Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BREAKOUT

Foreningen Misbrugsportalen

Om donationen

Det skønnes at der i Danmark lever 33.000 misbrugere, hvoraf ca. 20 % søger om behandling. Mange misbrugere falder dog fra, da det i tiden mellem henvendelse og behandling er svært for dem at bibeholde motivationen. Misbrugsportalen er en forening, der siden 2011 har arbejdet for at unge misbrugere får adgang til den hjælp, som de har brug for. Foreningens mål er at flere søger hjælp i et tidligt stadie, og at flere bliver stoffrie efterfølgende. Misbrugsportalen har på de år, den har eksisteret, oparbejdet en stærk profil med indsatser, der mangler i de offentlige tilbud. Indsatserne dækker blandt andet over online rådgivning, anonym telefonrådgivning og pårørendegrupper. Dette projekt adresserer de unge misbrugere i Københavns Kommune. De unge vil ved første henvendelse til et kommunalt misbrugscenter blive tildelt en indsatsgruppe af fagpersoner, der skal vedligeholde fokus på at blive misbrugsfri. Den unge vil indgå i ugentlige gruppesamtaler med andre unge misburgere, og vil kunne kontakte Misbrugsportalen uden forudgående henvisning. Donationen fra TrygFonden skal gå til gennemførelse af det tre-årige modelprojekt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Misbrugsportalen
Støttet beløb
3.000.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Arbejdet omkring forankringen af Breakout, har vist sig mere tidskrævende end først antaget. Dette tiltrods for at Breakout har vist sig ikke alene at tiltrække en målgruppe af unge misbrugere der ellers ikke ville have indgået i behandling endnu, men også evner at fastholde deltagerene og afstedkomme rigtigt gode resultater. Vi har udarbejdet flere forskellige muligheder for forankringen af Breakout og arbejder fortsat på at bibeholde tilbuddet. Indtil dette lykkes har vi midlertidigt behov for økonomisk støtte for at kunne fastholde kvaliteten af tilbuddet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
"Projektets største udfordring ved indgangen til år 2016 var manglende tilslutning af deltagere fra Københavns Kommunes Center for Misbrugsbehandling. Vores alternative rekruttering af deltagere, betød at vi fik kontakt til en lidt alternativ gruppe af unge mennesker med et misbrug. Hovedparten af projektets deltagere består således af unge mennesker i misbrug, som endnu formår, i et vist omfang, at fastholde deres private og professionelle relationer. På samme måde har størstedelen af deltagerne fortsat bolig og er under uddannelse eller i arbejde. Fælles for denne del af deltagerne er en bevidsthed om, at det er et kritisk tidspunkt for dem, og at det er tid til at sætte ind, hvis de ønsker at bevare førnævnte. Der er altså meget på spil for de respektive deltagere og det er svært for dem at opnå de ønskede forandringer uden kvalificeret hjælp. Ved allerede at opnå kontakt til deltagerne på dette tidlige stadie, hvor de ikke alene har et stærkt incitament og motivation, men også har de sociale ressourcer og det mentale overskud til at opnå en bæredygtig forandring, forebygges et potentielt personligt og socialt kollaps med store personlige og socialøkonomiske konsekvenser som følge. Projektets formål – kontra deltagernes mål Allerede hen mod udgangen af år 2015 blev vi opmærksomme på en tendens blandt projektets deltagere og deres udfordringer og forandringsønsker. Nemlig, at for en stor del af projektets deltagere er ønsket om motivationsfastholdelse og støttende samtaler på vej mod rusmiddeluafhængighed langt mere presserende end et forløb rettet mod fremtidig behandling i andet regi. Her fremkommer et forholdsvist nyt dilemma, i kraft af frygten for at miste opstår nemlig et stort behov for anonymitet i tilbuddet, hvilket bevirker, at denne del af deltagerne afskærer sig fra de eksisterende kommunale tilbud. For disse deltagere er den del af det oprindelige mål med projekt