Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fælles om trygheden

KAB

Om donationen

Projektet skal afdække potentialet for tiltag, der kan skabe større tryghed i den almene boligsektor. Målet er den store del af den almene sektor, der ikke kan karakteriseres som ghetto. Det skal undersøges, hvordan tryghedsskabende initiativer arbejdes strategisk ind i eksempelvis husordener, budgetter, opgange, vaskeri og gårdrum samt kommunikationen i området. Også beboernes netværksskabende initiativer kan være med til at øge trygheden.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
KAB
Støttet beløb
925.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Set i lyset af, at flere afdelingsbestyrelser ikke har haft nok kapacitet til at forankre det konkrete arbejde lokalt, er projektet blevet forankret centralt i KAB se https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/bestyrelsesmappen/skab-tryghed-i-din-afdeling Der er udviklet et dialogværktøj, som afdelingsbestyrelser kan benytte til at afdække, hvilke indsatser, der er relevante for dem og konsulenter fra KAB kan understøtte en konkret implementering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er på baggrund af workshops og interviews med beboere og driftspersonale i 10 boligafdelinger fordelt på 3 boligorganisationer skabt viden om og forståelse for, hvordan utryghed kan forebygges eller akut adresseres. Tryghedsskabende initiativer indenfor flere kategorier er blevet kortlagt og formidlet, så de kan anvendes ud fra de konkrete udfordringer i de pågældende boligafdelinger. Mange boligafdelinger har dog ikke haft kapacitet til selv at arbejde aktivt med initiativerne uden støtte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Afdelingerne med de største tryghedsudfordringer viste sig også at have mange meget sårbare eller ressourcesvage beboere eller beboergrupper i konflikt. Det har bevirket, at det på afdelingsniveau har været svært at iværksætte konkrete initiativer. Her er boligorganisationen blevet anbefalet at arbejde med andre politiske tiltag. Dertil er der blevet udviklet et solidt formidlingsmateriale og handleplaner, der kan understøtte afdelingsbestyrelser, der ønsker at gå videre med initiativer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle