Søg støtte

Søg

Formelle krav til forskning

For at komme i betragtning til en forskningsdonation skal din ansøgning leve op til nogle formelle krav.

For at en ansøgning kan komme i betragtning, skal ansøger enten være færdiguddannet forsker eller ph.d.-studerende og desuden være affilieret med en forskningsinstitution, der kan administrere en eventuel forskningsbevilling.

Felterne i ansøgningsskemaet skal du udfylde på dansk. Da en vis andel af vores forskningsansøgninger skal i eksternt peer review, opfordrer vi til, at uploadede dokumenter til ansøgninger er på engelsk. Det skyldes, at det er de uploadede dokumenter - og ikke ansøgningsskemaet - der er basis for peer review.

Som ph.d.-studerende skal du være opmærksom på, at det materiale, som du har fået godkendt din ph.d. på af din uddannelsesinstitution, typisk ikke vil være fyldestgørende som en projektbeskrivelse/forskningsprotokol. Budgettet skal uploades som en excel-fil, mens alle øvrige dokumenter skal uploades som pdf-filer. 

Krav

  • Du skal udfylde alle felterne i ansøgningsskemaet.
  • Du skal uploade en projektbeskrivelse/protokol. 
  • Du skal uploade dit eget CV og evt. CV’er for andre nøglepersoner i projektet. Hvis du er ph.d.-studerende, skal der også uploades CV for din vejleder.
  • Du skal uploade et budget (se nedenfor om budgettet). 
  • Hvis der er tale om et ph.d.-projekt skal du uploade erklæringer fra vejleder/værtsinstitution.
  • Hvis dit projekt udføres i samarbejde med andre partnere, vil det være en god idé at uploade erklæringer/dokumentation fra disse partnere for deres engagements karakter.

Særligt om budgettet

Hvis dit projekt er opdelt i flere faser og/eller flere selvstændige work packages eller aktiviteter, skal dit budget også afspejle dette. Det skal altså være tydeligt, hvor mange penge, der går til hver fase og til hver work package/aktivitet. TrygFonden vil i nogle tilfælde ønske at støtte udvalgte aktiviteter eller faser, men hvis opdelingen i budgettet ikke er gennemskuelig for os, vil det ikke være muligt. I så fald vil hele ansøgningen få afslag. Hvis budgettet fordeles ud på tidsmæssige faser, skal der også altid foreligge ét samlet budget for hele projektperioden.  

Større lønudgifter

Lønudgifter skal anføres som ansættelsesbrøker med angivelse af bruttoløn inkl. pension etc. (dog ikke ved mindre lønudgifter, se nedenfor). Ansættelsesbrøker er fx andele af fuldt årsværk: 

  • 3 måneders arbejde
  • 6 måneder på halv tid (dvs. 3 måneders fuldtidsmåneder)
  • 16 uger på fuld tid

Ansættelsesbrøken ganges dernæst med bruttoløn inkl. pension, bidrag osv.

Bemærk: TrygFonden giver ikke efterfølgende bevillinger, hvis ansøger har regnet forkert på bruttoløn, overhead eller lignende. Udgifter til barsel, sygdom mv. skal dækkes af ansøgers institution. Du skal altså ikke anvende timer gange en timesats. Alle lønudgifter skal så vidt muligt kobles med navngivne personer inkl. deres titel.

Mindre lønudgifter

Ved mindre budgetposter som fx statistisk konsulent eller studentermedhjælp kan man anvende timepriser eller anføre et samlet beløb på fx 20.000 kr.

Andre udgifter ifm. personale

TrygFonden er indstillet på at donere til lønudgifter til projektrelevant støttepersonale, rimelige beløb til indretning af arbejdsplads for nye medarbejdere, laboratorieudgifter, apparatur, licenser, studieafgifter, rimelige rejse/konferenceudgifter i direkte tilknytning til forskningsprojektet osv.

Publikationsfees

TrygFonden opfordrer til, at ansøgerne søger om publikationsfees med henblik på at sikre open access.

Overhead 

Mht. til overhead giver TrygFonden maksimalt fem pct. Øvrige overheadudgifter må ansøger selv skaffe anden finansiering til. 

Andre støttegivere

TrygFonden ser meget gerne, at andre fonde, forskningsråd mv. også søges eller også har støttet et projekt.

Har du spørgsmål?