi er en medlemsdemokratisk virksomhed, og vi følger en række politikker, strategier og retningslinjer. Find dem herunder.

Vedtægter og overordnede strategier

TryghedsGruppens vedtægter

Vores vedtægter er den røde tråd i alt, vi gør. Vedtægterne er vedtaget af vores medlemsvalgte repræsentanter og beskæftiger sig bl.a. med vores medlemmer, vores repræsentantskab og vores almennyttige aktiviteter.

Læs om vores vedtægter.

Download vores vedtægter.

TryghedsGruppens strategi

"Fælles om et trygt Danmark" er titlen på TryghedsGruppens strategi, der bl.a. dækker vores ejerskab af Tryg, TrygFondens arbejde og vores relation til medlemmerne.

Læs mere om vores strategi.

Download vores strategi.

TryghedsGruppens medlemsstrategi

TryghedsGruppen har over 1,5 mio. medlemmer og er styret gennem en ledelsesstruktur, der er baseret på et repræsentativt demokrati. Vores medlemsstrategi skal bidrage til realisering af ambitionerne i vores hovedstrategi om at sikre, at medlemmerne oplever, at de er en del af et værdifuldt fællesskab og bakker op om TryghedsGruppen.

Læs mere om medlemsstrategien.

Download medlemsstrategien.

Politikker og retningslinjer for governance og ESG

Åbenhedspolitik

Som et af Danmarks største medlemsselskaber har vi et ansvar for at være åbne og fortælle om vores aktiviteter. Derfor har vi vedtaget en åbenhedspolitik.

Læs om vores åbenhedspolitik.

Download vores åbenhedspolitik.

Politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen

Formålet med TryghedsGruppens politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen er at fremme diversitet, kvalifikationer og kompetencer blandt medlemmerne af TryghedsGruppens bestyrelse, herunder fastsætte et måltal for kvinder i bestyrelsen.

Læs om vores politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen.

Download vores politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen.

Lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.

Læs om vores lønpolitik.

Download vores lønpolitik.

Politik om samfundsansvar og ESG

Det er i naturlig forlængelse af vores historie og værdier, at vi udøver god governance og tager et socialt og miljømæssigt ansvar. Vi er bevidste om vores samfundsansvar, og vi ønsker at styrke og videreudvikle vores rolle som ansvarlig samfundsaktør i en foranderlig verden. Det gør vi ved aktivt at arbejde for at mindske de negative og fremme de positive indvirkninger på mennesker, miljø og samfund i vores aktiviteter.

Læs om vores politik om samfundsansvar og ESG.

Download vores politik om samfundsansvar og ESG.

Valgregulativ

Som et demokratisk ledet selskab er valg til repræsentantskabet en af årets nøglebegivenheder i TryghedsGruppen. Vores vedtægter og valgregulativ definerer reglerne for, hvordan valget afvikles.

Læs om vores valgregulativ.

Download vores valgregulativ.

Retningslinjer for administration, repræsentantskab og bestyrelse ifm. valg til repræsentantskabet

Det er et afgørende princip for os, at vi bistår alle kandidater ens. Derfor har vi retningslinjer for, hvordan vores administration, repræsentantskab og bestyrelse arbejder i valgperioden.

Læs om vores retningslinjer for vores valg.

Download retningslinjer for vores valg.

Talspersonsprincipper

Vi har opsat nogle principper for, hvilke personer i vores organisation, der udtaler sig på vegne af TryghedsGruppen og TrygFonden.

Download vores talspersonsprincipper.

Politikker og strategier for økonomi og investeringer

Ejerskabspolitik

Formålet med TryghedsGruppens ejerskabspolitik er at definere principperne for, hvordan TryghedsGruppen agerer som ejer i sine investeringer.

Dette er især vigtigt for ejerskabet af Tryg, hvor TryghedsGruppen har bestemmende indflydelse og dermed et særligt ansvar for, hvordan ejerskabet udøves.

TryghedsGruppen ønsker at være åben og transparent om, hvilke principper og værdier TryghedsGruppen lægger til grund for ejerskabet af Tryg, da dette er relevant for Tryg, de øvrige aktionærer, kunder, medlemmer, medarbejdere og andre interessenter.