Breakout, som var at fastholde borgernes motivation og ønske om at gå i behandling således mindre relevant, da behandling ikke på nuværende tidspunkt opleves som en reel mulighed." (Uddrag af statusrapport for Breakout 2017, side 3.) Jeg vil i det nedenstående indledningsvis belyse resultaterne af projektet, med udgangspunkt i de oprindelige mål. Under hvert mål vil jeg kort beskrive eventuelle udvidelser eller ændringer i målene. Disse er alle omtalt i statusrapporten for 2017. Afslutningsvis vil jeg kort opridse udfordringerne i forhold til det langsigtede mål. Mål 1: At de tilknyttede borgere i projektet fastholder deres motivation og ønske om at gå i behandling. Ændret til: Mål 1: At deltagerne fastholder deres motivation til at ændre deres livssituation. Succeskriterium: At mindst 50 % af de borgere, der tilknyttes projektet, viser engagement ved fremmøde og kontinuitet i forløbet, udtrykt ved mindst 2 fremmøder om ugen i perioden mellem første henvendelse og påbegyndelse af egentlig behandling. Opdateret succeskriterium: At mindst 50 % af de deltagere, der tilknyttes projektet, viser engagement ved fremmøde og kontinuitet i forløbet. Dette udtrykt ved deltagelse i minimum to ugentlige aktiviteter, i perioden mellem første henvendelse og afslutning af forløbet. Resultat: Deltagerantallet der har udvist engagement ved kontinuerligt fremmøde overstiger forventningen og svarer således til at målet har overgået 100%. Udfordring: Fokus i den oprindelige beskrivelse var på fastholdelse af motivation frem til behandling, hvilket som beskrevet i uddraget herover, typisk ikke var målgruppens ønske. Med henblik på at imødekomme mål 1, arrangeres der en række sociale aktiviteter, der har til formål at styrke den enkelte netværk ved at tilbyde alsidige arrangementer som alternativ til misbrugsmiljøet. Foruden at fastholde den enkelte i sin tro på forandring skal det sociale element sikre en stabilt og kontinuerligt fremmøde. Udover de individuelle motivationssamtaler, er en række sociale aktiviteter blevet iværksat: madklub, sociale in-house aktiviteter, herunder blandt andet stof- og psykoedukation, kor og daglige åbent-hus arrangementer med NADA, afstresningsgrupper samt mulighed for deltager planlæggelse af andre aktiviteter. De sociale aktiviteter afholdes primært tidlig morgen, eftermiddage og aftener af hensyn til deltagernes forpligtigelser, såsom uddannelse og arbejde. Primo 2017 lancerede vi desuden en ”pear to pear” kommunikationsplatform, i form af en lukket facebookgruppe, hvor deltagerne kan udvide deres støttenetværk og ikke mindst de tidsmæssige rammer for støtte og sparring. Udover dennes primære funktion, vil denne benyttes af misbrugsportalens personale, til at udbrede relevant viden om misbrugsfeltet, ligesom at gruppen administreres af personalet. Medio 2017 introducerede vi desuden en samtalecafé. Samtalecafé giver deltagerene mulighed for at indgå i tryg dialog med andre om relevante emner. Samtalecaférne er rammesat af personalet og faciliteters af de frivillige eller af brugerne selv. Der er mange fordele ved den dialogform samtalecaférne tilbyder, herunder blandt andet at den inkluderer alle deltagere, dialogen er ligeværdig og rammerne for dialogen betyder at nogle af deltagerne arbejder aktivt på at tilsidesætte deres impulser, samtidig med at den for andre betyder at de udfordres til at sætte dem selv i fokus. Fælles for alle deltagere i samtalecafén er at den fordrer refleksion, fællesskab og selværd. Mål 2: At den tilknyttede borgers situation i forhold til bolig, uddannelse, job mv. er mere afklaret, og at borgeren har færre problematikker at håndtere, ved afsluttet forløb i projektet i forhold til situationen inden forløbet. Succeskriterium: At mindst 50 % af de borgere, der tilknyttes projektet, får samtale med deltagelse af kontaktperson og/eller frivillig jurist/socialrådgiver/økonomisk rådgiver med henblik på at afklare deres