Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Færre magtanvendelser via træning i konflikthåndtering – et pilotstudie

LOS - De private sociale tilbud

Om donationen

Næsten 14.000 børn og unge er anbragt uden for hjemmet i sociale tilbud. De befinder sig i en svær situation, og der opstår jævnligt konflikter, hvilke de professionelle, som arbejder med de udsatte børn og unge, skal kunne håndtere. Dette projekt vil pilotteste de to internationalt veldokumenterede metoder til at håndtere konflikter Anger Management (AM) og Aggression Replacement Training (ART). Pilotprojektet skal bidrage med viden til en større forskningsbaseret effektmåling af AM og ART. Bl.a. skal pilotstudiet afdække, hvilke parametre der skal måles på i hovedprojektet, samt hvordan målingerne skal foretages. Målet er i sidste ende at skabe bedre trivsel for de udsatte børn, unge og voksne på landets opholdssteder ved at nedbringe omfanget af magtanvendelse og styrke samarbejdet mellem beboere og socialarbejdere.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
LOS - De private sociale tilbud
Støttet beløb
1.973.023 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har kommunikeret ud via den offentlige.dk og en event på Folkemødet 2017. LOS har til hensigt at afholde temalignende møde om projektet senere på året og der endvidere en artikel under udarbejdelse. Projektet har ikke på nuværende tidspunkt levet op til projektets succeskriterier med hensyn til forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pilotprojektet viste sig ikke egnet til at måle specifikt på magtanvendelser og ej heller kaste megen lys over brugen af magt. Projektet har vist sig at kunne sige noget om metodernes evne til at mindske aggression på sociale tilbud og endvidere på baggrund af erfaringerne fra projektet er det muligt at komme med konkrete anbefalinger til et effektstudie. Derfor vurderes målet til en vis grad at være nået.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
At måle på tilbudsniveau gør det uklart, hvem der konkret måles på. Projektets umiddelbare tanke var at måle på antal magtanvendelser, og herved identificere, om tilbuddene, der uddannes i AM og ART, indberetter færre magtanvendelser efter metodeimplementeringen. Indberettede magtanvendelser skævvrider øjensynligt resultatet, da dette tal ikke siger noget om de episoder, der ikke indberettes. Derudover oplever mange i praksis, at antallet af indberetninger kan være kraftigt påvirket af enkelte borgere, der eksempelvis i en opstartsperiode, krisesituation eller lignende genererer mange magtanvendelser, og derudover kan disse borgere være individer, der muligvis ikke er indbefattet af AM eller ART forløbene. Det samme gælder, hvor meget tilbuddet vurderer, at de gør brug af magt, hvor det ikke vides, om det er borgere, der er blevet trænet i AM eller ART, der er udslagsgivne. Derfor anbefales det, at effektmålingen i højere grad måler på bestemte borgere og medarbejderes udbytte af metoderne. Dette fordrer et anderledes projektdesign, hvor man i højere grad følger personer, der har gennemgået AM eller ART forløb. To mulige veje for en effektmåling er at måle på borgerens aggressionsniveau via MOAS og antal af magtanvendelser, der er fortaget på hver borger, der trænes i AM eller ART før og efter metodetræningen. Supplerende hertil måles der på medarbejdernes selvvurderede kompetencer til at kunne håndtere borgerens aggressioner og metodernes betydning for deres kompetencer til at håndtere disse. Disse udviklinger sammenholdes selvfølgelig med en matchende kontrolgruppe.