Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Følgesvendsnetværket

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Om donationen

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby er en uafhængig medlemsbaseret forening, hvis vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle kan yde en frivillig indsats og hente støtte. Ensomhed er en stigende problemstilling i Danmark, og undersøgelser viser, at mere end 210.000 voksne danskere oplever følelsen af ensomhed – størstedelen af disse er socialt udsatte. Følgesvendsnetværket arbejder for denne gruppe af borgere, og denne donation skal gå til et projekt, der har til formål at få ensomme, socialt udsatte borgere ud af deres isolation. Samvær med ligestillede har tidligere vist sig at have en stor, positiv effekt, og projektet har derfor fokus på at danne netværk mellem borgerne, der skal sikre, at ensomheden fortsat bliver bekæmpet efter endt projektperiode.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
Støttet beløb
350.000 kr., år 2016
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af projektet er sikret på flere niveauer. Dels kan de etablerede følgesvendspar, som stadig mødes, fortsætte deres relation og fortsat være organiseret i Frivilligcentret i forhold til forsikring mv. Erfaringerne fra følgesvendsnetværket har givet frivilligcentret en ny viden – både om følgeordninger og om det selv at koordinere og råde over en frivilliggruppe, hvilket der som beskrevet ikke har været stor tradition for ved Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby. Disse erfaringer er allerede kommet andre projekter i frivilligcentret til gavn og har bidraget til at kvalificere og videreudvikle flere tiltag bl.a. i forhold til samarbejde med socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Følgesvendsnetværket har desuden ført til en dialog med andre besøgs- og følgevensordninger hos bl.a. SIND, Røde Kors og Ældresagen. Dialogen har indebåret samarbejde i projektperioden i forhold til matchning på tværs af ventelister og frivillige i de forskellige tilbud og gensidige henvisninger, men har også ført til relationer, der nu efterfølgende bygges videre på i forhold til andre og nye samarbejder. Særligt har Følgesvendsnetværket ført til en tæt dialog med Projekt Følgeven i Aarhus, som gennem et tæt samarbejde med Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommune er lykkedes med at skabe en indsats, der faktisk understøtter, at borgerne kommer mere ud ad huset og bliver en del af nye sociale fællesskaber i etablerede foreninger. Med inspiration fra denne indsats har Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby indledt en dialog med Socialforvaltningen i Københavns Kommune om at etablere og videreudvikle en lignende ordning i Københavns Kommune. Socialforvaltningen er i regi af Huset for Psykiatrisk Sundhed meget interesserede i at udvikle et sådant tilbud i København. Efter at have været i en positiv dialog med projektchef i Trygfonden, Christoffer Elbrønd, om muligheden for at søge midler hos Trygfonden til denne videreudvikling af projektet, arbejdes der aktuelt på en projektansøgning til ansøgningsfristen d. 1. marts.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Eftersom projektet modtog et mindre beløb end det ansøgte, blev projektet nedjusteret til en toårig periode, de opstillede målsætninger blev nedjusteret og der blev ændret i omfanget af aktiviteterne. Den reviderede projektbeskrivelse blev indsendt til og godkendt af Trygfonden i starten af projektperioden, og det er måltal mv. herfra, der i denne afsluttende evaluering tages udgangspunkt i. Trods nedjusteringerne må vi konstatere, at det har været vanskeligt at nå de opstillede målsætninger ift. antal af matchede følgesvendspar, hvilket bl.a. er udfoldet i den vedhæftede projektevaluering. Overordnet set har ”Følgesvendsnetværket” formået at bryde med ensomhed for de deltagende borgere i den forstand, at 83% af de adspurgte projektdeltagere giver udtryk for, at relationen med den frivillige følgesvend har haft en positiv indvirkning på deres oplevelse af ensomhed i hverdagen, og i mange tilfælde også har været en mulighed for at komme mere ud ad huset og bryde med isolation, da den frivillige i mange sammenhænge har hjulpet med følgeskab til gåture i lokalområdet, små ærinder i byen eller café- eller museumsbesøg. Det er dog kun i et meget begrænset omfang lykkedes at bygge bro til deltagelse i nye sociale fællesskaber som f.eks. foreningsaktiviteter, aktivitetscentre eller lignende tilbud – kun 33% af borgerne er som en del af deres følgesvendsrelation blevet en del af nye sociale netværk. Årsagen hertil er primært, at størstedelen af projektdeltagerne er ældre mennesker, som giver udtryk for, at de hverken har en stor interesse for eller overskud til at komme ud og blive en del af nye fællesskaber. De fortæller, at deres motivation for at få en følgesvend i høj grad har handlet om at mødes med den enkelte frivillige til hyggelige samtaler og evt. følges med vedkommende på små ture ud ad huset.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vurderes, at Følgesvendsnetværket med de gennemførte aktiviteter har gjort en stor forskel for de involverede borgere – de borgere, som har været med i projektet, har i vid udstrækning lagt vægt på selve relationen til følgesvenden, og for dem har det fungeret godt, at indsatsen har fungeret, som den har gjort. Dog kunne fokusset på faktisk at komme ud ad huset måske være styrket ved at have organiseret indsatsen på en anden måde. Vi har i lyset heraf samlet 8 gode råd til andre, der driver eller gerne vil starte følgeordninger. Rådene er baseret på vores egne erfaringer fra Følgesvendsnetværket og på den løbende dialog, vi har haft med andre lignende tilbud i andre foreninger. Se evalueringsrapportens afsnit om ”Vigtigste erfaringer”.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet