Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et godt liv med pigefodbold

Dansk Boldspil-Union

Om donationen

Mange opfatter fodbold som en drengesport, men faktisk spiller over 65.000 piger og kvinder i dag klubfodbold. Desværre er der et stort frafald pga. skader. I anledning af 100-året for kvinders valgret skal dette projekt skabe en ny fortælling om pige- og kvindefodbold samt det potentiale, fodbolden rummer for at etablere en sund livsstil og desuden inkludere pigerne i positive fællesskaber. Projektet omfatter dels en fodboldevent på Vor Frue Plads i København og dels en workshop, hvor 100 fodboldpiger i alderen 13-15 år sammen med en række eksperter skal drøfte mulige løsningsmodeller for at tillokke og fastholde pigespillere. Indsatsen skal følges op af besøg i ti udvalgte fodboldklubber, hvor de 100 piger sammen med ti kvindelige (fodbold-)rollemodeller afdækker, hvad der skal til for at skabe et godt og sundt miljø for pigespillerne. Resultaterne af indsatsen skal munde ud i en række anbefalinger til DBU's mange klubber og præsenteres på Women Deliver-konferencen, der foregår i maj 2016 og involverer sundhedsorganisationer og fodboldspillere fra 12 andre lande.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Boldspil-Union
Støttet beløb
1.200.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet forankret internt i organisationen gennem et løbende tæt samarbejde mellem de områder, som projektet har relevans for: DBU Bredde, DBU Kommunikation og Lokalunionerne. Projektets indsigter danner desuden grundlag for DBU's pige- og kvindestrategi og er tænkt ind som klubudviklingredskaber i form af 'Bevæg dig for livet'-satsningen mellem DIF og DGI. Hos DBU er målgrupperne pigespillere og teenagere i fokus i denne satsning, hvilket stemmer helt overens med projektet. En direkte udspringer af projektet er nedsættelsen af DBU's 'Kommission for flere piger og kvinder i fodbold' med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt som forkvinde. Kommissionen har til formål at give bud på, hvordan pige- og kvindefodbolden kan vokse i Danmark samt komme med anbefalinger til konkrete initiativer, der kan flytte dansk pige- og kvindefodbold ind i fremtiden. Kommissionen er i den grad med til at sikre projektet fremover. Den mediemæssige forankring er beskrevet i et tidligere afsnit. Hertil kan nævnes, at indsigterne fra undersøgelsen fortsat omtales, og at der under den nuværende EM-kvalifikation for kvindelandsholdet (og dermed pigespillernes rollemodeller) er sket en markant stigning i omtale samt en ændring i vinkling. Under VM-kvalifikationen i 2014 omtaltes kvindelandsholdet primært i lokale medier, mens den nationale dækning er steget med 100 % fra dengang og til den nuværende EM-kvalifikation. Vinklingen har ændret sig fra omtale af lokale spillere til selve kampene og spillet. Dette har også betydning for, hvorvidt pigespillere kan spejle sig selv i mediebilledet. Generelt har timingen været helt rigtig i forhold til at forankre projektet bredt, og vi vil arbejde på fortsat at bruge indsigterne i vores arbejde og udvikle ny viden på baggrund af dem.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores overordnede mål om at skabe en ny fortælling om pige- og kvindefodbolden og det potentiale, den rummer for at etablere en sund livsstil tidligt i livet, er i den grad blevet opfyldt. Projektet ændrede sig aktivitetsmæssigt undervejs, men vi fastholdt fokus på at sætte pigefolbold på dagsordenen både internt i DBU og eksternt i mediebilledet. I november 2015 afholdt vi en workshop, hvor 100 pigespillere drøftede vilkårene i klubberne og alle de faktorer, der har betydning for deres motivation for at blive i sporten. Pigerne var desuden med til at designe den bold, der senere blev sendt ud til de 10 fokusklubber, som pigerne var rekrutteret fra. Indsigterne fra workshoppen dannede grundlag for en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til 16.000 aktive pigespillere, hvorfra vi fik uvurderlige indsigter i, hvad der skal til for at fastholde piger i fodbold. Indsigterne blev beskrevet i en rapport på 30 sider, der blev lanceret både internt i DBU og eksternt i medierne i maj 2016 i forbindelse med Women Deliver-konferencen i København. Indsigterne blev præsenteret på et Foreningstopmøde samt for medlemmer af den Internationale Olympiske Komité (IOC), både ved bilaterale møder og ved IOC's stand på konferencen. Vores junior task force deltog i Global Goals World Cup-turneringen i samme periode - og vandt i øvrigt - hvor vi også udbredte indsigterne og fik en række potentielle ambassadører for pige-/kvindefodbold i tale. Internt i DBU arbejdes der på nuværende tidspunkt med at gøre indsigterne til en del af DBU's tilbud til klubber, der ønsker at gøre en indsats i forhold til pigespillere. Indsigter og anbefalinger samordnes med den viden, DBU har i forvejen, og bliver en del af de rådgivningsforløb, vi tilbyder klubberne. Dermed kommer projektet på sigt også ud at leve i klubberne. Vi har levet op til succeskriterierne som følger: Det lykkedes at skabe stor medieopmærksomhed omkring indsigterne: 7 artikler i landsdækkende medier, 9 i lokale-/fodboldmedier, 3 tv-indslag og 3 radio-indslag. Samtidig bidrog lanceringen af indsigterne i høj grad til den debat og de tiltag, der pågår i DBU omkring udvikling af pige-/kvindefodbold. Medieomtalen havde fokus på vilkår og barrierer for pigespillere i Danmark og på de ting, der faktisk (mod gængs overbevisning) fastholder piger i fodbold. Indsigterne anvendes fremadrettet som nævnt i DBU's kommunikation til og rådgivning af klubber, og vi har fået mange tilkendegivelser både fra vores juinor task force og klubber om, at indsigterne danner en god ramme og et afsæt for en ny måde at tale om piger i fodbold.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi i november 2015 afholdt workshoppen for de 100 piger for at få en fornemmelse af, hvad der var vigtigt for dem i forhold til fastholdelse, stod det klart, at skadesdelen mod forventning ikke havde den store betydning. Det foranledigede en beslutning om at bruge tid og ressourcer på at gennemføre en landsdækkende undersøgelse af vilkårene for pigespillere frem for at fokusere på skadesforebyggelse lokalt i klubberne. Vi vurderede, at en sådan undersøgelse ville have langt større slagkraft i forhold til at sætte en ny dagsorden og sætte fokus på vilkårene for pigerne i fodbold generelt.