Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre unge pårørende

Bedre Psykiatri ungdom

Om donationen

At være pårørende til en person med psykisk sygdom er særligt udfordrende for unge mennesker, der udover at finde det svært at udfylde pårørenderollen tilstrækkeligt, selv kan opleve store udfordringer i denne periode i livet. Denne donation går til et projekt, der har til formål at udvide kapaciteten af allerede eksisterende pårørendegrupper, så endnu flere unge mellem 18 og 30 år kan få glæde af tilbuddene. Pårørendegrupperne består af sparringsgrupper med fokus på samtale og erfaringsudveksling samt af kropsgrupper med fokus på samtale og erfaringsudveksling og på kropsterapeutiske øvelser. Forløbene ledes af andre unge i aldersgruppen, som er uddannet i foreningen og oftest selv har erfaring med pårørenderollen. Grupperne fungerer derfor som et forum for ligesindede, hvor unge pårørende kan indgå i sociale fællesskaber og få gavn af hinanden. Målet er at forebygge, at unge pårørende selv udvikler psykiske lidelser og ruste dem til at håndtere pårørenderollen. Projektet løber over to år, og ønsket er at gennemføre 30 gruppeforløb med fire til otte deltagere i hver gruppe.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri ungdom
Støttet beløb
600.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev ansat en national projektleder, som desværre blev langtidssygemeldt efter ca. 6 måneder i stillingen. I tiden inden sygemeldingen nåede projektlederen at igangsætte en del aktiviteter i forhold til de frivillige, kommunikation og for at øge kendskabet til vores tilbud. Disse initiativer havde en positiv indvirken på organisationen, men den positive udvikling blev desværre bremset i forbindelse med hendes sygemelding, hvor der ikke var ressourcer blandt de frivillige til at opretholde udviklingen i organisationen og projektet. Da den efterfølgende medarbejder blev koblet på projektet, viste det sig efter kort tid, at mange af de frivillige var faldet fra i mellemtiden og at det organisatoriske fundament generelt var for svagt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dele af målene er blevet indfriet, men ikke alle. Da det stod klart, at vi ikke kunne komme i mål med projektet, har vi derfor valgt at afslutte projektet før tid. Udfordringerne for projektet har primært været af organisatorisk art, idet BPU i projektperioden har gennemgået mange udskiftninger på ledende poster og et generelt frafald i frivillige, ligesom den første ansatte projektleder blev langtidssygemeldt. Målet var at lave et landsdækkende projekt. Det har desværre vist sig, at kun Ålborg havde den fornødne stabilitet til at gennemfører projektet i dets udformning – således er der opstartet og gennemført i alt 5 gruppeforløb i Ålborg, med gennemsnitlig 4,4 deltagere. Derudover er der opstartet en gruppe som er gået i opløsning efter første møde. I København er der forsøgt opstartet gruppeforløb, som dog ikke er blevet gennemført. Et andet mål var at uddanne facilitatore til at varetage gruppeforløbene. I 2017 blev der afholdt de to planlagte facilitatorkurser og i 2018 blev der afholdt 1 kursus. Derudover blev der påbegyndt planlægningen af yderligere et kursus, men det var ikke muligt at finde nok deltagere til kurset. I alt har der været 7 facilitatorer i grupperne i Ålborg. Det er uvist, hvor mange, der har været tilknyttet København, da der ikke har været en præcis dataopsamling. Forløbet af grupperne har været som beskrevet – der er startet op med forsamtaler og undervejs har facilitatorerne modtaget professionel supervision 3 gange under hvert forløb. Af de evalueringer, vi har modtaget, har 90 % svaret, at forløbet i høj grad har været gavnligt for dem. De resterende ca. 10% har svaret, at det i nogen grad har været gavnligt. Med hensyn til de langsigtede effekter, kan vi konstatere, at der fortsat er brug for et tilbud, som det vi udbød. Vi oplever jævnligt, at der kommer henvendelser vedr. vores tilbud, fra både privatpersoner, studievejledere og kommune. Ved afslutningen af projektet har vi således henvist unge til forløb i Bedre Psykiatri.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vurderes at metoderne i projektet var de rigtige. Når projektet ikke kunne gennemføres som planlagt, skyldes det i højere grad, at organisationen gennemgik nogle ændringer, hvor flere af de bærende kræfter stoppede på samme tid og at stabiliteten efterfølgende ikke blev genoprettet bl.a. på grund af sygdom og hyppige udskiftninger blandt de frivillige.