Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn/unge pårørende

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Om donationen

Søskende til børn med hjerneskade kan føle sig overset, fordi familiens fokus er på den hjerneskadede søster eller bror, og det kan bl.a. resultere i blandede følelser over for den hjerteskadede søskende. Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland er en del af en landsdækkende forening og dækker 535 familier, hvoraf de 384 er bosiddende i Aarhus. De arbejder for at give hjerneskaderamte og deres pårørende tilbud om støtte og hjælp til at omstille sig til en ændret tilværelse og til at skabe kontakt til og samarbejder med myndigheder, institutioner og fagprofessionelle. I 2015 etablerede foreningen et tilbud til ”de glemte unge” mellem 17-24 år fra familier med hjerneskadede. Evalueringen var meget positiv, og derfor ønsker foreningen med dette projekt at fortsætte tilbuddet og udvide det til børn og unge i alderen 6-25 år med tilbud målrettet til tre forskellige aldersgrupper. Målet er at fremme søskendes trivsel ved at give dem større viden om hjerneskade og samtidig skabe et rum for, at børnene kan bearbejde de følelsesmæssige reaktioner og problemstillinger, de møder i deres hverdag.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland
Støttet beløb
130.200 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i Hjerneskadeforeningen, dels i enkelte lokalafdelinger (3, incl. Aarhus), og dels på landsplan hvor man har søgt Socialministeriet om midler til at arbejde videre med dette projektområde. Vi er opmærksom på at der også fra Sundhedsministeriet side er kommet focus på børn/unge pårørende området. Her ønsker man at det sundhedsfaglige personale på Hospitalerne skal være opmærksomme på problematikken. Det er vores overbevisning at denne problematik hører hjemme i det offentlige system, hvor man i højere grad kan tilvejebringe en kontinuitet, end vi kan i en frivillig forening med begrænsede økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer. Men indtil dette sker arbejder vi videre. Vi har løbende henvendelser fra pårørende der vil tilmelde sig en venteliste til fremtidige gruppeforløb for børn/unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er ikke i tvivl om at arbejdet i grupperne har været en positiv oplevelse for alle deltagere, ud fra de kommentarer vi har fået fra forældrene, børnene/de unge, og fagpersoner omkring familien. Vi ved også, fordi nogle af børnene/de unge efterfølgende ønskede at deltage i den efterfølgende børnegruppe, at det ikke er nok med nogle gruppesessioner med en psykolog, eller at blive henvist til psykolog 10 timer. Der er mange andre faktiske og praktiske problemer, der kræver at faggrupper arbejder sammen om at løse problematikker og praktiske problemer i en familie med senhjerneskadet far eller mor. Der har været mulighed for grupperne selv at danne netværk, vi ved at ungegruppen stadig har et fungerende netværk, at nogle af børnene i en af børnegrupperne har kontakt via nettet. Og at de uformelle forældregrupper stadig har kontakt. Vi tror at det ville have støttet og styrket gruppernes netværksdannelse, hvis vi kunne have givet dem et fælles mødested ikke bare på nettet med i virkeligheden, hvor de kunne være mødtes om fælles aktiviteter, og have fået hjælp og støtte til at formulerer hvad der er vigtigt i det daglige liv med en hjerneskadet forælder. Vi arbejder videre med problematikken, og har på landsplan søgt Socialministeriets pulje til at kunne fortsætte og udvikle projekt børn/unge. Vi har ikke i lokalafdelingen Aarhus/Østjylland frivillige til at kunne fortsætte med at støtte dette arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ville have været en fordel for deltagerne, hvis de i deres nærområde kunne have deltaget i disse samtalegrupper og fundet et netværk af børn/unge/pårørende, de rent faktisk kunne gribe fat i. Den uformelle forældregruppe, der havde et sted at være med kaffe og en snack, medens børnene deltog i gruppearbejdet, bestod ud over forældre (skadet og ikke-skadet), af plejefar/mor og kommunal bostøtte. Vi er opmærksom på at gruppen af "medfølgende" person, i den uformelle forældregruppe også gav udtryk for stor glæde over at mødes og udveksle erfaringer/problematikker med hinanden. Vi gav i det sidste gruppeforløb, denne gruppe mulighed for at konsulterer vores Socialrådgiver, og fremadrettet er dette også en gruppe der vil få nogle tilbud i forløbene.