situation i perioden mellem første henvendelse og påbegyndelse af egentlig behandling. Resultat: Deltagerne tilbydes løbende individuelle aktiviteter som motivationssamtaler, drop in og telefonisk kontakt. Samtlige projektdeltagere har indgået i dele af disse aktiviteter, således overstiges forventningen svarende til at målet har overgået 100%. Ændret mål 2: At deltagerne oplever at deres livsvilkår er forbedrede ved afslutningen af et Breakout forløb, set i forhold til situationen ved opstarten af forløbet. Ændret succeskriterium: At minimum 50 % af deltagerne oplever en styrket evne til at mestre eget liv, herunder et øget overskud og en positiv forandring på et eller flere områder i deres liv, samt giver udtryk for øget tillid til egne ressourcer og formåen. Resultat: Med udgangspunkt i målinger af deltagernes trivsel og progression, fortaget via samtale- og evalueringsredskabet Outcomes star, er det tydeligt at Breakout lever mere end 100 % op til målet. Jeg vil hvis muligt vedhæfte dokumentation herfor i form af to figurer herfra. Mål 3: At borgeren modtager oplysning om og opnår en grundlæggende forståelse for, hvad behandling indebærer, og hvad den kommende fremtid kan byde på, så borgeren er ”klædt på” til behandling og risikoen for at borgeren forlader behandlingen derved mindskes. Succeskriterium: At mindst 50 % af borgere, der tilknyttes projektet, deltager i gruppesamtaler om behandlingsforløb og efterbehandling. Resultat: Deltagerantallet overstiger forventningen og svarer således til at målet har overgået 100%. Deltagerne har mulighed for at deltage i gruppeforløb, samtalecafér og andre aktiviteter, hvor der informeres om en eventuel fremadrettet behandling, hvilket oplyser deltagerne om deres muligheder samt forbereder den enkelte på eventuelt at indgå i et behandlingstilbud. Tilstrømningen til de enkelte tilbud har væres omfattende, hvorfor vi løbende har set os nødsaget til at udvide rammerne herfor. Mål 3 ændret: At deltagerne oplever en styrket evne til at fastholde beslutninger vedr. reduktion og/eller ophør af misbrug. Succeskriterium: At minimum 50 % af deltagerne oplever enten at have opnået en reduktion i deres forbrug, har ophørt deres misbrug eller påbegynder behandling ved endt forløb. Resultat: Med udgangspunkt i målinger af deltagernes progression i forhold til alkohol og stofmisbrug, fortaget via samtale- og evalueringsredskabet Outcomes star, er det tydeligt at Breakout lever mere end 100 % op til målet. Jeg vil (som beskrevet herover) hvis muligt vedhæfte dokumentation herfor i form af to figurer herfra. Langsigtet mål: Oprindeligt mål: At borgerne påbegynder og gennemfører behandling (Ambulant dagbehandling eller døgnbehandling) Oprindeligt succeskriterium: At mindst 50 % af de borgere, som har gennemført forløb i projektet, påbegynder og gennemfører behandling, er stoffri eller har et reduceret stofbrug 1 år efter afsluttet forløb. Ændret mål: At deltagerne formår at fastholde deres motivation og progression, samt at de gennemfører eventuelt påbegyndt behandling. Udfordringen i forhold til begge disse langsigtede mål, er at målgruppens ønske om anonymitet og deres almene kultur, spænder ben for muligheden for at kontakte deltagerne 12 mdr efter afsluttet forløb. Hertil kommer at en del af målgruppen ikke ønsker at blive kontaktet efterfølgende, da de er bange for at nogen opdager at de har haft behov for hjælp. Samtlige af de deltagere vi fik kontakt til var dog positivt stemte overfor projektet og deres respektive udbytte heraf. Desværre var ønsket om at deltage i opfølgende interviews, sjælden tilstede. Det er dog lykkedes os at komme i kontakt med enkelte tidligere deltagere, som tillod at vi stillede dem spørgsmål. Tilbagemeldingerne herfra var yderst positive og fremhæves via citater i brochuren "Breakout modellen". Desværre er den ikke omfangsrig nok, til at vi vurderer den til at danne et validt repræsentativt billede.