Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ensomhed - en samarbejdsmodel

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region M

Om donationen

Ensomhed er et betydeligt samfundsproblem med store sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. At være ensom er stigmatiserende og ofte forbundet med marginalisering samt skyld- og skamfølelse. Samtidig øger vedvarende ensomhed risikoen for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, søvnforstyrrelse og depression. Det er et paradoks, at cirka 5 % af befolkningen i Danmark er ensom på trods af, at der eksisterer en række initiativer/tilbud henvendt til ensomme, hvor der er mulighed for at indgå i forskellige typer af fællesskaber. En afgørende udfordring er imidlertid selve rekrutteringen af ensomme, som har mange grunde til ikke at henvende sig. Med denne donation ønsker CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland at undersøge, hvilke samfundsgrupper, som er særligt udsatte ift. ensomhed på baggrund af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Den viden skal anvendes til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning er særlig stort og afdække metoder, der kan anvendes ved rekruttering af ensomme. Projektet skal udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem Aarhus Kommune og relevante aktører mhp. at afhjælpe ensomhed. Ligeledes vil projektet styrke allerede eksisterende initiativer til afhjælpning af ensomhed.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region M
Støttet beløb
200.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samarbejdsmodellen blev taget positivt imod, men det er ikke entydigt, hvorvidt arbejdsredskaberne har medvirket til en øget rekruttering til tilbud/initiativer. Som følge af satsningen på GENLYD (se www.genlydaarhus.dk) i Aarhus Kommune bidrager delprojekt 3 primært med idéudvikling, styrkelse af relationer mellem kommunale og civile aktører og afprøvning af konkrete værktøjer i forhold til GENLYD. Erfaringerne og resultaterne fra projektet danner baggrund for et nyt samskabelsesforløb i Farvskov Kommune og indgår i planlægning af et nyt større interventionsprojekt,

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev realiseret gennem tre delprojekter. I delprojekt 1 blev målet omkring at belyse ensomhed på befolkningsniveau indfriet på baggrund af data fra sundhedsprofilen 'Hvordan har du det? 2013'. Forekomsten af ensomhed blev belyst blandt målgrupperne unge, yngre voksne, midaldrende voksne, yngre ældre og de ældste ældre (16-103 år) i forhold til køn, alder, etnicitet og udvalgte sociale og sundhedsrelaterede forhold. Arbejdet er sammenfattet i den publicerede videnskabelige artikel “Where are all the lonely people?" af Mathias Lasgaard, Karina Friis og Mark Shevlin, 2016 og i rapporten "Ensomhed i Aarhus". Delprojekt 2 kortlagde eksisterende civile og kommunalt støttede initiativer målrettet ensomme i Aarhus-området. I alt blev 40 tilbud/initiativer i forskellige arenaer identificeret, hvoraf hovedparten er målrettet enten unge eller ældre. Viden fra delprojekt 1 og 2 dannede grundlag for delprojekt 3, hvor det var hensigten, at udvikle en samarbejdsmodel med henblik på at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt 30-60-årige voksne borgere i Aarhus Kommune. Et styrket samarbejde mellem civile aktører og Aarhus kommune samt udvikling og afprøvning af en samarbejdsmodel er realiseret gennem fem workshops i en samskabelsesproces. Samarbejdsmodellen refererer til udviklede arbejdsredskaber, der understøtter relevante medarbejderes arbejde med ensomme borgere. Sideløbende igangsætter Aarhus Kommune GENLYD, som består i en række tiltag i forhold til arbejdet med ensomhed og fællesskaber. Forankringen af arbejdsredskaber og erfaringer indgår i det videre strategiske arbejde med ensomhed og fællesskaber i regi af GENLYD i Aarhus Kommune.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Delprojekt 1 (identifikation af målgrupper) og delprojekt 2 (identifikation af tilbud) er indfriet som skitseret. I delprojekt 3 (samskabelsesprocessen) kunne vi med fordel have brugt mere tid sammen i den indledende fase. Vi kunne også med fordel have påbegyndt afprøvning af redskaber tidligere i projektet. Som følge af satsningen på GENLYD (se www.genlydaarhus.dk) i Aarhus Kommune bidrager delprojekt 3 primært med idéudvikling, styrkelse af relationer mellem kommunale og civile aktører og afprøvning af konkrete værktøjer i forhold til GENLYD.