Principper for udøvelse af ejerskab er også relevante i relation til TryghedsGruppens øvrige investeringer, uanset TryghedsGruppens indflydelse her er mindre. Denne politik indeholder således også principper for TryghedsGruppens ejerskab af andre investeringer.

Download TryghedsGruppens ejerskabspolitik.

Investeringsstrategi og -politik

TryghedsGruppens formue består hovedsageligt af ejerskabet af Tryg, men også af andre investeringer. Formuen er skabt gennem generationer, og det er vores opgave at forvalte den på en måde, så den også kommer fremtidige generationer til gavn.

Læs om vores investeringsstrategi og -politik.

Etiske retningslinjer for vores investeringer

Vores etiske retningslinjer medvirker til, at vi forvalter formuen på en ansvarlig måde. Det gælder ikke kun, når vi selv investerer, men også når det sker gennem vores netværk af eksterne forvaltere i Danmark og udlandet.

Læs om vores etiske retningslinjer for investeringer.

Skattepolitik

Vi ønsker at være åbne og ansvarlige på skatteområdet. Derfor har vi en skattepolitik, der skal sikre, at TryghedsGruppen i sine skatteforhold agerer ansvarligt.

Download vores skattepolitik.

Politikker og strategier for TrygFonden

TrygFondens strategi

Tryghed er fundamentet for et godt liv, og noget vi søger – både for os selv og dem, vi holder af. Med vores strategi ”Sammen skaber vi tryghed” vil vi arbejde med de udfordringer, der har størst betydning for vores tryghed igennem livet.

Læs om TrygFondens strategi.

Download TrygFondens strategi.

TrygFondens uddelingspolitik

TrygFondens uddelingspolitik fastlægger principperne for TrygFondens arbejde med uddelinger inden for rammerne af den overordnede strategi og de fem underliggende programstrategier.
Uddelingspolitikken anvendes konkret i arbejdet med regionale og landsdækkende donationer og i forbindelse med TrygFondens programstrategier og handlingsplan.

Download TrygFondens uddelingspolitik.

TrygFondens forsknings- og videnspolitik

TrygFonden arbejder vidensbaseret med at finde nye veje og konkrete løsninger til gavn for alle i Danmark. På områder, hvor viden ikke findes, arbejder vi for at skabe den.

TrygFondens forsknings- og videnspolitik beskriver de generelle principper for TrygFondens arbejde med forskning og viden, vores måde at arbejde på, donationsprocessen, anbefalinger til forskningsansøgninger og TrygFondens beslutningsstruktur i arbejdet med forskning og viden. Politikken præciserer desuden, hvordan TrygFonden ønsker, at bruger- og praksisperspektiver indtænkes systematisk.

Læs TrygFondens forsknings- og videnspolitik

TrygFondens public affairs-principper

“Sammen skaber vi tryghed i Danmark” hedder TrygFondens 2030-strategi. Med den titel ønsker vi at understrege, at tryghed i Danmark er en fælles sag, som ingen kan løse alene, og at vi gerne vil bidrage til at mobilisere fælles kræfter for et tryggere samfund.  

Med udgangspunkt i den bedst tilgængelige viden arbejder vi blandt andet for, at færre børn og unge begynder at ryge, at flere træder til for hinanden ved hjertestop og at fremme børns og unges trivsel – blandt mange andre indsatsområder.

Vores arbejde foregår i dialog og samarbejde med en lang række aktører. På den baggrund har vi udarbejdet TrygFondens public affairs-principper, som:

  • Forklarer, hvad TrygFonden forstår ved public affairs.
  • Beskriver de bærende principper for public affairs-arbejdet.
  • Beskriver beslutningsgange (governance) omkring public-affairs-beslutninger i TrygFonden.

Download TrygFondens public affairs-principper

Principper for ekstern kommunikation

I TrygFonden kommunikerer vi dagligt med omverdenen. Det er nødvendigt, hvis vi skal indfri vores mission om, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Kommunikation hjælper os med at etablere og vedligeholde relationer, at nå til en større forståelse af mennesker og samfund, til at nå frem til konkrete fælles resultater og til at gøre opmærksom på det vi laver, og hvad det gør godt for. Ved hjælp af kommunikation opbygger og udbreder vi viden og skaber handling.

Vi er ved at udarbejde principper for vores kommunikation.