Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre ulykkesdata

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Om donationen

Der har i mange år været stort fokus på trafiksikkerhed i Danmark, men det kan være meget svært at indhente tilstrækkelige og gode data om ulykker. Med inspiration fra Norge skal dette projekt gøre ulykkesdata fra 112-opkald og ambulancekørsler let tilgængelige. Med projektet vil især ulykker med bløde trafikanter og eneulykker blive registreret i langt højere grad end i dag, og det vil blive muligt for alle at se, hvor og hvornår forskellige typer af ulykker er sket og at vise dette løbende. Fx vil man som kommune eller borger kunne se, hvor der hyppigt sker trafikulykker i ens lokalområde. Denne viden om geografisk og tidsmæssig koncentration af ulykker vil kunne bruges til at målrette den forebyggende indsats på trafiksikkerhedsområdet. Projektet bygger på software udviklet af Helsedirektoratet i Norge og skal i første omgang gennemføres som et pilotprojekt i Region Hovedstaden. På basis af erfaringerne med dette pilotprojekt kan det overvejes at udvide projektet til resten af landet og at udvide med data på eksempelvis drukneulykker, hjertestop eller brand.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet
Støttet beløb
978.458 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet forankret i en national styregruppe med repræsentation og deltagelse af samtlige regioner og relevante myndigheder og interessenter. Styregruppen har stiftende møde i februar 2017, hvor samarbejdsaftale og kommissorium tiltrædes. Driftsmæssigt er der etableret en bæredygtig serverløsning i Region Hovedstaden der sikrer at projektet kan fortsætte ud over pilotfasen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formålet med projekt blev i høj grad indfriet. Der er etableret en online kortbaseret løsning, hvor historisk data om trafikulykker præsenteres. Pilotprojektet er afsluttet med tilfredshed, og den kortbaserede løsning sættes i alm. Drift i 2017. 4 ud af 5 regioner deltager i projektet, og der vil i løbet af 2017 også blive vist ulykkesdata fra de øvrige regioner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet er pilotprojektet kommet i mål med de valgte aktiviteter, og der har ikke været anledning til fortrydelse i projektets aktiviteter.