Søg støtte

Søg

FAQ

Ansøgningsfrister og -forløb

Nedenfor kan du få svarene på de spørgsmål, vi oftest får fra vores donationsansøgere om ansøgningsfrister, -forløb, andre tidsfrister og meget andet. Her kan du også få en fornemmelse af, hvad vi lægger vægt på, når vi behandler ansøgninger.

Spørgsmål og svar om donationsansøgninger og tidsfrister

Hvornår er der ansøgningsfrist?

TrygFonden er i gang med en strategiproces, der i 2022 munder ud i en ny strategi. Som konsekvens heraf har vi ansøgningsfrist for sidste ansøgningsrunde i 2021 den 1. september.

Når du søger støtte hos TrygFonden, skal du være opmærksom på, om du vil sende en regional eller en landsdækkende ansøgning. 

Frister for ansøgninger i 2021:

 • 1. september klokken 12 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar ca. fire måneder efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til. Hvis du ansøger til forskning, kan der være en behandlingstid på op til syv måneder i alt pga. review.

Hvem beslutter, om jeg får støtte?

TrygFondens sekretariat modtager alle ansøgninger og foretager en førstebehandling. Herefter behandles ansøgningen i forskellige råd og udvalg.
Læs mere om bevillingsprocessen her.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hvis vi vælger at støtte din idé, får du tilsendt et elektronisk bevillingsbrev pr. e-mail. Her vil det fremgå, hvilket beløb vi støtter dig med, og hvordan du får udbetalt beløbet.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan vi desværre ikke give dig en begrundelse. Årsagen er, at vi årligt får mere end 2000 ansøgninger og desværre hverken har ressourcer eller tid til at begrunde hvert enkelt afslag. 

Hvor meget kan jeg søge i støtte?

Alle beløb kan komme i betragtning. Det ansøgte beløb skal være inkl. evt. moms.

Kan jeg søge støtte til en del af et projekt?

Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. TrygFonden vil gerne være en af flere støttegivere. Vi stiller dog ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.

Hvornår og hvordan får jeg støtten udbetalt?

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt, når regnskab eller bilag er indsendt til TrygFonden. Som regel ved projektets afslutning.  

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om? 

Nej, TrygFonden kan godt give tilsagn om delfinansiering med forudsætning om, at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft? 

Nej, som hovedregel kan du ikke. Projektet kan dog godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte. Projektet må dog ikke være afsluttet. 

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet. Hvad gør jeg?

Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser. Der vil være kontaktoplysninger i det elektroniske bevillingsbrev fra TrygFonden.

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater? 

Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser

Hvordan afleverer jeg evalueringen af mit projekt til jer?

Når dit projekt er afsluttet, skal du som donationsmodtager evaluere det initiativ, du har fået støtte til, så vi kan lære af resultaterne og videreformidle dine erfaringer. På den måde vil endnu flere få gavn af dit gode initiativ. Alle donationsmodtagere skal senest 14 dage efter projektafslutningen udfylde et elektronisk evalueringsskema. Du vil modtage det på e-mail efter projektafslutningen. Resultaterne formidles til vores regionale råd og bevillingsudvalg og lægges på tryghed.dk.

Må jeg skrive ansøgningen på engelsk?

Ja, du må altid gerne skrive ansøgningen på engelsk. Der gælder endvidere specielle regler for forskningsansøgninger.

Gælder der særlige vilkår for forskningsansøgninger?

Det lægger vi vægt på, når vi læser ansøgninger

 1. Match

  Projektet skal medvirke til at indfri det overordnede mål på ét eller flere af de 12 fokusområder samt matche min. én af de strategiske målsætninger.
 2. Forandringsteori

  Beskrivelse af problemet og den grundlæggende idé - forandringsteori: projektet skal have en realistisk og velbeskrevet antagelse om den forandring, projektet vil skabe. Projektdesignet skal stå mål med det problem, du ønsker at løse.
 3. Kvalifikationer

  Ansøger skal være i stand til at gennemføre projektet. Er der det rette organisatoriske set up? Er der de rette samarbejdsrelationer med andre organisationer?. Projektdesignet skal stå mål med det problem, man ønsker at løse.
 4. Budget

  Det ansøgte beløb skal være realistisk i forhold til projektets omfang, karakter, varighed og bemanding.
 5. Viden på området

  Ansøger skal vise viden om området og gerne kendskab til, hvilke initiativer der allerede findes på området.
 6. Anvendelse

  Ansøger skal redegøre for dokumentations- og evalueringsplaner (del af projektdesign) og anvendelse heraf.
 7. Forankring

  Projektets resultater skal i videst muligt omfang kunne forankres, så resultaterne videreføres efter projektbevillingens udløb (de relevante personer/organisationer i styregruppen).
 8. Formidling

  Der skal udarbejdes en formidlingsplan, der redegør for, hvordan resultaterne af projektet vil blive kommunikeret til de rette målgrupper.
 9. Forskning?

  Forskningsansøgninger skal yderligere opfylde følgende kriterier: Høj videnskabelig kvalitet, anvendelsesorienteret og fremtidssikret

Bliv klogere på, hvad TrygFonden støtter og ikke støtter

Det støtter vi

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via donationer - men også via andre projekttyper. Vi driver bl.a. egne projekter og forskningscentre, indgår partnerskaber med fagligt stærke organisationer og foretager sociale investeringer for at hjælpe udsatte grupper. 
Læs mere om TrygFondens projekttyper

Det støtter vi ikke

I TrygFonden støtter vi som hovedregel ikke: Sportssponsorater, indkøb af sportsredskaber, privatpersoner, studierejser og driftsomkostninger. Vi støtter ikke projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet, og vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Se projekter vi støtter

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år til hundredevis af små og store projekter i hele landet.