Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Connected Health

OUH - Odense Universitetshospital

Om donationen

Forskning viser, at danske patienter oplever hospitalet som et uigennemskueligt system præget af træge processer. Mangelfuld kommunikation og manglende overblik gør behandlingsforløbet unødvendigt kompliceret for både patient og personale. Dette projekt omhandler en viderebygning af App´en Mit Forløb, som indeholder forløbsorienteret og patientcentreret information med grafik og video. Videreudviklingen af App´en vil indebære inddragelse af flere patientforløb og en skræddersyning til forløbet på forskellige afdelinger.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
OUH - Odense Universitetshospital
Støttet beløb
500.000 kr., år 2014
Fokusområde
Patienten først

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i Innovationsafdelingen med en plan om overdragelse til IT, når det er modnet tilstrækkeligt. I de enkelte afdelinger er app'en generelt godt forankret, dog med undtagelse af enkelte afdelinger, hvor app'en er lagt i drift men ikke fuldt implementeret i praksis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteter/arbejdspakker 1: Projektstyring, -ledelse og –administration Denne aktivitet har til formål at skabe rammerne for en optimal organisering af projektet, i forhold til projektpartnere, deltager og andre interessenter. Projektet organiseres med styregruppe og relevante arbejdsgrupper, relateret til de forskellige projektaktiviteter. Projektledelsen varetages af OUH. Resultater 2015: Styregruppemøder: Der har været afholdt 2 styregruppemøder. Derudover holdes der telefonmøde hver 14. dag med deltagelse af leverandør og administration/projektgruppe. Herunder drøftelse af status og prioritering af opgaver og udvikling. Events: Kickoff event med projektpartnere april 2015. Resultater 2016: Styregruppemøder: Der har været afholdt telefonmøde hver 14. dag med deltagelse af leverandør, administration og projektgruppe med drøftelse af status og prioritering af opgaver og udvikling i projektet. Events: Midtvejsevent med projektpartnere i April 2016. Slutevent med projektpartnere, klinikere der har fået udbytte af projektet samt ledere og TrygFonden juni 2016. 2: PR og kommunikation Aktivitet 2 er dedikeret til kommunikation og udbredelse og har til formål at udbrede projektets aktiviteter og skabe kendskab til projektet og de opnåede resultater i projektet. Samt udbrede kendskab til Trygfonden. Formidlingen rettes både internt og mod eksterne interessenter. Resultater 2015: Kampagnemateriale: Postkort, visitkort og plakater Viral markedsføring: Der postes jævnligt på Facebook, dog kendes der ikke til nogen viral effekt. Deltagelse ved events og konferencer: - E-sundhedsobservatoriet afholdelse af oplæg. - Oplæg på Skandinavisk HAE konference. - Oplæg for Hvidovre hospitals kommunikationsgruppe. - Oplæg på konference i Milano Health IT 2015. - Oplæg for Finsk, Saudi Arabisk, Italiensk og Amerikansk delegation. Websted: Nyheder postes på Digital Innovations hjemmeside. Nyhedsbrev: 1 stk. forår 2015 og 1 stk. efterår 2015 Resultater 2016: Kampagne materiale: Slides til flere forskellige sammenhænge og for flere interne samarbejdspartnere f.eks. OUH’s direktion. Deltagelse ved events og konferencer: - Folkemøde 2016, Allinge - Oplæg for resten af sygehusene i regionen Nyhedsbrev: Der er udarbejdet flere forskellige vejledninger samt en brugermanual for superbrugere. 3: Co-creation – Brugernære innovationsforløb I regi af projekt Game Lab 4 Health, som slutter ved udgangen af 2014, er et kreativt værksted blevet etableret i hjertet af den kliniske hverdag på OUH. Dette værksted fungerer som rammen om en række brugernære innovations- og co-creation forløb i projekt Connected Health. Digital Innovation (OUH) faciliterer en række brugernære innovationsforløb og giver deltagende klinikere, patienter og virksomhedspartnere nye og konkrete redskaber til at arbejde med problemløsning i vigtige trin, som normalt springes over i udviklingen af nye produkter og serviceydelser. Resultater 2015 Innovative forløb (workshops): I alt 19 innovative forløb er blevet afviklet i 2015 med følgende afdelinger: Afd. A, B, D, F, H, I, K, L, M, N, O, P, R, Rehab-Odense, Rehab Svendborg, S, Y, V, FAM Sygehus Sønderjylland Nyudviklinger, mockups af nye funktionaliteter og moduler klar til tests: - Integration til EPJ(Elektronisk Patient Journal/COSMIC) for klinikere udarbejdet. - Integration til designportalen, således diverse informationsmateriale kan hentes direkte ind i app’en. - Nemlog-in for patienter, så de kan nulstille deres password. - Medicinpas. - Samtykke registrering. - Versionshåndtering af app’en. - Artikler i pakker (Mit Materiale). - Bruger backend re-designet. - Videokonference via app’en. - Billeder på kontaktpersoner. - Modul til opslagstavle. - Anfaldskalender. Afdækning af videreudviklingsmuligheder: - Tjeklister som patienterne selv kan sætte flueben i. - Spørgeskemaer. - Patienter skal selv kunne opdatere stamoplysninger. - Medicin lager status. - Mulighed for at medicoteknisk udstyr kan sende data direkte ind i app’en. - Direkte dataflow ind i EPJ (Elektronisk Patient Journal/Cosmic). Resultater 2016: Innovative forløb (workshops): I alt 21 innovative forløb er blevet afviklet i 2016 med følgende afdelinger: Afd. A, B, C, D, F, H, I, L, NR, O, P, R, Y, Rehab-Odense, Rehab Svendborg, V, FAM Odense, Z, Dagkir Svendborg, Medicinsk Svendborg, Esbjerg neonatal, Nyudviklinger, mockups af nye funktionaliteter og moduler klar til tests: - Hudkræftkontrol. - Kobling af pårørende til app’en så disse får adgang f.eks. forældre til børn, der er patienter. - Mulighed for at patienterne selv kan lægge billeder ind. - Påmindelser i forhold til bestemte aktiviteter. - Brugerrettigheder i forhold til regional AD - Ændret brugerrettigheds set-up. - Video i meddelelser - Fødselsanmeldelse kobler patient på forløbet - Ernæringsskemaer - Support system til app’en Afdækning af videreudviklingsmuligheder: - Dyb integration til COSMIC - Direkte PAS data til at lave udtræk til aftaler - MDM til den grønne kliniker app - Laboratoriesvar direkte i app’en - Adgang til at kunne vise FMK data for patienten - Forum for patienter, hvor der ikke er professionel adgang 4: Udviklings- og testforløb Denne aktivitet indebærer specifikke pilot- og udviklingsforløb. Med høj grad af brugerinvolvering (klinikere og patienter) udmøntes de grundlæggende koncepter/mock-ups udviklet i innovationsforløbene (aktivitet 3) i en række konkrete pilot- og udviklingsforløb. Formålet med denne aktivitet er at gennemføre konkrete og brugernære pilot- og udviklingsforløb med efterfølgende kliniske tests og implementering. Resultater 2015 og 2016: Udviklings- og testforløb: - 4 mockups på samtykke - Rettighedsmodul ændret 3 gange, sammenkobling med AD rettigheder - Designportalen integration re-designet 7 gange pga manglende dokumentation fra anden leverandør - COSMIC integration rettet til af 3 omgange - Opsætning af menu-struktur i app’en - Versionshåndtering af app’en - Artikler i pakker (Mit Materiale), udvikling herpå x mange - Print fra Mit Materiale - Medicinpas - Anfaldskalender - Opslagstavle - Billedalbum - Meddelelser med emner Workshops: - Co-Lab Odense med Apple’s health Kit - Samarbejde på tværs af afdelinger ifht knæ og hofteforløb - Procesworkshop med patienter og klinikere forud for opstart på app. - Samarbejde med kommunikationskonsulent og afdeling i forhold til forløb til unge mennesker. - Opdeling af et eksisterende forløb til 2 nye forløb eller evt. flere - Workshop med patienter og pårørende ifht børn med diabetes - Lean workshop i forhold til arbejdsgang i forhold til gravide med diabetes Nye moduler: - Videokonference - Samtykke - Artikler i pakker samt print for klinikere - Medicinpas - Kopieringsmulighed til og fra EPJ med stempling af kliniker/tid/system - Kobling af mor og barn - Autoafslut forløb efter bestemt tidsrum - Anfaldskalender - Opslagstavle - Billedalbum - Hudkræft - Rettigheder ifht AD-regionen - Emner i meddelelser - Mulighed for lokal opsætning af app - Diverse integrationer og udvikling på disse Digitale platforme: IOS, Android, mobilefirst web, test-web, test app-store 5: Implementering Innovations og udviklingsforløb munder ud i implementering af Mit forløb app’en, med 15-20 nye forløb, på 10-15 forskellige afdelinger på OUH. Herunder 10-30 nye moduler (gennemsnitligt 1-2 moduler pr. deltagende afdeling). Mit forløb app’en vil være tilgængelig på samtlige digitale platforme. Der nedsættes en arbejdsgruppe for hver klinisk afdeling, der deltager i udviklings- og testforløb. Denne arbejdsgruppe varetager også implementering. Der kan forekomme mere end ét udviklingsforløb i samme afdeling. Resultater 2015 og 2016: Forløb implementeret: 30 Antal afdelinger: 19 Antal moduler: 9 Digitale platforme: IOS, Android, mobilefirst web, test app-store Se desuden tidligere fremsendte slutrapport.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet forløb som forventet.

Fokusområde

Patienten først

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. Vi vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere grad høres og inddrages.
Mere om vores fokusområde Patienten først