Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brandsikkert botilbud

Beredskabsstyrelsen

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal forebygge brandulykker på botilbud. Hvert år omkommer 50-80 personer ved brand i Danmark. Der er godt 150 hændelser ved brand eller overhængende fare for brand på botilbud årligt. Dette medfører en op til seks gange højere risiko for borgere i botilbud set i forhold til den generelle befolkning. Beredskabsstyrelsen vil derfor i samarbejde med Beredskab Fyn, Københavns Professionshøjskoles Katastrofe- og Risikomanageruddannelse, kriminal psykolog Charlotte Kappel samt ledere og medarbejder på botilbud udvikle et kursus, som skal klæde medarbejdere og ledere i botilbud på til at forebygge og håndtere de særlige opgaver som medarbejderne har ved brand. Der skal bl.a. også udvikles en beredskabspakke med informationsmateriale og action cards til botilbud, og udvikles øvelsesscenarier, som kan gennemføres uden at opskræmme psykisk udviklingshæmmede beboere. Der er tale om et pilotprojekt, der efter planen skal integreres i det eksisterende tilbud Brandsikker Bolig. Herudover vil KL, Socialpædagogernes Landsforbund og TrygFonden blive inviteret til at deltage i styregruppen for projektet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Beredskabsstyrelsen
Støttet beløb
890.444 kr., år 2020
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som en del af den sidste arbejdspakke er der givet en række anbefalinger til at videreføre projektet. Anbefalingerne er understøttet af de evalueringer, som er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole. Med de anbefalinger er det muligt at tilrette projektet, løfte det videre fra pilotfasen og udbrede det i en større kontekst blandt de relevante aktører på området.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere deltagere i projektet giver udtryk for at de har anvendt den viden de har opnået og har ændret deres adfærd. Det understøtter målet om en kvalificeret indgriben. I forhold til de to opstillede succeskriterier har der ikke været nogle tilfælde af brand på de bosteder, der har deltaget i projektet. Tidsperioden mellem projektet og nærværende evaluering er kort, og det er derfor ikke muligt at vurdere om succesen kan tilskrives projektet eller andre faktorer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kunne med fordel været anvendt flere kræfter på en forundersøgelse af målgruppen (bosteder). Ved at have indgået i tættere dialog med målgruppen tidligere i forløbet, kunne der have åbnet sig en større forståelse for deres behov. Den viden havde været anvendelig i udarbejdelsen af det materiale, som var en del af projektet. Med den viden havde det været muligt at målrette og tilpasse materialet bedre.