Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et bedre liv med KOL

Danmarks Lungeforening

Om donationen

Omkring 430.000 danskere lider af den alvorlige sygdom KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Sygdommen skaber ofte både angst, ensomhed og isolation hos patienterne, der af frygt for at få åndenød holder sig hjemme og bliver mere og mere fysisk inaktive. Dette projekt har til formål at styrke de frivillige træningsnetværk for KOL-patienter i Region Sjælland. Det skal ske ved at uddanne aktivitetshjælpere, som kan hjælpe med at fastholde patienterne i fællesskabet, der både forbedrer deres fysiske aktivitetsniveau og styrker det sociale samvær med andre i samme situation. Et lignende projekt, der også blev støttet af TrygFonden, har været gennemført med succes i Region Syddanmark.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Danmarks Lungeforening
Støttet beløb
745.000 kr., år 2015
Fokusområde
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
PProjektets er blevet forankret i høj grad v. alle lokalafdelingerne, som jævnligt har kontakt til netværkene og er med til at gøre reklame for deres træning og andre gode aktiviteter som de laver for deres medlemmer. Der har dog været nogle magtkampe og konflikter løbende, i forhold til hvem der havde hvilket ansvar, da alle instruktørerne i to af netværkene gerne ville have en markant rolle - men det er noget vi har fået vendt på opfølgningsdagene og vi oplever ikke at det fylder ret meget mere i netværkene, dog har vi et enkelt møde i udgangen af 2018 med netværk/lokalafdeling i Vordingborg om samarbejdet fremadrettet. To netværk i projektet har i perioden fået tilført så mange nye frivillige kræfter og fået så mange medlemmer og frivillige at de har besluttet at danne lokalafdeling, for at organisere sig bedre og derved få mere styr på ansvarsfordelingen og undgå sammenstød. Frivillighedskonsulent Ida Corina Jahn, der også har været projektleder, følger efter endt projektperiode løbende op på netværkene sammen med kommunerne, i forhold til hjælp, støtte, nye arrangementer og henvisning af nye deltagere til netværkene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i de mange netværk oplevet forskellig interesse for at få kurset, der har været netværk hvor der var mange der gerne ville afsted, og nogle hvor kun få kunne overskue det. Det har resulteret i, at der i nogle netværk har været over 3-6 deltagere der har gennemført kurset, og hvor der i andre netværk kun har været 1 eller 2 personer afsted fra deres netværk - dette da de andre deltagere ikke havde overskud, eller blev syge undervejs. Der var dog over alt forventning 40 netværksdeltagere i alt der gennemførte kurset, desværre døde en af dem kort tid efterfølgende, og en anden sprang fra på grund af helbredsmæssige årsager. I evalueringsskemaet der blev uddelt efter den endte hjælperuddannelse, melder 38% af instruktørerne af de føler sig meget godt rustet til at varetage træningen ude i netværkene, og 41% svarer at de føler sig godt rustet til at varetage træningen ude i deres netværk. Effekten har også været at de uddannede frivillighjælpere har fået meget større tiltro til sig selv, og større selvtillid i forhold til at formidle øvelser i netværkene. Grundlæggende er vi kommet meget bredt ud i vores netværk i Region Sjælland. Vi oplever også at deltagerne fra de forskellige netværk efterfølgende har kontakt løbende med hinanden, efter at de har været på kursus. Det har en helt særlig støttefunktion, det at de kan sparre på tværs af netværkene, og flere af deltageren har også været på besøg hos hinanden som "gæstetrænere", og planlægger nu også større arrangementer på tværs af kommunegrænserne. Flere af deltagerne har ydermere lavet fælles arrangementer på tværs af kommunerne med forskellige temaer, hvilket er meget positivt. Heraf kan nævnes Vordingborg og Guldborgsund netværk, der sammen arrangerede en temadag med sang og træning i sommeren 2017. Og efter projektets slutning, vil Køge, Ringsted, Faxe og Stevns lave arrangementer sammen på tværs. I samtlige kommuner, hvor der er træningsnetværk for borgere med lungesygdomme, oplever vi at der til den kommunale rehabilitering, bliver fortalt godt om netværkene, og der bliver henvist deltagere fra dem. På flere af rehabiliteringsholdene er det selve tovholderne fra netværket der kommer ud og fortæller om deres aktiviteter. Lungeforeningen har i projektperioden også udviklet en folderskabelon som hver enkelt netværk kan bruge til at synliggøre dem selv og deres tilbud lokalt. Vi har i oktober 2017 optalt hvor mange netværk vi har i Region Sjælland, og på nuværende tidspunkt er det kun Lejre- og Lolland kommune som vi ikke er tilstede i. Der er langt over 2 sundhedsfaglige i hver enkelt kommune, som har kendskab til vores netværk og som henviser til