Søg støtte

Søg

Ældre

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet og bedre muligheder for at leve det liv, de ønsker. 

Udfordringer

De fleste ældre har et godt helbred og trives. Mange ældre vil dog på et tidspunkt opleve begrænsninger i hverdagslivet. En stor del af fundamentet for et ældreliv med godt helbred lægges tidligere i livet, men bl.a. fysisk inaktivitet og for højt alkoholforbrug kan forringe evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen. Omkring en fjerdedel af ældre har stillesiddende fritidsaktiviteter, og en del ældre overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag eller har tegn på et problematisk alkoholforbrug.

Deltagelse i sociale fællesskaber er for mange ældre en vigtig del af et godt liv og kan fremme trivsel. Men for nogle ældre kan der være barrierer for at være med. Samtidig kan livsbegivenheder som fx tab af ægtefælle eller samlever, et fald eller svær sygdom udfordre den enkeltes mentale og fysiske helbred og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber. Også overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet kan for nogle være brat og svær.

 
 

Vi arbejder for, at ældre skal have flere gode leveår. 

Søren Stokholm Thomsen, projektchef

Målsætninger

 • Flere ældre i længere tid fastholder evnen til at klare sig selv og har et godt mentalt helbred.
 • Færre ældre føler sig begrænset i at leve det liv, de gerne vil.

Flere gode leveår – spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Flere gode leveår"

Hvem skal indsatserne gavne?

Alle +65-årige.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At udvikle, afprøve og udbrede indsatser 
  - der gennem forebyggelse og sundhedsfremme fastholder og forbedrer ældres sundhed med særligt fokus på mentalt helbred, fysisk aktivitet, alkoholforbrug og tobak. 
  - der fremmer ældres sundhed og trivsel gennem deltagelse i fællesskaber. 
  - der inddrager civilsamfundet og frivillige i arbejdet med ældres sundhed og trivsel. 
 • At viden der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre.
 • At indsatsen tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

Området er under revision, og indtil endelige prioriteringskriterier er fastlagt i efteråret 2023, vil TrygFonden prioritere følgende helt overordnede forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Bedre forståelse af samt udvikling, afprøvning og implementering af indsatser i relation til
  - centrale elementer i ældres trivsel.
  - relevante og meningsfulde fællesskaber for ældre, og hvad der virker i forhold til at skabe sådanne fællesskaber.
  - ældres sundhedsadfærd, herunder hvordan fysisk aktivitet fastholdes eller øges, og hvor og hvornår der generelt er særlige muligheder for at fastholde og styrke sund adfærd, fx ved overgange, ændrede livsomstændigheder mv.

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Flere gode leveår"

Søren Stokholm Thomsen

Søren Stokholm Thomsen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 52

Galina K. W. Plesner

Galina K. W. Plesner

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 11

Line Hindsgaul Alstrup

Line Hindsgaul Alstrup

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 14