Søg støtte

Søg

Nyhed -

Misbrug, druk og vold er hverdag for mange børn i Danmark

Hvert fjerde barn i Danmark udsættes for vold, hver ottende pige for seksuelle overgreb og hvert femte barn vokser op i familier med alkoholproblemer. Det viser ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.


Overgreb, vold og mobning er en del af mange børns hverdag. Det viser en ny rapport ”Svigt af børn i Danmark”, som for første gang belyser det samlede omfang af alvorlige svigt af børn i Danmark. Svigt, som krænker barnets ret til en tryg barndom, og som kunne være forhindret, hvis voksne omkring barnet havde handlet anderledes.

”Mange børn i Danmark har ikke det, vi forbinder med en tryg og god barndom med leg, fritid, skolegang, venskaber og omsorg. Det er frygteligt for de børn, det går ud over, og børn har ret til beskyttelse. Derfor skal vi som samfund arbejde målrettet for at stoppe de svigt, børn er udsat for. En effektiv indsats kræver, at vi har viden om, hvordan børnene svigtes og i hvilket omfang, det sker”, siger direktør i TrygFonden, Gurli Martinussen.

På BørneTelefonen hos Børns Vilkår fortæller børnene om overgreb, der ofte er gentagne og strækker sig over lang tid, inden voksne eller myndigheder griber ind. Hvis nogen overhovedet reagerer.

Rapporten indeholder tal fra Gallup, der viser, at kun 40 pct. af danskerne kender til den såkaldte underretningspligt, som tilsiger, at man skal underrette kommunen, hvis man har kendskab til, at et barn mistrives. Samtidig vil blot en ud af tre danskere underrette kommunen, hvis de har kendskab til, at et barn bliver slået.

”Underretninger er afgørende for at få hjælp til de børn, som svigtes. Skal vi svigt til livs, kræver det en stærk og koordineret indsats af myndighederne – og at de voksne, der omgås børnene i det daglige, bliver bedre til at spotte og rapportere mistrivsel. Vi håber, at rapporten her kan medføre en stærkere indsats, eksempelvis i form af en national handlingsplan mod svigt. Den bør indeholde tiltag, der kan styrke faglighed og ressourcer i kommunerne og mere oplysning om underretningspligten, ” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkår og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet om at give flere børn en tryg barndom. Rapporten er en del af dette partnerskab. Det er ambitionen, at den skal bidrage til bedre beslutninger på området.Udvalgte TrygFonden indsatser mod svigt af børn i Danmark

Alt for mange danske børn lever i kaotiske familier. Deres grundlæggende behov for kærlighed, anerkendelse og udfordringer bliver systematisk svigtet. Alkohol spiller tit en rolle, nogle gange også vold og i sjældnere tilfælde misbrug. Således vokser hvert femte barn op i familier med alkoholproblemer, hver fjerde barn i Danmark udsættes for vold og hver ottende pige for seksuelle overgreb.

Vi bruger mange penge på at hjælpe disse børn, men bruger vi dem rigtigt? Kan vi blive bedre til at hjælpe de børn, der bliver udsat for svigt? Og hvordan arbejder vi mere systematisk med at forebygge svigt af børn i Danmark? TrygFonden støtter en lang række initiativer og projekter, der har til formål netop at forbedre hjælpen denne udsatte målgruppe. Her er et par udvalgte eksempler.

Børnetelefonen

Hvert år ringer tusindvis af børn til BørneTelefonen. Her får de professionel og anonym rådgivning om alt lige fra kærestesorger til druk i den nærmeste familie. Mere end 400 frivillige hos Børns Vilkår sidder klar til at tale og skrive sammen med børnene. Se mere på: bornetelefonen.dk

Bedre børneinddragelse

Udsatte børn skal ifølge lovgivningen sikres samme muligheder som jævnaldrende gennem relevante foranstaltninger og støttetiltag. Børns Vilkår oplever imidlertid gennem samtaler med flere tusinde børn i BørneTelefonen, at mange børn ikke inddrages i den kommunale sagsbehandling. De oplever tværtimod at blive overhørt, at der handles hen over hovedet på dem, og at de ikke har indflydelse på beslutninger omkring deres eget liv.

TrygFonden har med flere store donationer til Børns Vilkår støttet projekt ”Bedre Børneinddragelse”, som afprøver indsatser til at styrke børns inddragelse i den kommunale sagsbehandling – bl.a. træningsforløb af kommunale ledere og sagsbehandlere, konsulentstøtte, etablering af netværk, erfaringsudveksling mv.

