Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre data om trafikulykker

Aalborg Universitet

Om donationen

Denne donation går til at undersøge, om trafiksikkerheden for de bløde trafikanter kan øges ved, at akutmodtagelsernes registreringer af trafikulykker suppleres med selvrapportering fra de ulykkesramte. I Danmark er trafiksikkerhedsarbejdet baseret på politiets indberetninger af trafikulykker, men der er store mørketal, når der sammenlignes med Landspatientregistrets og dermed akutmodtagelsernes tal. Det betyder, at de sorte pletter i trafikken er svære at udpege på et statistisk sikkert grundlag, og dermed er det sværere at finde de forhold ved vejene, som nedsætter trafiksikkerheden. Projektet er forankret i Trafikforskningsgruppen med Center for Præhospital- og Akutforskning ved Aalborg Universitetshospital, de tre akutmodtagelser i Region Nordjylland og Regionens centraladministration som centrale medspillere. Der vil desuden blive etableret en følgegruppe med Vejdirektoratet, KL, Transport DTU, Rådet for Sikker Trafik og Havarikommissionen for vejtrafikulykker.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
996.188 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udviklet rekrutteringsmetoden i tæt samarbejde med Region Nordjylland og har haft meget god sparring omkring projektets udformning, så det var muligt og gennemførligt for akutmodtagelserne. Ligeledes har vi sideløbende haft flere møder med Aalborg Kommune, for at drøfte anvendeligheden af de indsamlede data. Projektet gav desværre ikke en løsning, som umiddelbart kan overgå til en driftsfase, men erfaringerne med dette projekt vil blive medtaget i Trafikforskningsgruppens fortsatte arbejde med bedre data om trafikulykker. Vi mener, at projektet har vist, at selvrapportering af trafikulykker har et potentiale i det ulykkesforebyggende arbejde og håber, at der bliver nye muligheder for projekter, der kan bringe systemet tættere på almindelig drift.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indfriet målene om at klarlægge styrker og svagheder ved selvrapportering, herunder vist at selvrapportering kan bidrage med viden om ulykkernes opståen som ikke findes i hverken politiets eller akutmodtagelsernes registreringer af ulykker. Vi har også opnået viden om mulighederne for selvrapportering. Det er ligeledes lykkedes at illustrere hvorledes selvrapportering kan være en værdifuld berigelse af LPR-data med andre kilder. Et enkelt mål blev dog ikke opfyldt; Region Nordjylland og Aalborg Kommune har ikke besluttet at videreføre projektet i ordinær drift. Omkring baggrunden herfor henvises til senere beskrivelser i denne evaluering

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var de rigtige, men vi burde have haft et større fokus på, at få de forudsatte aktiviteter på akutmodtagelserne til at ske i virkeligheden. I lignende fremtidige projekter må det ikke undervurderes, at personalet ved akutmodtagelsen har brug for et ekstra incitament til at deltage i et sådant projekt end blot medindragelse og løbende kommunikation med dem, sådan som det har været tilfældet her.