Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Afholdelse af konference

DANSIC

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
DANSIC
Støttet beløb
90.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det at sikre DANSIC’s relevans både for dem, som driver organisationen, såvel som dem der samarbejder med os, betyder, at de interne arbejdsgange er blevet revideret og tilpasset. At genstarte DANSIC for femte gang har krævet en række større organisatoriske ændringer. Det har været en målsætning at videreudvikle organisationen både i forhold til den interne organisering og DANSIC’s relationer, samt vores virke som platform for social innovation. Vi har fået faste kontorpladser, omstruktureret interne arbejdsgrupper og fokuseret på at inddrage kompetencer fra både DANSIC’s Advisory Board såvel som alumni-netværket. I DANSIC16-året er der endvidere blevet etableret partnerskaber med DONG, NCC, Deloitte og LO, der betragteligt har udvidet DANSIC som platform for social innovation. Partnerskaberne har samtidig forankret konferencens tema og resultater i samarbejdet med de betydelige tværsektorielle samfundsaktører. Social innovation skabes af og med aktører på tværs af brancher og sektorer. Gennem partnerskaberne har DANSIC16’s idéer og løsninger fået mulighed for at leve videre og have en positiv påvirkning og indflydelse på stressproblematikken. Partnerskaberne har endvidere betydet, at lige dele faglige input og konkrete praksiserfaringer indgik i konferencen, hvilket har tilført faglig tyngde og realisme til de studerendes forståelse af udfordringerne i det bæredygtige arbejdsliv. DONG, NCC og Deloitte har som sporpartnere på DANSIC16 haft mulighed for at bidrage med deres indgående viden på hhv. ledelse, rum og teknologi, hvorved konferencen blev et interaktivt læringsrum med afsæt i virkeligheden og praktiske erfaringer. Derudover har LO, som fagforbund for ca. 900.000 lønmodtagere, givet såvel social innovation som stress-temaet vægt og opmærksomhed på det danske arbejdsmarked. DANSIC’s partnere har derudover fået indsigt i deltagernes idéer og løsningsforslag, så de efterfølgende har mulighed for at hente inspiration til planlægning af arbejdspladsens aktiviteter og strategiske beslutninger omkring arbejdsmiljø og -kultur. Efter DANSIC16 er den nye bestyrelse endvidere blevet inviteret med i StressAlliancen, der med virksomheder, fagbevægelse og offentlige organisationer har som ambition at skabe bæredygtige løsninger inden for stress og fremtidens arbejdsmarked. DANSIC er også blevet inviteret med som talere til årets Folkemøde på Bornholm i juni 2016 og som talere og aktører ved forskellige arrangementer over sommeren 2016 som følge af DANSIC16-årets aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
DANSIC’s hovedaktivitet, den årlige heldagskonference, gik i år under navnet DANSIC16 Work Life Lab. Det var det tredje og største af DANSIC’s eksterne arrangementer i år. På konferencen samlede vi studerende, forskere, private- og offentlige ledere, samt sociale iværksættere og innovatører for i løbet af én dag at prototype os frem til de løsninger, som skal være med til at skabe fremtidens bæredygtige arbejdsliv. Vi satte ind på fire kerneområder, som vi mente, var væsentlige på vejen mod det stressfrie arbejdsliv; ledelse, rum, teknologi og diskurs. På konferencen var der ca. 300 deltagende studerende, der repræsenterede mere end 15 forskellige uddannelsesinstitutioner. Derudover deltog over 60 eksterne paneldebattører, facilitatorer, eksperter o.l. som rammesættende for deltagernes input. Det var et klart mål for DANSIC16 Work Life Lab, at deltagerne skulle aktiveres og være med til at skabe løsninger. Derfor var konferencen interaktivitetsdrevet, hvilket betød, at deltagerne var medskabere i 75 pct. af dagen. Helt specifikt betød det et outcome på 25 konkrete løsningsforslag, der nu er sendt ud til partnere og interessenter, der har mulighed for at arbejde videre med og implementere løsningsforslagene. I oktober 2015 skød vi Stresskatapulten af sted. Det var et fyraftensmøde og dialogværksted, hvor 30 aktører med interesse og faglighed inden for arbejdsmiljø og social innovation satte stress til dialog og kortlagde de vigtigste indsatsområder for fremtidens stressfrie arbejdsliv. Det blev samtidig startskuddet til det faglige arbejde med tematikken forud for konferencen. Vores mål om at deltage i 30 arrangementer i løbet af året er lykkedes, hvilket har underbygget og styrket vores udtryk som platform for social innovation. Udgivelsen af et DANSIC-magasin er efterhånden blevet en fast del af den årlige konference. Tidligere har indholdet fungeret som program med uddybende information om årets tema og social innovation. I år tog vi skridtet videre og valgte at lave et separat program, så magasinet kunne fungere uafhængigt af selve konferencen. Det har skabt en større frihed omkring magasinet, der nu også indholdsmæssigt bærer formatet af et magasin. Visionen var at skabe et magasin, der satte årets problemstilling på spidsen og skulle være med til at ændre diskursen omkring stress. Det har betydet, at vi i år har udgivet 550 magasiner i et bæredygtigt format, der ikke var bundet op på konferencen men i stedet forankret i både stress som tema og social innovation. Heraf gik 75 magasiner til vores eksterne samarbejdspartnere, der ønskede at udbrede ideerne og tankerne i magasinet i deres netværk. Baggrunden for at vurdere målopfyldelse og succes i DANSIC16 med tallet 9 ud af 10 er, at vi oplevede udfordringer med at få dagspresse og fagblade til at interessere sig for social innovation og stress i sammenhæng. Det har betydet, at vi ikke har nået målet om 30 presseudgivelser. Samtidig har Facebooks algoritmer gjort, at vi ikke har prioriteret, at få mange nye følgere, men derimod at aktivere de følgere, vi har.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores markedsføring på de sociale medier har været den primære vej til at opsøge deltagere til konferencen, hvilket i høj grad er lykkedes, men har krævet en stor fælles indsats. Ved fysisk at tage mere ud på uddannelsesinstitutioner og til eksterne events udelukkende med det fokus at oplyse omkring vores konference, kunne man muligvis have opnået en mere harmonisk proces. Derudover er magasinet altid et usikkert element, da vi ikke kan garantere, at deltagerne rent faktisk vil læse det. Vi har skabt et relevant, tilgængeligt og aktuelt magasin i et professionelt format, men har ingen reel indflydelse på om deltagerne vil udnytte det. Man kunne overveje at gentænke magasinets rolle yderligere eller give sig i kast med et helt andet medie, der er er endnu lettere tilgængeligt og hvor aktiviteten helt konkret kan måles.