Søg støtte

Søg

Klar til peer review?

Kan dit projekt klare et peer review? Få tips til, hvordan forskningskvaliteten af projektet kan optimeres, så dit projekt har en bedre chance for at komme blandt de 10 pct., der ender med at få støtte.

Her finder du rådgivende vejledning i, hvad vores peer reviewere tidligere har haft af kritik, samt hvilke kilder du kan finde inspiration i til at imødekomme kritikken.

TrygFondens sekretariat læser knap 300 peer review-rapporter om året fordelt på omkring 90 forskningsansøgninger. Derudover servicerer sekretariatet peer review-paneler, der evaluerer centre og puljer.

Der er kritik fra peer reviewere, der er unik for individuelle ansøgninger, men der er også kritik, der går igen på tværs af mange ansøgninger. TrygFondens sekretariat vil gerne dele denne kritik – og mulige kilder til svar på den – med fremtidige ansøgere. De kilder og referencer, vi lister nedenfor, er ikke fuldstændige, men vi håber, de kan fungere som afsæt for nyttig inspiration.

Vi ønsker at understrege to forbehold:

Der er alene tale om vejledende rådgivning. TrygFondens sekretariat kan ikke garantere, at alle fremtidige peer reviewere vil være enige i de mulige svar på kritik, som vi lister nedenfor i form af referencer. Ansøger må selv vurdere nytten af at bruge denne vejledende rådgivning.

Nogle af referencernes brede scope ikke fortolkes som en udvidelse af de tematiske og metodiske rammer, der er udstukket i TrygFondens strategi og forskningsstrategi.

Generelt for alle ansøgninger

Kritikpunkter fra peer reviewerne:

 • ”Der er ikke dokumenteret tilstrækkeligt kendskab til relevant litteratur.”
 • ”Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for state-of-the-art.”
 • ”Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for det metodiske grundlag.”
 • ”Afgørende dele af forskningsdesignet er ikke eller utilstrækkeligt beskrevet.”

Find mulige kilder til svar på disse kritikpunkter her (PDF downloades).

Kritikpunkter for specifikke ansøgningstyper

Her kan du finde specifikke kritikpunkter fra peer reviewerne for tre forskellige typer af ansøgninger.

Ansøgninger om udvikling af data

Det fremgår af TrygFondens forskningsstrategi side 10, at TrygFonden bl.a. støtter forskning, (i) der vil udvikle og validere standardiserede måleinstrumenter, og (ii) etablering af nye standardiserede nationale dataserier, der stilles til rådighed for forskning.

Kritikpunkter fra peer reviewerne:

 • ”Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for det metodiske grundlag.”
 • ”Planerne for at teste de psykometriske egenskaber er undermotiverede og utilstrækkeligt beskrevet.”

Find mulige kilder til svar på disse kritikpunkter her (PDF downloades).

Ansøgninger om udvikling og afprøvning af indsatser

TrygFondens forskningsstrategi side 10-12 beskriver i flere detaljer, hvad der ligger indenfor strategien under overskriften "Udvikling, afprøvning og udrulning af indsatser".

Kritikpunkter fra peer reviewerne:

 • ”Udviklingen og/eller valget af indsats bygger på en meget snæver læsning af forskningslitteraturen.”
 • ”De professionelle og de organisationer, der skal levere indsatsen, er i utilstrækkelig grad tænkt ind.”
 • ”Det foreslåede forskningsdesign understøtter ikke valid kausal inferens. Dvs. den interne validitet er for ringe.”
 • ”Der mangler en styrkeberegning.”
 • ”Den forventede effektstørrelse, som styrkeberegningen er baseret på, er ikke velmotiveret.”
 • ”Styrkeberegningen tager ikke højde for, at der er tale om et RCT baseret på clustre ikke individer”.
 • ”Der er ingen eller utilstrækkelige planer for at bruge statistiske metoder til at korrigere for skævt bortfald og/eller kompromitteret randomisering ex post”.
 • ”Valget af outcome variable tilhørende måleinstrumenter og deres psykometriske egenskaber er undermotiverede og utilstrækkeligt beskrevet.”
 • ”Randomiserings-proceduren er ikke beskrevet i tilstrækkelig grad.”
 • ”Projektet risikerer ikke at kunne rekruttere et tilstrækkeligt antal deltagere indenfor den planlagte tidsperiode, fordi rekrutteringsplanerne er for rudimentære, mangler og/eller, de er ikke pilottestede”.

Find mulige kilder til svar på disse kritikpunkter her (PDF downloades).

Ansøgninger der (også) vil fremme samspil mellem forskning og praksis

TrygFondens forskningsstrategi beskriver side 12-13 i flere detaljer, hvad der ligger indenfor bedre samspil mellem forskning og praksis.

TrygFonden prioriterer anvendelsesorienteret forskning, jf. forskningsstrategien side 7. Alle forskningsansøgninger blive derfor vurderet på deres anvendelighed – uanset hvad emnet ellers er for ansøgningen. Alle ansøgninger kan derfor formodentlig hente nyttig inspiration i nedenstående litteratur, når der skal lægges planer for forankring af projektets resultater.

Kritikpunkter fra peer reviewerne:

 • ”Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for projektets samfundsmæssige perspektiv.”
 • ”Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for formidling til brugerne af resultaterne.”
 • ”Opkvalificering af og efterfølgende støtte til de professionelle og de organisationer er ikke integreret i indsatsen.”
 • ”Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for, hvordan projektets resultater kan passes ind i den eksisterende organisatoriske struktur omkring – og aktiviteter rettet til – projektets målgruppen”.

Har du spørgsmål?