dem, så det har virkelig været en stor succes. Derudover har vi efter endt kursus, fået henvendelser fra flere kommuner, bl.a. Næstved og Greve, som var interesseret i at få borgere med lungesygdomme på noget lignende, så det gode budskab er nået ud til mange. Vores aktiviteter i Region Sjælland har med øgningen af de mange nye netværk, haft en stigning på over 60 % sammenlignet med da vi startede projektet i 2015. Der er i projektet, i samarbejde med fysioterapeuterne der stod for kurserne i de forskellige kommuner, blevet udarbejdet en rigtig fin træningsdrejebog for alle netværkene, som de kan bruge fremadrettet, og der er på nuværende tidspunkt også meget mere træningsinspiration til netværkene på vej på lunge.dk, i form af film og konkrete beskrivelser af øvelser med billeder mv. inspireret af netværkenes ønsker og behov. Vi kan se en solid stigning, i forhold til hvor dygtige netværkene/lokalafdelingerne er blevet til at søge §18-midler til deres lokale aktiviteter, som også har tiltrukket markant flere deltagere. Dette ses også i kraft af de nye netværk der er kommet og som har sat aktiviteter i gang, i lokalområder hvor der ikke tidligere har været netværk. De oplever også gennem temadage og sparring med projektleder og andre deltagere, at de er klædt bedre på til at søge midler lokalt. Her er en oversigt over de indsamlede midler i lokalområderne i Region Sjælland fra 2014 – 2017. 2014: 45.300 kr. 2015: 111.000 kr. 2016: 93.000 kr. 2017: 212.500 kr.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet at mange netværk efterspørger faglige og sociale arrangementer, så det skulle nok have været prioriteret mere i projektet, ud over de opfølgningsdage som de forskellige instruktørhold fik. Dette er en læring som vi vil tage med videre i kommende projekter. Dette således at temadagene også går mere på at give netværkene viden om deres sygdom og redskaber til at få en god hverdag inden for andre fagområder som fx v. lungelæger, psykologer, diætister, farmaceuter mv. Vi har derfor så vidt som muligt prioriteret at få dette flettet ind på temadagene som netværkene har været med på, men det er klart en læring til fremtidige projekter, at dette skulle have fyldt mere. Der har været mange vigtige læringspunkter i projektet. Det som vi har erfaret har været med til at gøre projektet til en succes er at der er blevet udvalgt nogle stærke nøglepersoner, som har formået at bære den viden der er opnået i projektet videre. Bl.a. lokalformændene Finn Wulff, Anne Jørgensen, Lise Landgren og Dorrit Helgesen. De har været gode til at følge op på netværkene i deres kommune, i forhold til at sikre de gode forandringer varer ved. En anden læring er også hvor vigtigt er at formidle viden om projektet i alle Kommuner i Regionen. Mange af kommunerne har ikke tidligere været klar over hvilke gevinster der er ved netværk, og hvor få ressourcer det kræver i forhold til det man forebygger og den positive livskvalitet som det giver de mennesker der deltager i netværkene. Det er også vigtigt at bruge god tid på at finde de rigtige samarbejdspartnere, og vi har lært rigtig meget af de rekrutterede fagpersoner i projektet, hvor vi har kunne mærke et meget stort engagement og ejerskab i forhold til at sætte de kommende instruktører godt ind i både teori og praksis. Vi ønsker også at sætte initiativet i gang andre steder i landet, da vi mener at alle lungepatienter i alle kommuner i Danmark vil have glæde og gavn af projektet. Vi har oplevet at mange netværk efterspørger faglige og sociale arrangementer, så det skulle nok have været prioriteret mere i projektet, ud over de opfølgningsdage som de forskellige instruktørhold fik. Dette er en læring som vi vil tage med videre i kommende projekter. Dette således at temadagene også går mere på at give netværkene viden om deres sygdom og redskaber til at få en god hverdag inden for andre fagområder som fx v. lungelæger, psykologer, diætister, farmaceuter mv. Vi har derfor så vidt som muligt prioriteret at få dette flettet ind på temadagene som netværkene har været med på. Vi har oplevet at mange netværk efterspørger faglige og sociale arrangementer, så det skulle nok have været prioriteret mere i projektet, ud over de opfølgningsdage som de forskellige instruktørhold fik. Dette er en læring som vi vil tage med videre i kommende projekter. Dette således at temadagene også går mere på at give netværkene viden om deres sygdom og redskaber til at få en god hverdag inden for andre fagområder som fx v. lungelæger, psykologer, diætister, farmaceuter mv. Vi har derfor så vidt som muligt prioriteret at få dette flettet ind på temadagene som netværkene har været med på.

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom

Vi vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Mere om vores fokusområde Lev med kronisk sygdom