Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Center for Bevægelse i Skolen

Dansk Skoleidræt

Om donationen

Denne donation går til at etablere Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen, som over de næste tre år skal understøtte implementeringen af det skolelovmæssige krav om gennemsnitligt 45 minutters daglig idræt og bevægelse som en del af en varieret skoledag og dermed sikre, at flere børn og unge bevæger sig mere. Dette skal ske ved at arbejde for en målsætning om, at kommuner og skoler i højere grad etablerer strukturer og bæredygtige indsatser omkring idræt og bevægelse i skolen for at understøtte en vedvarende praksisændring og dermed etablering af en bevægelseskultur på den enkelte skole. I det tidligere partnerskab ”Sunde Børn Bevæger Skolen” mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden i årene 2015-2019 er der udviklet en række succesfulde, velafprøvede og kendte indsatser som fx ”Sæt skolen i bevægelse” og ”Aktive Pauser”. Nu skal det nye center bygge videre på de eksisterende indsatser og arbejde for en mere varig forankring af indsatserne til gavn for de kommende generationers sundhed.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Skoleidræt
Støttet beløb
5.000.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dansk Skoleidræt har forankret store dele af værkstøjskassens viden og redskaber i det daglige virke. Skolelederforeningen og KL har i ansøgningen været centrale aktører i forhold til forankringen af projektet. Disse to organisationer samt andre faglige organisationer har samtidig også været en del af ”Sammen om skolen” samarbejdet, hvor parterne har arbejdet tæt sammen og prioriteret andre skolepolitiske dagsordener end bevægelse i skolen, hvilket har været en udfordring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Værktøjskassen er i høj grad lykkes med implementeringsguide, eksempelkatalog og parathedsanalyse. Responsen på de to sidstnævnte har været positiv, mens vi endnu ikke har fået tilstrækkelig feedback på implementeringsguiden. Vi har været udfordret på netværksklyngen, idet nye faglige netværk på skoleområdet har haft svære vilkår. Rådgivningsdelen ville muligvis have bidraget til at komme bredere ud til nye interessenter, end dem vi hidtil har kommunikeret med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets udgangspunkt var en antagelse om, at skolens aktører ville være interesserede i at deltage i netværk, der styrker bevægelse i skolen. Vi har erfaret, at skolernes muligheder og prioritering har peget på andre områder, da der ikke har været ressourcer til at deltage i nye netværk. Den personlige relation med skoler og forvaltninger, som rådgivningen indebar, kunne give os mulighed for en dialog omkring netværkene og de muligheder, der ligger i at skabe en god og varieret skoledag.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet