Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FBU ForældreStøtte

Fonden FBU ForældreStøtte

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Fonden FBU ForældreStøtte
Støttet beløb
400.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Her og nu er arbejdet med forankring lykkedes rigtig godt for de kommende 4 år, under forudsætning af finanslovens vedtagelse. FBU, som er stifter af Fonden FBU ForældreStøtte og som er en væsentlig samarbejdspartner for FFS, er igennem en satspuljeaftale blevet stillet en 4 årig bevilling til driftsudgifter i udsigt. Disse midler er afsat til at FBU kan fortsætte sit arbejde, og at FFS kan fortsætte sit. Det betyder konkret, at FFS fra FBU´s bevilling tilføres et årligt beløb, der gør det muligt at have 2 faste medarbejdere i FFS. Så langt, så godt. Med den givne 4 – års bevilling til drift forventer FBU at igangsætte udviklingsarbejde, bl.a. i samarbejde med FFS, om en eller flere aktiviteter, som på anden (ny) måde kan medvirke til, at forældres kompetencer styrkes og udvikles - til gavn for dem selv og deres børn. Men gennemførelse af evt. nye aktiviteter (større projekter) vil forudsætte yderligere tilførsel af økonomiske midler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at målet for projektet er indfriet med et 9 – for så vidt angår de brugere, som fortsætter med at bruge os. Vurderingen skal ses i lyset af beskrivelsen i ansøgningen, hvor FFSs vigtigste succeskriterium er, at de forældre og pårørende, som henvender sig, finder vores tilbud hjælpsomme, både her og nu og i et længere tidsperspektiv. Den skal ligeledes ses i lyset af, at FFS har ikke udviklings- eller forandringsmål på brugernes vegne. Det er op til brugerne selv. FFS stiller sig til rådighed med sin viden, faglighed, med tilbud om relation og med medarbejdernes personlige kompetencer samt med viften af aktiviteter. Og det er brugerne som afgør, hvilke af vores tilbud, de benytter sig af og i hvilket omfang. Samtidig ved vi, at udvikling og forandring for udsatte mennesker tager tid og tillige er afhængig af mange andre faktorer, herunder brugerens livsvilkår og de støtte- og behandlingsmuligheder, som de (måske) har mulighed for at benytte sig af. Vi har ikke oplysninger om, hvilke grunde der kan være til, at brugerne måske kun har en eller meget få kontakter med os. Det kan være, at tilbuddet ikke matcher deres ønsker og behov, f.eks. fordi FFS med sin uvildighed og neutralitet som en del af værdigrundlaget ikke direkte bakker forældrene op i utilfredshed med alle de urimeligheder og ulovligheder, de bliver ”udsat for” fra kommuner og anbringelsessteder. Det kan være, at der ikke er den nødvendige ”gode kemi” mellem bruger og medarbejdere, eller det kan være, fordi brugerne gennem den korte kontakt har fået, hvad de søgte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores indtryk, at de individuelle tilbud i meget høj grad er de rigtige aktiviteter til at nå målene med indsatsen. Den personlige omsorg, støtte, rådgivning og bisidning. Nedenfor beskrives vores overvejelser vedrørende de faglige, fællesskabs- og netværksskabende aktiviteter. Også de aktiviteter er i høj grad de rigtige aktiviteter, men… Med mindre der er tale om egentlig udflugter eller oplevelsesarrangementer, foregår stort set alle faglige, fællesskabs- og netværksskabende aktiviteter i FFS i Herning, hvor vi har egne lokaler, der kan rumme indtil ca. 40 deltagere. Det er tydeligt for os at se, at aktivitetens fysiske sted har stor betydning for, hvilke brugere der tilmelder sig aktiviteten – m.a.o. om de bor i overkommelig afstand fra Herning, om de har bil eller kørelejlighed eller benytter offentlige transportmidler. Et enkelt arrangement har været afholdt i lånte lokaler i Aarhus. Her deltog primært brugere fra Østjylland. FFS ønsker fremover – for at give flere brugere reel mulighed for at deltage - at aktiviteterne tilbydes mere spredt geografisk. Men det indebærer øget brug af medarbejderressourcer samt øgede udgifter til forplejning, da eksterne arrangementer vil være dyrere, end når arrangementet afholdes i egne lokaler og indkøb af forplejning kan ske til i almindelige butikker. FFS vil fremover tillige have øget fokus på indholdet / variationen i de tilbudte aktiviteter og sammenhængen med hvilke brugere, som tilmelder sig arrangementerne. Igen for at nå ud til en så bred del af målgruppen som muligt. Samtidig vil vi tillade os gennem familieaktiviteterne at vise familierne muligheder for aktiviteter sammen med deres børn, som ikke behøver at koste særligt meget. Den type – oftest udendørs aktiviteter – tiltrækker ikke nær så mange familier som de egentlige ”forlystelser”. Men vi finder det vigtigt at søge at formidle muligheder. FFS har også en udfordring med at finde aktiviteter, som i højere grad kan tiltrække mænd. Vi har desværre ikke længere adgang til gratis billetter til betydningsfulde fodbold- og håndboldkampe og må søge at finde andre veje for i højere grad at imødekomme vores mål om at tilbyde fællesskabs- og netværksskabende aktiviteter, som også vil være af interesse for mænd (og deres drenge).