Søg støtte

Søg

Ældre

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.

Udfordringer

De fleste ældre har et godt helbred og trives. Mange ældre vil dog på et tidspunkt opleve begrænsninger i hverdagslivet. En stor del af fundamentet for et ældreliv med godt helbred lægges tidligere i livet, men bl.a. fysisk inaktivitet og for højt alkoholforbrug kan forringe evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen. Omkring en fjerdedel af ældre har stillesiddende fritidsaktiviteter, og en del ældre overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag eller har tegn på et problematisk alkoholforbrug.

Deltagelse i sociale fællesskaber er for mange ældre en vigtig del af et godt liv og kan fremme trivsel. Men for nogle ældre kan der være barrierer for at være med. Samtidig kan livsbegivenheder som fx tab af ægtefælle eller samlever, et fald eller svær sygdom udfordre den enkeltes mentale og fysiske helbred og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber. Også overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet kan for nogle være brat og svær.

 
 

Vi arbejder for, at ældre skal have flere gode leveår. 

Søren Stokholm Thomsen, projektchef

Målsætninger

 • Flere ældre har en god livskvalitet ved i længere tid at fastholde evnen til at klare sig selv og have et godt fysisk og mentalt helbred.

Flere gode leveår - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Flere gode leveår"

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle +65-årige.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser 
  - der gennem forebyggelse og sundhedsfremme fastholder og forbedrer ældres sundhed med særligt fokus på mentalt helbred, fysisk aktivitet, alkoholforbrug og tobak. 
  - der fremmer ældres sundhed og trivsel gennem deltagelse i fællesskaber. 
  - der inddrager civilsamfundet og frivillige i arbejdet med ældres sundhed og trivsel. 
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har ansøgningsfrist to gange om året: den 1. marts og den 1. september.

Sådan skriver du en god ansøgning

Er der spørgsmål, du savner svar på?

Så send os en mail på denne adresse - og så svarer vi hurtigst muligt.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Monitorering af forekomst og udvikling indenfor alkohol, bevægelse, søvn og mental sundhed hos ældre, herunder monitorereringsindsatser, der kan
  - understøtte udviklingen af bedre monitoreringsteknikker for søvn, fysisk aktivitet og storforbrug af alkohol.
  - identificere effekt af strukturelle indsatser i bred forstand indenfor tobak/nikotin, alkohol, bevægelse, søvn og mental sundhed mv. for ældre.
 • Udvikling og afprøvning af 
  - tidlige, lav-tærskel- og/eller low-cost-indsatser samt indsatser i lokalområdet indenfor fysisk aktivet, storforbrug af alkohol, mental sundhed og søvnproblemer, herunder med fokus på de ældres motivation til adfærdsændringer.
  - Indsatser, hvor brugerne indgår i udviklingen af indsatsen.
 • Bedre forståelse af motivation for øgning og fastholdelse af fysisk aktivitet i hverdagen, særligt blandt de mindst aktive ældre, fx gennem aktiv transport (ved fysisk bevægelse) og indsatser i civilsamfundet eller kommunalt regi.

  TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på området ved selv aktivt at medvirke til:
 • at samle forskere og praktikere omkring fælles vidensopbygning omkring nyeste viden om forebyggelse og ældre samt dele gode eksempler på samarbejde mellem forskning og praksis

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Flere gode leveår"

Line Raahauge Hvass

Line Raahauge Hvass

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 56

Søren Stokholm Thomsen

Søren Stokholm Thomsen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 52