Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Early Numeracy and Math

Aarhus Universitet

Om donationen

Donationen går til en undersøgelse af, hvor gode to redskaber med enkle spørgsmål er til at måle tidlige sproglige kompetencer hos 3-5-årige børn – kompetencer, der er relevante for børnenes tal- og matematikforståelse. Der er tegn på, at tidlige sproglige kompetencer omkring rumlige og kvantitative forhold er væsentlige for, om børnene senere bliver gode til matematik. Denne undersøgelse skal afdække, om børn kan hjælpes fagligt gennem tidlig og målrettet sproglig træning.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
379.575 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Givet projektets karakter er det blevet forankret i andre aktiviteter på TrygFondens Børneforskningscenter, primært VLS+ projektet men også andre projekter der fokuserer på børns udvikling af tidlige kompetencer og betydningen af hjemmelæringsmiljø. I den henseende er det lykkedes godt at få projektet forankret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet er gennemført. Vi har adapteret og tilpasset de to matematikinstrumenter "Preschool Assessment of Mathematical Language" (PALM) and "The Preschool Early Numeracy Skills Test - Brief Version" (PENS-B) til dansk og anvendt dem som outcome mål i forbindelse med et RCT-studie af indsatsen VLS+ (finansieret af TrygFonden). Testene er som forvendt på knapt 3.000 børn i alderen 3- 5 år der parallelt dermed er testet med test til at vurdere sprog og eksekutive funktioner. Begge matematikinstrumenter viste sig at have gode interne måleegenskaber og korrelerer som forventet med mål for sprog og eksekutive funktioner. Resultaterne, herunder beskrivelser af instrumenternes validitet og reliabilitet, er pt. ved at blive sammenskrevet til tre artikler. Vi fik ikke gennemført et mindre valideringsstudie af Sprogvurdering 3-6 så PENS og PALM kunne sammenlignes med yderligere sproglige test fordi Ministeriet for Børn og Undervisningmeddelte at de forventer at vi skal lave en ny tilpasning af Sprogvurdering 3-6, og så gav det ikke mening at bruge ressource på at gennemføre studiet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var muligt at gennemføre planen efter hensigten med undtagelse af det lille ekstra valideringsstudie så umiddelbart er der ikke behov for at gøre tingene anderledes, men det havde måske været klogt at søge om en lidt længere projektperiode da det tager tid at få publikationerne ud.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start