Vidensbaseret socialrådgivning

I 2014 indgik TrygFonden et strategisk samarbejde med Professionshøjskolen Metropol om projektet ”Vidensbaseret socialrådgivning”. Ambitionen er at forbedre socialrådgiveres muligheder for at øge socialt udsatte unges personlige, sociale og faglige kompetencer og derigennem deres mestring af livets udfordringer.

Noget af det man arbejder med er bl.a. en app til den unges mobiltelefon, der skal sikre løbende og systematisk feedback til sagsbehandleren om indgåede aftaler og den unges trivsel. App’en suppleres af videobaseret supervision til socialrådgiverne, så de kan forbedre deres samtalerne med de unge og et efteruddannelsesmodul, så socialrådgiverne i højere grad bruger forskningsbaseret viden i deres tilgang og hjælp til de unge.

Forældrefidusen

Forældrefidussen er udviklet i samarbejde med Det Kriminalpræventive råd og Skole og Forældre. Formålet er at gøre det nemmere for forældrene i en klasse at arbejde aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet – også uden for skoletiden. Man kan bl.a. bestille klassematerialer til brug for forældremøder og i klassen. Se mere på foraeldrefiduser.dk

Beslutningsstøtte ved underretninger

TrygFonden arbejder på at udvikle et statistisk-baseret redskab til at skærpe, understøtte og hjælpe kommunerne med at vurdere de mange underretninger, de modtager i disse år. Redskabet vil kunne bidrage til at kvalificere kommunernes arbejde yderligere i forhold til at kunne skelne mellem alvorlige underretninger, bekymrende underretninger og åbenlyst uberettigede underretninger. Formålet er i endnu højere grad at sikre, at de børn og unge, der virkelig har brug for hjælp, også får det.

Skolesundhed.dk

TrygFonden indgik i 2015 et fireårigt partnerskab med Komitéen for Sundhedsoplysning om udvikling og udbredelse af skolesundhed.dk. Det overordnede formål er at gøre det muligt at opspore mistrivsel hos børn og unge tidligt. Børn i mere end 50 kommuner svarer regelmæssigt på en række forskningsbaserede trivselsspørgsmål. Kommunerne kan derfor spotte og gribe ind overfor mistrivsel blandt individuelle børn på et informeret grundlag.

TrygFondens Børneforskningscenter

TrygFondens Børneforskningscenter har over de seneste fire år oparbejdet en stor projektportefølje inden for forskningsbaserede evalueringer af effekten af forskellige indsatser overfor børn og unge leveret af sundhedsplejerskere, i daginstitutioner, i skoler, i ungdomsklubber osv. . Centeret arbejder bl.a. sammen med ministerier, kommuner, råd og regioner og har igangsat projekter for mere end 130 mio. kr. og har godt 50 forskere tilknyttet.

- Familieiværksætterne: Et gratis tilbud til nye forældre, som giver dem information, råd og inspiration til en god start på livet som familie. Familieiværksætterne har alle førstegangsfødende i Aarhus Kommune som målgruppe. Et forløb varer halvandet år og indeholder 12 mødegange med andre førstegangsforældre og en sundhedssygeplejerske, der fra gang til gang suppleres af forskellige faglige undervisere, som ex en psykolog, fysioterapeut, bankrådgiver m.fl. Formålet er at familierne får praktisk viden om barnets udvikling. At de kan opbygge et stærkt netværk på tværs af sociale skel. Få værktøjer til at komme godt i gang som familie og sparring til at løse problemer i opløbet.

- Fremtidens dagtilbud: Er et udviklingsprogram, som har til formål at skabe ny viden om, hvordan børns læring og udvikling bedst understøttes gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og forældresamarbejde. Effekten af ’Fremtidens Dagtilbud’ evalueres i et lodtrækningsforsøg, der involverer 12.000 børn i 14 kommuner.

- Børns Voksenvenner: Nogle børn vokser op i familier med et spinkelt socialt netværk. Kan det styrke deres trivsel og skoleengagement, samt mindske risikoadfærd, at have en voksenven? Sammen med den frivillige organisation Børns Voksenvenner afprøves denne mentorordning. Det forventes, at ca. 400 børn vil deltage.

Kampagne for stop vold mod børn

Børn har ret til at vokse op uden vold. Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet er gået sammen om en landsdækkende kampagne under titlen: ”Stop vold mod børn”. Kampagnen er støttet af TrygFonden og har til formål at få forældre til at stoppe brug af fysisk eller psykisk vold i opdragelsen af børn. Læs mere her.

 

Dorte McGugan Pedersen

Udviklingschef