Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et foreningsliv for alle

Aab af 1885

Om donationen

I 2014 gik 11 lokalforeninger i Aalborg Øst sammen i ”Foreningssamarbejdet” for at synliggøre og styrke det lokale foreningsliv og få flere børn og unge med ombord. Aalborg Øst er et boligområde med en stor etnisk diversitet og mange ressourcesvage familier, som ikke har en stor tradition for at deltage i foreningslivet. På samme tid er foreningerne i området udfordret af skolereformen, der giver børn og unge mindre tid til at deltage i foreningsaktiviteter. Foreningssamarbejdet ønsker derfor med dette projekt at udvide aktiviteterne med ansættelsen af en koordinator, som kan medvirke til at udbrede kendskabet til de enkelte foreningers aktiviteter og etablere samarbejder med lokale institutioner, der kan skabe øget aktivitet i lokalområdet. Ambitionen er bl.a., at foreningerne hver især oplever en medlemsfremgang og en tilgang af frivillige kræfter på 15-20 pct., samt at der bliver etableret et levedygtigt foreningssamarbejde, der fortsætter efter projektets afslutning.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aab af 1885
Støttet beløb
540.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
FS9220 er blevet en kendt partner i Aalborg Øst. Foreningerne har netop besluttet at fortsætte samarbejdet. Aalborg Byråd har bevilget kr. 125.000,00/år de næste 3 år, hvilket vi ser som en blåstempling og et udtryk for vi har ramt rigtigt og at Fondsmidlerne efter vores mening er givet godt ud vi ansætter en fra vores midte til på deltid at være tovholder. Der er aftalt møde den 8.3.2022 mellem alle foreningerne og repr. fra de 3 skoler om samarbejdet det kommende år. Vi er kommet for at blive

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningssamarbejdet er stadig en integreret del af Aalborg Øst. Der afholdes løbende udviklingsmøder mellem foreningerne. Der er oparbejdet et tæt samarbejde med de 3 skoler i området og endvidere børnehaver, fritidsordninger og andre interessenter i området. Der har været afholdt works shops arrangeret af DGI. Aalborg Kommune har bevilget kr. 125.000,00 pr år så foreni ngssamarbejdet kan fortsætte. Der henvises til vedlagte opgørelse over medlemstallets udvikling. Corona har spillet ind.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona har gjort vi ikke er kommet så langt som vi gerne ville. Specielt er vi ikke kommet afgørende videre med større forældre inddragelse. De enkelte foreninger har naturligvis deres måder på det, men vi ville gerne have prøvet nogle nye tiltag. Det bliver en af de opgaver vi vil sætte focus på fremover og der er indgået en aftale med Universitetet om at vi indgår i et forskningsprojekt(assist) med bl.a. dette emne, ligesom vi har løbende dialog med UCN om samarbejde med henblik på udvikling.