Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et Sundere Liv med Fællesskab

Foreningen Recovery Bulls

Om donationen

Donationen går til at give mennesker på kanten af samfundet mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter og finde tilbage i et socialt fællesskab. Foreningen Recovery Bulls i Esbjerg tilbyder aktiviteter, der tager udgangspunkt i deltagernes fysiske form, og de frivillige i projektet har god forståelse for deltagerne, fordi de tidligere selv har stået i en lignende situation. Udover at få en bedret sundhedstilstand gennem at dyrke fx pool, petanque og fodbold, bliver deltagerne vænnet til samvær med andre efter typisk at have levet isoleret.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Recovery Bulls
Støttet beløb
400.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er afsluttet med en systematik brugerundersøgelse, som kvantitativt og kvalitativt har styrket dokumentationen for betydningen af foreningens arbejde. Projektet i almindelighed og brugerundersøgelsen i særdeleshed har bidraget positivt til forankringen af vores arbejde. Esbjerg Kommune har øget driftsstøtten til foreningens arbejde og har samtidig skabt det bevillingsmæssige grundlag for etableringen af Den Sociale Sportscafe, den første af sin slags i Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2018 udgjorde medlemstallet 206. Pr. 1.8. 2019 udgjorde medlemstallet 365. Der har således været en medlemstilgang på i alt 159 personer. Brugerevalueringen, gennemført i efteråret 2018, dokumenterer en række værdifulde virkninger af foreningens arbejde, sådan som medlemmerne selv oplever det. Nedenfor angives udvalgte resultater fra brugerevalueringen. Tallene i parentes henviser til det faktiske antal besvarelser på de udvalgte spørgsmål. 82% (72) af de medlemmer, der har svaret på undersøgelsens spørgsmål, svarer at de i høj grad føler sig som en del af fællesskabet i Recovery Bulls. 59% (52) af respondenterne finder at de i høj grad har oplevet stof- og/eller alkoholfrihed gennem fællesskabet i Recovery Bulls. Samtidig tilkendegiver 72% (63) at de i høj grad har oplevet en øget motivation til at leve et sundere liv gennem deres deltagelse i Recovery Bulls aktiviteter. 80% (70) oplever at deres deltagelse i foreningens aktiviteter i høj grad har bidraget til en forøgelse af deres livskvalitet. Endelig tilkendegiver 77% (68) at de i høj grad har fået mod på livet gennem deres deltagelse og involvering i foreningens virke.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at aktiviteterne generelt har været de rigtige og at de har været afstemt efter brugernes ønsker og behov. Hovedparten af aktiviteterne er brugerstyrede og baserer sig følgende på medlemmernes egne behov, præferencer og ressourcer. Brugerevalueringen har bidraget til at synliggøre behovet for et mere kønsspecifik fokus på foreningens tilbud og aktiviteter. Der er brug for at understøtte aktiviteter for socialt udsatte kvinder. Foreningen har til det formål etableret Recovery Bulls Girls. I Girls sætter kvinderne dagsordenen og er sammen om selvvalgte aktiviteter, arrangementer eller emner. I Girls er der fokus på det sociale fællesskab, på sammenhold og samvær, og på oplevelser, der giver ny energi og mod på livet.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle