Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Etablering af uderum til børn

Psykiatrien i Region Syddanmark

Om donationen

For børn og unge i behandling på Sygehus Sønderjylland er der begrænsede muligheder for fysiske udendørsaktiviteter. Dette på trods af at det er påvist, at fysisk bevægelse kan bidrage til hurtigere helbredelse og bedre trivsel. Dette projekt omhandler derfor etableringen af to udearealer med aktivitetsmuligheder, der tager højde for de unge brugeres forskellige behov for aktivitet og ro. Udearealerne er designet i samarbejde med Designskolen Kolding og består bl.a. af en balancebane, musikrum, vandleg, trafikbane, sandkasse, klatreskur og boldområde. Den primære målgruppe for projektet er 0-19 årige børn med en psykisk lidelse, som enten er indlagte, i ambulant dagsbehandling eller som har deres skolegang i ambulatoriet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrien i Region Syddanmark
Støttet beløb
500.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medarbejderne vurderer, at de i meget høj grad har forankret og integreret udeområdet i deres dagligdag. Børnene anvender udeområdet dagligt, også selvom vejret er mindre godt. En af medarbejderne fortæller, at for nogle af børnene er tid i udeområdet skemalagt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medarbejderne udtrykker, at i forbindelse med dagafsnittets flytning fra Kolding til de nuværende lokaler i Aabenraa i september 2015 blev kravet til et velfungerende udeområde endnu mere aktuelt og nødvendigt, idet flytningen resulterede i mindre fysisk plads indenfor. Derudover giver de gode udendørs rammer mulighed for at børnene kan være fysisk aktive, hvilket i høj grad konfliktnedtrappende og vigtigt for deres fysiske og mentale sundhed. Det vurderes, at det er lykkes at skabe et velfungerende og hyggeligt udeområde til børnene. I forhold til formålet om, at udeområdet skal bidrage til en øgning i livskvalitet og helbredelse gennem leg, bevægelse og fordybelse vurderer den ene medarbejder, at det er svært at vurdere, hvorvidt der direkte sker en øgning af børnenes livskvalitet på baggrund af anvendelse af udeområdet, dog kan udeområdet bidrage til børnenes glæde ved at være i dagafsnittet, hvilket bidrager positivt. I henhold til formålet om udeområdets indflydelse på børnenes helbredelse vurderes det, at udeområdet bidrager hertil. Udeområdet fungerer som en del af udredningsforløbet ved, at medarbejderne observerer, hvordan børnene interagerer sammen med andre i udeområdets omgivelser. Det bidrager til bedre udredningsmuligheder og herigennem til et bedre behandlingsforløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medarbejderne vurderer overordnet, at de valgte elementer ved udeområdet som værende passende til indfrielse af projektets formål. I særdeleshed i forhold til muligheden for at observere børnenes interaktion med hinanden for at udrede og herigennem behandle børnene mest optimalt. Som tidligere beskrevet henvender størstedelen af aktiviteterne ikke i samme grad til de mere stille og tilbagetrukne børn, dog vurderer medarbejderne, at på baggrund af arealets størrelse og de fysiske rammer, at det havde været svært at tilgodese hele målgruppen i nøjagtig samme grad. Bålpladsen i udeområdet nævnes, som en af de aktiviteter, som størstedelen af børnene har utrolig stor glæde af. Bålpladsen i ”Oasen” giver børnene mulighed for at være i et mere afgrænset område, i forhold til bålpladsen, som ligger placeret i skovarealerne tæt ved afsnittet. En af medarbejderne fortæller, at det kan være svært at have børnene med i skoven - særligt på grund af vejen, som de skal krydse. Yderligere giver etablering af bålpladsen i ”Oasen” mulighed for, at børnene kan trække sig tilbage på afdelingen, såfremt de har brug for det. I forhold til om man kunne have gjort noget anderledes, udtrykker medarbejderne, at selve processen har været lang og tidskrævende for personalet.