Søg støtte

Søg

Vision og strategi

Fælles om et trygt Danmark

I TryghedsGruppen investerer vi vores tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden i Danmark. Det gør vi gennem et aktivt ejerskab af Tryg, i vores medlemsarbejde og via TrygFondens almennyttige aktiviteter. TryghedsGruppens overordnede strategi ’Fælles om et trygt Danmark’ beskæftiger sig med alle dele af vores arbejde – herudover har TrygFonden sin egen strategi.
Download TryghedsGruppens strategi
Læs om TrygFondens nye strategi

Vi investerer i Danmarks tryghed

Vores strategi sætter retningen for, hvordan vi i TryghedsGruppen vil bidrage til at øge trygheden i de kommende år. Her er vores fem værdiflag:

Tryggere samfund

Vi bidrager til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Vores ambitioner

Vi yder et mærkbart bidrag til, at Danmark bliver mere trygt.

For os betyder det, at vi skaber værdi, når vi bidrager til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed, som også er TrygFondens mission. Vores almennyttige indsatser er for alle, og vi vil bidrage til, at alle i Danmark får redskaberne til selv at tage ansvar og blive mere handlekraftige.

Styrket medlemsrelation

Vi skaber en stærk kobling til medlemmerne.

Vores ambitioner

Vores medlemmer føler sig som en del af et værdiskabende fællesskab.

Vi tror på, at vi skaber værdi, når vi skaber en stærk kobling til medlemmerne, som en af TryghedsGruppens målsætninger også lyder i medlemsstrategien. Det kommer bl.a. til udtryk gennem medlemsbonussen, muligheden for indflydelse og aktiviteter i regi af medlemsstrategien.

Solidt forsikringsselskab

Vi understøtter et stærkt og fremsynet forsikringsselskab.

Vores ambitioner

Vi er den bedst tænkelige ejer af Tryg.

Vi skaber værdi, når vi understøtter et stærkt og fremsynet forsikringsselskab bedst muligt. At være den bedst tænkelige ejer handler for os bl.a. om at have et kapitalberedskab til at understøtte Tryg og bidrage med kompetencer til Trygs bestyrelse. Endelig tager vi rollen på os som den, der skaber sammenhæng i Tryg-familien – til gavn for alle familiemedlemmer.

Robust indtjening

Vi forvalter og forrenter vores kapital.

Vores ambitioner

Vi maksimerer afkastet og sørger for den langsigtede holdbarhed af formuen.

Vi skaber værdi, når vi forvalter og forrenter vores kapital, herunder også de direkte investeringer. Vi går efter at få det størst mulige afkast inden for vores etiske retningslinjer og inden for den risikoprofil, som er besluttet.

Stærk sammenhængskraft

Vi har et klart og fælles forankret værdi- og ledelsesgrundlag.

Vi mener, vi skaber værdi, når vi har et stærkt og fælles forankret værdi- og ledelsesgrundlag. Det betyder, at vi skal:

 1. sikre en god arbejdsdeling mellem repræsentantskab, bestyrelse og administration.
 2. have de rette kompetencer og adfærd til at løfte aktiviteterne i organisationen.
 3. sikre at vores kultur understøtter de mål, vi har i repræsentantskabet, bestyrelsen og blandt medarbejderne i TryghedsGruppens organisation.

Strategiske prioriteter og indsatser

Prioriteterne viser, hvor vi særligt vil lægge vores fokus de kommende år. Det betyder, at der både er prioriteter, som TryghedsGruppen allerede står bag, samt nye indsatser og aktiviteter, som vi vil opdyrke og videreudvikle.
 1. Tryg (Højere grad af udvikling)

  Ejerskabet af Tryg bedrives aktivt og formaliseres i en ejerskabspolitik, der beskriver samarbejdet og værdiskabelsen i relation til Tryg. Det betyder, at vi opretholder et kapitalberedskab til finansiel understøttelse af Tryg, bidrager med kompetencer til Trygs bestyrelse og sikrer et godt og værdiskabende samarbejde på tværs af Tryg-familien.
 2. Tryg-familien

  Et samarbejde, der gavner alle i Tryg-familien, prioriteres højt, hvilket betyder udvikling og gennemførsel af familekampagner og medlemskampagner, koordination af budskaber internt og eksternt samt samarbejde om generel interessevaretagelse.
 3. TrygFonden

  TrygFondens stærke arbejde fortsættes - både med TrygFondens egne projekter, partnerskaber, sociale investeringer og donationer, jf. TrygFondens strategi og handlingsplan. Et højt uddelingsniveau prioriteres og det samme gør formidling og vidensdeling, bidrag til forskning og en god dialog med eksterne - for sammen at udvikle løsninger for fremtidens tryghed.
 4. Medlemsaktiviteter (Højere grad af udvikling)

  Medlemsaktiviteter opprioriteres og videreudvikles. Det betyder, at der løbende afprøves nye, relevante medlemsaktiviteter og digitale muligheder for engagement. Samtidig formidles TrygFondens projekter i endnu højere grad til medlemmer.
 5. Medlemsdemokrati

  Medlemsdemokratiet videreføres og videreudvikles med fokus på aktiviteterne omkring og mellemsvalghandlingerne. Der deltages i den offentlige debat og i netværk for at samle og skabe mere viden om medlemsdemokratier. Repræsentantskabet inddrages mere aktivt som ambassadører.
 6. Medlemsbonus

  Medlemsbonussen prioriteres fortsat højt, og fastholdes for så vidt muligt i spændet 5 til 8 procent. Bonusudbetalingen bruges til at styrke kendskabet til medlemskabet, og på den korte bane gøres der en særlig indsats for at informere de nye medlemmer fra Alka. Der arbejdes fortsat for en mere rimelig beskatning af medlemsbonussen.
 7. Porteføljen

  Der udøves fortsat aktivt ejerskab i forhold til de direkte investeringer, og principperne herfor vil indgå i en ejerskabspolitik. Niveauet for de direkte investeringer forventes tilpasset løbende og strategien justeres herefter om nødvendigt.
 8. Kapitalforvaltning

  Kapitalforvaltningen foretages aktivt med mål om et afkast, der gerne skal ligge over markedsniveau. Investeringer skal leve op til høje etiske standarder, som løbende opdateres i forhold til udviklingen i samfundet.
 9. TryghedsGruppen - stærk og samlet

  Det sikres at alle styrkerne ved en medlemsbaseret struktur udnyttes ved at alle de tilgængelige ressourcer i de forskellige ledelseslag - repræsentantskab, bestyrelse og administration - bringes bedst muligt i spil. Det gøres ved dialog om og overblik over arbejdsdeling således at demokratiet spiller optimalt sammen med en effektiv og fagligt funderet beslutningsproces.

Sådan arbejder vi

Vi er demokratisk ledet, og det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der som øverste myndighed overordnet lægger rammerne for vores arbejde. Bestyrelsen sætter retningen, mens direktionen og ca. 60 medarbejdere eksekverer.