Søg støtte

Søg

Formelle krav til forskning

For at komme i betragtning til en forskningsdonation skal din ansøgning leve op til nogle formelle krav.

For at din ansøgning kan komme i betragtning, er der nogle formelle krav, som du skal leve op til. Det vedrører bl.a. ansøgningens sprog, det vedlagte materiale og anførelse af udgifter til løn.

Du kan se en oversigt over kravene her:

Krav

 • Ansøger skal som hovedregel enten være færdiguddannet forsker eller ph.d.-studerende og desuden være tilknyttet en forskningsinstitution, der kan administrere en eventuel forskningsbevilling.
 • Hvis der er tale om et ph.d.-projekt, skal ansøger desuden vedlægge en erklæring fra vejleder/værtsinstitution.
 • Felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk.
 • Ansøgninger skal vedlægges en projektbeskrivelse/protokol, der skal være på engelsk af hensyn til den eksterne bedømmelse.
 • Alt øvrigt vedlagt materiale (CV, budget, støtteskrivelser mv.) skal ligeledes være på engelsk – evt. i form af oversættelser – af hensyn til den eksterne bedømmelse.
 • I budgettet skal større lønudgifter anføres som ansættelsesbrøker med angivelse af bruttoløn inkl. pension mv. Ansættelsesbrøker er andele af fuldt årsværk, fx tre måneders arbejde eller seks måneder på halv tid (dvs. tre måneders fuldtidsmåneder). Ansættelsesbrøken ganges dernæst med bruttoløn inkl. pension mv.
 • Ved mindre lønudgifter som fx statistisk konsulent eller studentermedhjælp kan man anvende timepriser eller anføre et samlet beløb.

Publikationsfees

TrygFonden ønsker at fremme deling af viden og resultater. TrygFonden opfordrer derfor til, at ansøgerne søger om publikationsfees med henblik på at sikre open access.

Budgetter og indirekte omkostninger

TrygFonden støtter som udgangspunkt direkte omkostninger forbundet med gennemførelse af et forskningsprojekt.

For ansøgninger fra danske universiteter støtter TrygFonden også indirekte omkostninger i henhold til Aftale med fonde om finansiering af forskningsprojekter - Danske Universiteter (dkuni.dk).  Støtten har i henhold til aftalen form af et fast projekttillæg for alle ikke-fastansatte videnskabelige årsværk. Projekttillægget dækker en andel af universiteternes indirekte omkostninger og erstatter den hidtidige praksis med at betale en andel af det ansøgte beløb i overhead. Budgettet i forskningsansøgninger fra universiteterne skal være udformet i henhold til Aftale med fonde om finansiering af forskningsprojekter - Danske Universiteter (dkuni.dk)

TrygFonden kan også i relevant omfang støtte frikøb af fastansatte.

For ansøgninger fra øvrige forskningsinstitutioner støtter TrygFonden indirekte omkostninger med op til 5 pct. af det ansøgte beløb i overhead.

Retningslinjerne for ansøgere fra hhv. universiteterne og øvrige forskningsinstitutioner:

Ansøgninger fra universiteter

For forskningsansøgninger fra danske universiteter gælder at:

 • TrygFonden støtter direkte projektomkostninger til løn til videnskabeligt og teknisk-administrativt personale og andre direkte projektomkostninger til gennemførelse af projektet. 
 • Afledte projektomkostninger fordeles mellem universitetet og TrygFonden i form af et fast projekttillæg pr. projektansat videnskabeligt årsværk, som indgår i ansøgningen. Projekttillægget dækker basisomkostninger til administrativ forskerunderstøttelse, forskningsinfrastruktur og it-infrastruktur. På TrygFondens hjemmeside fremgår den samlede oversigt over omkostninger, der er dækket af projekttillægget.
 • Projekttillægget udgør i 2024 200.000 kr. for ansøgere fra hovedområderne humaniora og samfundsvidenskab og 250.000 kr. for ansøgere fra hovedområderne naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. Projekttillægget reguleres årligt, og det aktuelle beløb kan findes på TrygFondens hjemmeside.
 • TrygFonden støtter ikke overhead udover projekttillægget.
 • For ansøgninger over 50 mio. kr. indgås en særskilt aftale om dækning af afledte projektomkostninger.

Ansøgninger fra øvrige forskningsinstitutioner

For forskningsansøgninger fra andre forskningsinstitutioner end universiteterne gælder at:

 • TrygFonden støtter lønudgifter til projektrelevant støttepersonale samt rimelige beløb til fx indretning af arbejdsplads for nye medarbejdere, laboratorieudgifter, apparatur, licenser, studieafgifter, publikationsomkostninger til open access, rimelige rejse/konferenceudgifter i direkte tilknytning til forskningsprojektet.
 • TrygFonden støtter med maksimalt 5 pct. af det ansøgte beløb til indirekte omkostninger. Øvrige overheadudgifter må ansøger selv skaffe anden finansiering til. 
 • I budgettet skal større lønudgifter anføres som ansættelsesbrøker med angivelse af bruttoløn inkl. pension mv. Ansættelsesbrøker er andele af fuldt årsværk, fx tre måneders arbejde eller seks måneder på halv tid (dvs. tre måneders fuldtidsmåneder). Ansættelsesbrøken ganges dernæst med bruttoløn inkl. pension mv. 
 • Ved mindre lønudgifter som for eksempel statistisk konsulent eller studentermedhjælp kan man anvende timepriser eller anføre et samlet beløb.

Andre støttegivere

TrygFonden støtter gerne projekter, der også er støttet af andre fonde, forskningsråd mv.

Offentliggørelse af støttede projekter

For at sikre transparens offentliggøres alle bevillinger på TrygFondens hjemmeside sammen med en årlig statistikoversigtover de støttede forskningsprojekter.

TrygFonden indsamler desuden løbende forskningsartikler fra støttede forskningsprojekter. Disse offentliggøres som udgangspunkt ikke af TrygFonden, men i de tidsskrifter eller andre kanaler, som bevillingsmodtager selv vælger.

Vi arbejder med forskning og viden

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os.
Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24