Søg støtte

Søg

Nyhed -

Repræsentanterne revitaliserer TryghedsGruppens ledelsesforhold

Det blev til seks justeringer om bl.a. aldersgrænser og processer for personvalg, da de medlemsvalgte repræsentanter i dag samledes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i København.


De 70 medlemsvalgte repræsentanter mødtes i dag til et ekstraordinært møde i København for at afslutte drøftelserne af de udestående punkter, der ikke blev færdigbehandlet på det seneste repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2015.

På dagsordenen var en række forslag til justeringer af TryghedsGruppens ledelsesforhold, som udspringer af en udpeget arbejdsgruppe på ni repræsentanter. Arbejdsgruppen har haft til opdrag at gå TryghedsGruppens ledelsesforhold efter i sømmene i forlængelse af den historiske opdeling af TryghedsGruppen i to selvstændige enheder.

Arbejdsgruppens arbejde ledte til, at repræsentanterne i dag bl.a. besluttede at ophæve bestemmelsen i vedtægterne, som siger, at repræsentanter skal fratræde, når de fylder 70 år. Fremover kan repræsentanter også efter at være fyldt 70 år sidde i repræsentantskabet valgperioden ud og kan vælges til alle poster.

Styrket samarbejde

Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen, roser arbejdsgruppens indsats:

Arbejdsgruppen har gennemlyst de fleste hjørner og lagt et stort arbejde i at analysere sig frem til anbefalinger, som kan styrke vores samarbejde og resultater. Samtidig har den åbent beskrevet de overvejelser, der ligger til grund for anbefalingerne. Det giver stor værdi for TryghedsGruppen,” siger han.

Dagens øvrige beslutninger omhandlede en justering af valgperioden for repræsentantskabets formand og næstformand fra 1 til 2 år; kandidater til valg til bestyrelsen skal fremover melde deres kandidatur senest 14 dage før valget; honoraret for repræsentantskabets formand hæves fra 30.000 kr. til 50.000 kr. om året, og honorarerne til bestyrelse og repræsentantskab indeksreguleres. 

Der var også forslag fra arbejdsgruppen om justering af valgprocedure, som ikke blev vedtaget, ligesom et forslag fra en repræsentant om ændring af valgmetoden til prioriteringsmetoden heller ikke blev vedtaget.
Arbejdsgruppen blev nedsat i foråret 2015 og har haft formanden for repræsentantskabet som formand. Herudover sidder der blandt andet en repræsentant fra hver region.

Endelig fremsatte bestyrelsen et forslag om at ophæve en gammel overgangsbestemmelse, om åremålsbegrænsning for sæde i bestyrelsen, så der fremover gælder en 12-årig bestemmelse for alle.

De vedtagne ændringer:

1. Ophævelse af bestemmelse om at repræsentanterne skal udtræde af repræsentantskabet, når de fylder 70 år. Muligheden for at sidde i repræsentantskabet valgperioden ud og blive valgt til alle poster, når repræsentanterne er fyldt 70 år. (Vedtægtsændring)
2. Valgperioden ændres fra 1 til 2 år for repræsentantskabets formand og næstformand. (Vedtægtsændring)
3. Kandidater til valg til bestyrelsen skal fremover melde deres kandidatur 14 dage før valget. (Vedtægtsændring)
4. Honoraret til repræsentantskabets formand hæves fra 30.000 kr. til 50.000 kr. om året.
5. Honorarer i repræsentantskab og bestyrelse indeksreguleres fremover.
6. Fremover gælder en 12-årig åremålsbestemmelse for bestyrelsesmedlemmerne. (Vedtægtsændring)

Michael Carlsen

Kommunikationsdirektør