Søg støtte

Søg

Vores politikker og strategier

I TryghedsGruppen – herunder TrygFonden – ønsker vi at være åbne omkring, hvordan vi arbejder. Vi er en medlemsdemokratisk virksomhed, og vi følger en række politikker, strategier og retningslinjer, der er godkendt af vores repræsentanter. Find dem herunder.

Generelle politikker og strategier

Nogle af vores politikker og strategier er dækkende for alle dele af TryghedsGruppens og TrygFondens arbejde og aktiviteter. Dem finder du her.

TryghedsGruppens vedtægter

Vores vedtægter er den røde tråd i alt, vi gør. Vedtægterne er vedtaget af vores medlemsvalgte repræsentanter og beskæftiger sig bl.a. med vores medlemmer, vores repræsentantskab og vores almennyttige aktiviteter.

Læs om vores vedtægter.

Download vores vedtægter.

TryghedsGruppens strategi

"Fælles om et trygt Danmark" er titlen på TryghedsGruppens strategi, der bl.a. dækker vores ejerskab af Tryg, TrygFondens arbejde og vores relation til medlemmerne.

Læs mere om vores strategi.

Download vores strategi.

Politikker og strategier for governance

Åbenhedspolitik

Som et af Danmarks største medlemsselskaber har vi et ansvar for at være åbne og fortælle om vores aktiviteter. Derfor har vi vedtaget en åbenhedspolitik.

Læs om vores åbenhedspolitik.

Download vores åbenhedspolitik.

Politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen

Formålet med TryghedsGruppens politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen er at fremme diversitet, kvalifikationer og kompetencer blandt medlemmerne af TryghedsGruppens bestyrelse, herunder fastsætte et måltal for kvinder i bestyrelsen.

Læs om vores politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen.

Download vores politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen.

Lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.

Læs om vores lønpolitik.

Download vores lønpolitik.

Politik vedr. CSR og verdensmål

Hele vores eksistens hviler på tanken om at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Derfor opfatter vi Corporate Social Responsibility (CSR) og FNs verdensmål som en integreret del af vores forretningsmodel og vores måde at arbejde på – direkte og indirekte.

Læs om vores politik vedr. CSR og FNs verdensmål.

Download vores politik vedr. CSR og FNs verdensmål.

Valgregulativ

Som et demokratisk ledet selskab er valg til repræsentantskabet en af årets nøglebegivenheder i TryghedsGruppen. Vores vedtægter og valgregulativ definerer reglerne for, hvordan valget afvikles.

Læs om vores valgregulativ.

Download vores valgregulativ.

Retningslinjer for administration, repræsentantskab og bestyrelse ifm. valg til repræsentantskabet

Det er et afgørende princip for os, at vi bistår alle kandidater ens. Derfor har vi retningslinjer for, hvordan vores administration, repræsentantskab og bestyrelse arbejder i valgperioden.

Læs om vores retningslinjer for vores valg.

Download retningslinjer for vores valg.

Etisk kodeks

Verden flytter sig, og det er vigtigt, at TrygFonden som almennyttig aktør, der uddeler op til 650 millioner kroner om året, tager bestik af udviklingen og er på forkant med de forventninger, som udviklingen fører med sig.

I TrygFonden har vi derfor besluttet at kigge vores processer igennem med henblik på etablering af et etisk kodeks med fokus på blandt andet lighed, mangfoldighed og inklusion i den måde vi arbejder på.

I kodekset ønsker vi herudover at beskrive de principper, der gælder i forbindelse med risiko for interessekonflikter i TrygFondens arbejde. 

Det etiske kodeks forventes færdiggjort i løbet af 2023 og vil blive offentliggjort her på tryghed.dk.

Politikker og strategier for økonomi og investeringer

Investeringsstrategi og -politik

TryghedsGruppens formue består hovedsageligt af ejerskabet af Tryg, men også af andre investeringer. Formuen er skabt gennem generationer, og det er vores opgave at forvalte den på en måde, så den også kommer fremtidige generationer til gavn.

Læs om vores investeringsstrategi og -politik.

Etiske retningslinjer for vores investeringer

Vores etiske retningslinjer medvirker til, at vi forvalter formuen på en ansvarlig måde. Det gælder ikke kun, når vi selv investerer, men også når det sker gennem vores netværk af eksterne forvaltere i Danmark og udlandet.

Læs om vores etiske retningslinjer for investeringer.

Skattepolitik

Vi ønsker at være åbne og ansvarlige på skatteområdet. Derfor har vi en skattepolitik, der skal sikre, at TryghedsGruppen i sine skatteforhold agerer ansvarligt.

Download vores skattepolitik.

Politikker og strategier for TrygFonden

TrygFondens strategi

Tryghed er fundamentet for et godt liv, og noget vi søger – både for os selv og dem, vi holder af. Med vores strategi ”Sammen skaber vi tryghed” vil vi arbejde med de udfordringer, der har størst betydning for vores tryghed igennem livet.

Læs om TrygFondens strategi.

Download TrygFondens strategi.

TrygFondens forskningsstrategi

TrygFondens forskningsstrategi giver et indblik i de overvejelser, der ligger bag vores støtte til og arbejde med forskning. Den nuværende forskningsstrategi er fra 2014, og vi har påbegyndt arbejdet med en ny forskningsstrategi, vi forventer at offentliggøre i 2023.

Læs om TrygFondens forskningsstrategi.

Download TrygFondens forskningsstrategi.

Public affairs-politik

At arbejde med public affairs er en naturlig og integreret del af TrygFondens almennyttige arbejde med henblik på at indfri vores mission om, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Vi går løbende i dialog med politikere, meningsdannere, embedsmænd, vidensinstitutioner, interesseorganisationer og andre samfundsinteressenter. Dialogen tager vi med henblik på at skabe strukturelle forandringer inden for vores strategiske indsatsområder. Det kan fx ske i form af påvirkning af praksis, regler, strukturer og lovgivning. 

Vi er ved at udarbejde en public affairs-politik, som blandt andet beskriver principperne for vores public affairs-arbejde. Politikken forventes færdiggjort inden udgangen af 2022 og vil blive offentliggjort her på tryghed.dk.

Principper for ekstern kommunikation

I TrygFonden kommunikerer vi dagligt med omverdenen. Det er nødvendigt, hvis vi skal indfri vores mission om, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Kommunikation hjælper os med at etablere og vedligeholde relationer, at nå til en større forståelse af mennesker og samfund, til at nå frem til konkrete fælles resultater og til at gøre opmærksom på det vi laver, og hvad det gør godt for. Ved hjælp af kommunikation opbygger og udbreder vi viden og skaber handling.

Vi er ved at udarbejde principper for vores kommunikation. Principperne forventes færdiggjort inden udgangen af 2022 og vil blive offentliggjort her på tryghed.dk.