Søg støtte

Søg

Voksne

Tryghed i arbejdslivet

Et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet er en af forudsætningerne for et trygt liv. Vi vil bidrage til et bedre vidensgrundlag til at håndtere tendenser, der påvirker trygheden i arbejdslivet, og til at flere voksne får et trygt og sundt arbejdsliv, hvor de oplever, at der er plads til og brug for dem.


Udfordringer

De fleste af os befinder os godt i vores arbejdsliv. Og generelt gælder det, at jo mere sikker vi oplever vores position på arbejdsmarkedet, jo mere trygge er vi. Omvendt gælder det også, at økonomisk utryghed, hvis man er i risiko for at miste sit arbejde eller har dårlige forudsætninger for at kunne imødekomme arbejdsmarkedets forandrede krav, påvirker trygheden negativt.

Det gælder blandt andet for de arbejdstagere, som er ansat på usikre vilkår eller med begrænset indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet og tilsvarende for den store andel voksne arbejdstagere, der har udfordringer med at læse, skrive, regne og anvende it. Det kan være en barriere for at blive efteruddannet, for at fastholde sit arbejde, og for generel deltagelse i samfundet. 

På samme måde har bekymringen for at få en uværdig afgang fra arbejdsmarkedet grundet et svigtende fysisk og/eller psykisk helbred også en negativ påvirkning af trygheden i arbejdslivet. Fra Tryghedsmålingen ved vi blandt andet, at frygten for, at dårligt helbred rammer arbejdsevnen og forsørgelsesmulighederne fylder hos mange arbejdstagere. Det gælder både det fysiske helbred og oplevelsen af at have hyppige smerter, der påvirker arbejdsevnen og det psykiske helbred, hvor mange arbejdstagere oplever risiko for jobbetinget stress, udbrændthed eller nedslidning, hvis de fortsætter med at arbejde som de gør i dag. 

Vi arbejder for, at flere får et trygt arbejdsliv

Sophie Danneris, projektchef i TrygFonden

Målsætninger

 • Bedre vidensgrundlag til at håndtere tendenser, der påvirker voksnes tryghed i arbejdslivet
 • Flere voksne har et trygt og sundt arbejdsliv, hvor de oplever, at der er plads til og brug for dem

På dette område støtter vi som udgangspunkt ikke afgrænsede indsatser, der ikke har relevans for andre end medarbejderne på den enkelte arbejdsplads eller virksomheden bag, drift af beskæftigelsesindsatser i offentligt regi og heller ikke arbejdsmiljøindsatser indenfor sikkerhed og ulykker samt kemi og mikrobiologi m.m.

Tryghed i arbejdslivet - spørgsmål og svar

Vi har her samlet nogle af de væsentligste spørgsmål og svar til dig, der vil ansøge TrygFonden om støtte på området "Tryghed i arbejdslivet"

Hvem skal indsatserne gavne?

Voksne på arbejdsmarkedet.

Hvad lægger vi særligt vægt på?

 • At opbygge praktisk anvendelig viden om 
  -  nye tendenser på arbejdsmarkedet, der påvirker trygheden i arbejdslivet
 • At udvikle og afprøve indsatser, der fremmer
  -  at flere voksne, der har svært ved at læse, skrive, regne og anvende it eller mangler andre grundlæggende færdigheder, hjælpes til at matche arbejdsmarkedets krav
  -  et sundt arbejdsliv, særligt for de grupper, som oplever størst belastning ift. det ergonomiske og psykosociale arbejdsmiljø
  -  inklusion og fastholdelse af personer, der oplever usikker tilknytning til arbejdsmarkedet  
 • At viden, der opbygges, kan overføres og nyttiggøres bredt af andre
 • At indsatser tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst, samt er nytænkende og innovative, hvor det er relevant 
 • At indsatser baseres på samarbejde mellem aktører, der kan sikre en bredere relevans end for de enkelte arbejdspladser, hvor indsatserne udvikles og afprøves.

Hvad støtter vi ikke?

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser.

Er der forskningstemaer, I prioriterer særligt højt?

TrygFonden vil indenfor delmålet "Tryghed i Arbejdslivet" prioritere følgende forskningstemaer for at bidrage til realiseringen af delmål og målsætninger:

 • Kortlægning af
  - Nye tendenser på arbejdsmarkedet og deres betydning for målgruppens oplevelse af tryghed i arbejdslivet.
  - Målgruppens og arbejdsgiveres perspektiv på arbejdspladsinklusion, herunder betydningen af regler, rådgivning, arbejdspladskultur mv.
  - Atypiske beskæftigelsesformer, herunder deres risici for at medføre utryghed på arbejdsmarkedet.
  - Digitalisering af arbejdslivet, herunder algoritmeledelse, brug af kunstig intelligens og robotter samt andre nye teknologier ift. betydningen for målgruppens oplevelse af tryghed i arbejdslivet.
 • Udvikling og afprøvning af
  - Generiske indsatser, som fremmer sundt (ergonomisk og psykosocialt) arbejdsmiljø for de arbejdstagere, der oplever størst belastning.
  - Indsatser til inklusion og fastholdelse af medarbejdere i udsatte positioner, der kan bruges som afsæt for sociale investeringer - og forudsætningerne herfor.
  - Indsatser, som styrker den enkeltes færdigheder i forhold til at læse, skrive, regne og anvende it på arbejdspladsen eller andre grundlæggende færdigheder rettet mod arbejdsmarkedet, herunder med fokus på hvordan indsatser kan tilrettelægges, så de appellerer til målgruppen. 
 • TrygFonden vil bidrage til at opdyrke og videreudvikle forsknings- og vidensmiljøerne og understøtte mobiliseringen af viden på delmålet ved selv aktivt at medvirke til
  - Etablering af data- og vidensinfrastruktur til overvågning af nye tendenser på arbejdsmarkedet.
  - Etablering af netværk, der samler forskningsfeltet omkring voksnes færdigheder i forhold til at læse, skrive, regne og anvende it med henblik på at udvikle og afprøve nye eller forbedre eksisterende indsatser på området. 
  - Fortsat vidensopbygning om seniorer på arbejdsmarkedet, herunder push og pull effekter i forhold til at forlade arbejdsmarkedet.  

Du kan se den samlede oversigt over prioriterede forskningstemaer for alle TrygFondens delmål her.

Vi arbejder med "Tryghed i arbejdslivet"

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31