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tabellen herunder viser en oversigt over projektets aktiviteter for deltagerne. Samtlige deltagere tilbydes løbende deltagelse i de forskellige aktiviteter. Alle aktiviteterne tilpasses deltagerne, enkelte af aktiviteterne kræver tilmelding fra gang til gang, andre er åbne for deltagelse efter behov. Aktiviteterne falder i tre grupper, der lægger sig i forlængelse af de tre mål. Aktiviteterne blev løbende tilpasset målgruppen. Tabel over aktiviteter for deltagerne: Motivationssamtaler (Iværksat 2.halvår 2015) Hver deltager modtager individuelle samtaler med deltagerens kontaktperson baseret på metoden Den Motiverende Samtale. Deltageren tilbydes samtalerne efter behov og modtager typisk mellem 3 og 7 samtaler. Samtalerne har til hensigt at fastholde og øge den enkeltes motivation samt til at afklare deres generelle situation og yde støtte til håndteringen heraf. Drop-in (Iværksat 2.halvår 2015) Mandag til fredag mellem kl. 10 og 14 har tilknyttede eller nye deltagere mulighed for at henvende sig og få en samtale med en medarbejder fra projektteamet. Aktiviteten har til formål at sikre akut støtte og rådgivning efter den enkeltes behov. Online booking Iværksat i slutningen af 2. Halvår 2016) Mulighed for booking af forsamtale online, døgnet rundt. Dette med henblik på at imødekomme en udfordring i forhold til deltagernes mulighed for at opnå den indledende kontakt til projektet, med det udgangspunkt at telefontiden og drop-inn samtalerne er tilbud som ligger inden for den ordinære arbejdstid. Ugentlig kontakt (iværksat 2.halvår 2015) Hver deltager tilknyttes en kontaktperson, der med telefonopkald og SMS på ugentlig basis sørger for at opretholde kontakten. Kontakten skal sikre en tæt tilknytning til projekt og forhindre frafald. Afstresnings-sessioner og NADA (Iværksat 2.halvår 2015) Der afholdes dagligt afstresningssessioner for mindre grupper af deltagere. Sessionerne består af afslapningsøvelser, Nada-akupunktur eller mindre Mindfulness-øvelser. Sessionernes indhold varieres efter gruppens aktuelle behov. Det er hensigten at sessionerne skal klargøre deltagerne til at kunne modtage behandling ved at sænke stressniveauet og øge den enkeltes accept og forståelse for kropslige reaktioner. Dette blev i aug 2016 udvidet med et fast tilbud om NADA man-fre kl. 13.00 med drop inn mulighed. Af hensyn til en øget efterspørgsel. Dette blev i starten af 2017 desuden udvidet til at omfatte et fast tilbud om NADA en time før alle grupper. Madklub (Iværksat i november 2016) To gange ugentligt afholdes madaftener, hvor deltagerne har mulighed for at mødes omkring madlavning og spisning. Det skal styrke den enkeltes netværk og skabe sociale relationer i et stoffrit miljø. Støttegruppe (Iværksat februar 2016) Der tilbydes 3 ugentlige motiverende støttegrupper på op til 8 deltagere pr. gruppe. Grupperne har sit metodiske udspring i Den Motiverende Samtale. Gruppen har til hensigt at bibeholde eller øge den enkeltes motivation ved at skabe et samtalerum, hvor deltagerne kan støtte, fastholde og motivere hinanden gensidigt. Grupperne facilitereres af en medarbejder og en frivillig gruppeleder Udvidelse af de faste ugentlige gruppetilbud. Primo 2017 udvidedes samtalegrupperne med hhv.: - En pårørende gruppe – Fokus på pårørende som ressource for misbrugeren og dennes forandringsproces - Ungegruppe – For unge hjemløse med misbrug – Afholdes på Hellebro (Ekstern aktør – gruppen ikke længere aktiv) - En ”Godt på vej gruppe” – For folk er har erfaring fra grupper og som har brug for fastholdelse i forhold til den påbegyndte proces. I efteråret 2017 åbnede misbrugsportalens første efterværnsgruppe. Gruppen henvender sig primært til deltagere med min. 2 måneders clean-time. Gruppens formål er blandt andet at støtte deltagerne i at fastholde motivationen for stoffrihed, samt at biddrage med strategier og netværk.