Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Akut hjælp til sårbare borgere

Præhospitalet, Region Midtjylland

Om donationen

Denne donation skal gå til et pilotprojekt, der har til formål at sikre socialt udsatte og sårbare borgere bedre hjælp i det akutte præhospitale sundhedsvæsen. Præhospitalet tager sig af patienterne fra tiden, hvor der er ringet 1-1-2, til de er færdigbehandlede på stedet eller ankommet til et hospital. Det estimeres, at 5 pct. af de daglige opkald i Region Midtjylland, svarende til 10 til 15 personer, kommer fra sårbare borgere med sociale og psykiske problemer. Denne gruppe bliver ofte tabt i systemet og får ikke den hjælp, de har brug for. Med denne donation vil Præhospitalet ansætte socialfaglige medarbejdere, som kan imødekomme disse personer, når de ringer 1-1-2, og sørge for, at de får den rette behandling. Målet med projektet på sigt er, at vejledningen til sårbare, socialt udsatte borgere i det akutte sundhedsvæsen bliver mere målrettet og mindre tidskrævende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Præhospitalet, Region Midtjylland
Støttet beløb
2.076.000 kr., år 2017
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da projektet har været udfordret i det organisatoriske set-up og derfor ikke har vist tydelig effekt, har det ikke været muligt at skabe den ønskede forankring. Erfaringerne fra projektet, har dog medført at der indgås en aftale mellem Præhospitalet og Region Midtjyllands 19 kommuner om et gensidigt forpligtende samarbejde om gruppen af sårbare borgere. Med aftalen etableres en indgang fra Præhospitalet til hver kommune, hvorigennem borgeren kan ledes videre til kommunal opfølgning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målsætning 1) der handlede om at sætte patienten først og skabe tryghed, blev realiseret i projektet. De borgere, der blev inkluderet i projektet, gav udtryk for at føle sig hørt og være trygge ved relationen til projektets brobyggere. Der blev med projektet skabt et ekstra tilbud til en sårbar gruppe borgere. Målsætning 2) om at skabe et bedre vidensgrundlag om den akutte sårbare borger og de handlemuligheder der er i det regionale og kommunale system, blev tildels opfyldt. Det blev i projektet tydeligt, at den akutte sårbare borger som får kontakt til Præhospitalet, ofte fremstår med komplekse somatiske, psykiske og misbrugsrelaterede problematikker. Samtidig viste det sig, at det eksisterer rigtig mange forskelligartede tilbud i kommunerne til målgruppen, samt at størstedelen af de borgere der blev inkluderet i projektet, allerede var tilknyttet flere kommunale og regionale tilbud. Det har derfor sjældent været en tilstrækkelig løsning på borgerens problematikker, at henvise borgeren til yderligere et kommunalt tilbud, men i stedet har der været behov for langvarig, kontinuerlig opfølgning på borgeren i kommunen. Målsætning 3) om bedre udnyttelse af ressourcerne, bl.a. ved at lede borgerne videre til den rette hjælp, det rette sted, kunne ikke realiseres fuldt ud i projektet. Årsagerne hertil var primært strukturelle udfordringer imellem de regionale og kommunale system, samt at 'den rette hjælp' meget sjældent er lig med en hurtig henvisning af borgeren til fx et kommunalt tilbud. Projektet har i høj grad været en læreproces for de involverede parter og erfaringerne fra projektet, har ledt til et større politisk fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde for målgruppen. Evalueringen af projektet har ledt til igangsættelse af et arbejde i Region Midtjylland, hvor regionen og kommunerne ønsker at forpligte sig på at finde en strukturel løsning, hvor overgangen fra region til kommune bliver hurtigere for de akut sårbare borgere som har kontakt til Præhospitalet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet blev der iværksat tre tiltag; ansættelse af socialfaglige brobyggere, etablering af sundheds- og socialfagligt køretøj (sociolance) samt kontaktpersonsordning med kommunerne. I løbet af projektet har der været udfordringer med alle tre tiltag. Brobygger-funktionen, som var to regionalt ansatte socialfaglige medarbejdere, var særligt udfordret i deres arbejde ift. at kunne lave en hurtig overlevering af borgeren til kommunen. Ofte havde borgeren behov for en langvarig vedvarende indsats, med relationsarbejde og afprøvning af forskellige skræddersyede løsninger. Etableringen af en kontaktpersonsordning i kommunerne var især udfordret idet der ikke i alle Region Midtjyllands kommuner, eksisterer en akutfunktion, hvor en socialfaglig medarbejder kan rykke ud til en uvisiteret borger inden for timer eller få dage, efter henvisning fra Præhospitalet. I de kommuner, hvor der eksisterede en sådan funktion, var erfaringerne i projektet, at overleveringen fra Præhospitalet til kommunen var hurtig og effektiv. Udkørsel til borgere i 'Sociolancen' fungerede godt i de tilfælde, hvor den akutte situation med en sårbar borger opstod i dag/aften tid hvor brobyggerne var til stede, samt hvis borgeren befandt sig i umiddelbar nærhed. Udkørsel med sociolancen blev omvendt mindre brugbar i de situationer hvo kørevejen var lang, samt når det ikke var muligt at køre afsted i umiddelbar forlængelse af borgerens opkald til 112. I disse tilfælde blev der i stedet fulgt op på borgeren pr telefon.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart