Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Digital social inklusion

IT Universitetet i København

Om donationen

Lektor Morten Hjelholt, Culture and Games, IT Universitetet i København, har fået tildelt 640.978 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal hjælpe udviklingshæmmede med at blive en del af digitaliseringen. Et stadigt stigende antal centrale og medborgerskabende aktiviteter kommer i fremtiden til at foregå på digitale platforme, hvor man bl.a. skal navigere blandt mange informationer og engagere sig i sociale og frivillige netværk, hvilket risikerer at udelukke mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Det handler om alt lige fra digital post fra det offentlige til interaktion på sociale medier. Dette projekt skal gennemføres i samarbejde med TV Glad, der var den første tv-station i verden, som producerede tv for og med udviklingshæmmede. Projektet skal bl.a. følge medarbejderne på tv-stationen gennem fem måneder for at undersøge deres hverdag – og udfordringer – med online digitale fællesskaber. Der vil også blive afholdt workshops om medarbejdernes brug af sociale medier. Da tv-stationen står overfor at skulle overgå til en ren digital platform, skal projektet munde ud i en strategi for digital inklusion af alle medarbejdere og frivillige i TV Glad samt tv-stationens brugere. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem IT-universitetet og TV-Glad.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
IT Universitetet i København
Støttet beløb
640.978 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hos Gladfonden har projektet sat sigt godt fast i medarbejdernes bevidsthed og der arbejdes fortsat med at gøre medieproduktion og sociale medier tilgængeligt for alle. Bl.a. kommer sender TV Glad en temaudsendelse om digital identitet, der tager udgangspunkt i rapporten. Hos IT Universitet har projektet været med til at sætte fokus på udsatte borgeres oplevelser med digitale medier og har inspireret flere andre projekter med fokus på sociale aspekter af IT og digitale medier. Projektet bliver også en del af en bog om den digitale borger. I vores egen lille projektgruppe er der også nye initiativer på vej. Med dette projekt som et stærkt fundament arbejder vi for at kunne lave yderligere undersøgelser og udviklingsprojekter på området digitalisering og udsatte borgere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1. Målet med projektet var at generere og formidle viden og metoder der kan styrke medborgerskab gennem inklusion af udsatte borgere i Danmark. På baggrund at et grundigt kvalitativt empirisk studie, har vi udgivet en rapport, hvor vi har satset meget på at henvende os til en bred vifte af aktører på social og handicap-området. Denne rapport er blevet trykt og distribueret på en velbesøgt konference, og sendt til min. 150 relevante aktører som PDF fil. Den ligger til download på ITUs hjemmeside her: https://www.itu.dk/kommunikation/DigitalSocialInklusion 2. Vi ville styrke den digitale inklusion hos medarbejderne i gladfonden. Vi har gennem inkluderende workshops og andre dataindsamlingsaktiviteter, sat de digitale medier på dagsordenden hos medarbejderne i Gladfonden. Vi har haft et stærkt fokus på at lade deltagernes perspektiv være styrende og tage deres udsagn alvorligt. Dette har blandt andet resultatet i 6 råd fra deltagerne, der henvender sig både til andre med funktionsnedsættelser, men også til befolkningen generelt. 3. Vi er nået ud til et bredt netværk af aktører på social og handicap-området samt inden for digitaliseringsområdet. Særligt i forbindelse med vores egen konference om Digital social inklusion, på IT Universitetet d. 6/4 2017. På konferencen deltog repræsentanter fra Det Centrale handicapråd, Digitaliseringsstyrelsen, Socialstyrelsen, SFI, rådet for socialt udsatte, Socialt Udviklingscenter SUS, center for digital dannelse m.fl. Derudover har projektet resulteret i 3 specialer skrevet indenfor projektsområder. Projektet formidles derudover i et bog kapitel i bogen "den digitale borger" der udkommer på Hans Reitzels forlag i efteråret 2017.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet var de valgte aktiviteter relevante for at nå vores mål. Vi har lavet en grundig og solid undersøgelse, der har haft stor betydning for de involverede og har åbnet op for en diskussion af hvordan den digitale udvikling påvirker oplevelser af inklusion. Vi har ændret lidt i projektaktiviteterne efterhånden som vi kom dybere i projektet og fik større indsigt i muligheder og begrænsninger. Dette har resulteret i en mere omfattende og inklusiv dataindsamling i tre faser, bundet sammen af et etnografisk feltarbejde. De tre perspektivbesøg der oprindeligt var skrevet ind i projektet er derfor blevet udeladt, da vi vurderede at de ikke ville bidrage til undersøgelsen i dette format. Tiden og opmærksomheden blev i stedet brugt sammen med medarbejderne i Glad medier og med at producere en rapport med en høj formidlingsværdi. Hvis vi skulle have gjort noget anderledes, skulle vi have indlagt mere plads i projektet til at deltage i eksterne aktiviteter, da der er et stort formidlingspotentiale her. Vi er kommet bredt ud, men synes at projektet har et endnu større potentiale