Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre trivsel for pårørende

Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre

Om donationen

Pårørende til personer, der lever med psykiske lidelser, befinder sig ofte i en situation, hvor de må varetage mange roller i forhold til den psykisk udsatte og i forhold til behandlingssystemet og øvrige offentlige instanser. Det indebærer, at de kan komme til at befinde sig i en stresssituation, hvor egne behov ikke kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Mange pårørende ender derfor i en situation, hvor de selv får nedsat livskvalitet. Med donationen vil Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre etablere samtalegrupper, kursusforløb og mindfulness for pårørende, så de bedre kan varetage opgaver for deres nære psykisk syge og styrke egen trivsel.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre
Støttet beløb
195.000 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fortsat åben samtalegruppe 1 gang månedligt hvor alle kan deltage. Der overvejes at oprette netværksgrupper for tidligere deltagere i de lukkede forløb. Vi har mulighed for at udbyde lignende forløb i 2024 hvor vi planlægger at udbyde et længerevarende mindfulnessforløb samt et lukket pårørendegruppeforløb med støtte fra anden side. Flere af de deltagende der ikke allerede var medlem af lokalafdelingen har meldt sig ind.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evalueringsskemaerne viser at en meget stor procentandel af de pårørende der har deltaget i vores tilbud har oplevet en forbedret trivsel og næsten alle angiver at have fået øget håb for fremtiden. Vi har målt før og efter med WHO trivselsscore og har set en før score gennemsnit på 46 som efter er steget til 62. Desværre har forløbene endnu ikke resulteret i flere aktive frivillige i lokalafdelingen. Vi håber det kan blive en langsigtet effekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil overveje at ændre lidt i formatet for de lukkede pårørende grupper, således at der bliver mere taletid til den enkelte. Vi overvejer også at skære ned på antal af øvelse og skriftligt materiale i det hele taget i det deltagere ikke har overskud til det. Vi har lavet løbende justeringer undervejs f.eks er der skiftet sted for Mindfulness til et herligt sted i skoven.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv