Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DepressionsLinien

DepressionsForeningen

Om donationen

DepressionsLinien er DepressionsForeningens anonyme telefonrådgivning, der henvender sig til mennesker ramt af depression og/eller bipolar lidelse samt deres pårørende. Denne donation skal bruges til at opkvalificere og kompetenceudvikle 25 frivillige rådgivere på DepressionsLinien.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
DepressionsForeningen
Støttet beløb
95.100 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ift. den oprindelige tidsplan er projektet blevet væsentligt forsinket pga. medarbejderudskiftning, corona og nedlukning, hvilket også har givet en forsinkelse i aktiviteterne relateret til forankring. Kompendiet om recovery (kursusdag: 17/11/2019) og ikke-affektive lidelser (kursusdag: 20/06/2020) er blevet integreret i DepressionsLiniens introduktionskurser og supervisionsaktiviteter. Men det gælder endnu ikke for kompendiet om samtaler om selvmord (kursusdage: 19-20/09/2020).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rådgiverne har fået styrket deres kompetencer på tre områder: Recovery: Indsigt i hhv. klinisk og personlig recovery og kerneelementerne i personlig recovery. Ikke-affektive lidelser: Basal viden om skizofreni, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og selvskade samt rådgivningsinterventioner. Selvmordsforebyggelse: Fakta om selvmord, risikoformulering, akutopkald samt værktøjer til samtaler om selvmord og egenomsorg. Kompetenceudviklingen har givet rådgiverne øget ro og tryghed

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kernen i projektet er kompetenceudvikling af de frivillige rådgivere på DepressionsLinien. Vi valgte bevidst at kompetenceudvikle rådgiverne gennem afholdelse af fire face-to-face kursusdage ud fra et ønske om også at styrke de sociale relationer og samhørigheden mellem rådgiverne. Dette ønske er i høj grad også blevet indfriet. Men havde vi valgt at omlægge kursusdagene til online kurser, kunne vi have undgået at udskyde dem pga. nedlukningen i foråret og dermed undgået at forlænge projektet.