Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Folkekirkens Asylsamarbejde

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Om donationen

Asylsøgere, der er kommet til Danmark, befinder sig i en isoleret og sårbar livsfase. Dette projekt har til formål at mobilisere frivillige fra landets sogne og menigheder til at engagere sig i sociale og netværksskabende aktiviteter for flygtninge, som enten befinder sig i asylfasen, eller som har fået opholdstilladelse og er i gang med det kommunale integrationsforløb. Projektet følger således den enkelte asylsøger fra ankomsten til Danmark og – hvis der gives opholdstilladelse – videre gennem integrationsforløbet i bopælskommunen. Målet er, at flere asylsøgere får oplevelsen af at være en del af et netværk og have en meningsfyldt hverdag. Ved at deltage i fx sportsarrangementer, udflugter, kontaktfamilier og danskundervisning vil de få et større kendskab til dansk kultur, sprog, traditioner mv., og samtidig vil deres fremtidige muligheder i det danske samfund vil blive styrket. Projektet gennemføres i regi af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd i et samarbejde med Tværkulturelt Center, Folkekirke og Religionsmøde samt Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Der vil desuden blive samarbejdet med Røde Kors og kommunerne i videst mulige omfang.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Støttet beløb
2.250.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Organiseringen af Folkekirkens Asylsamarbejde knytter sig til den eksisterende folkekirkelige struktur. I 6 ud af landets 10 stifter er forankringsstrukturen for projektet etableret. I 2 stifter er forankringsstrukturen delvist etableret og i 2 stifter mangler forankringsstrukturen fortsat. Projektet er desuden forankret i Folkekirkens mellemkirkelige Råd via en bevilling fra Kirkeministeriet til et udvidet fokus på alle typer af migranter. På denne måde er et fokus på arbejdet for migranter blevet indoptaget i organisationen og er blevet et af de primære fokusområder i arbejdet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået målet om, at mindst 50 lokale sogne/menigheder har taget konkrete nye initiativer i forhold til asylansøgere og personer i integrationsforløb i løbet af projektperioden. Størstedelen af de mindst 160 kirker og kirkelige foreninger, som i slutningen af 2017 havde aktiviteter for flygtninge og asylansøgere, har taget nye initiativer i projektperioden. Vores mål var, at der på mindst 2/3 af landets asylcentre skulle etableres samarbejde mellem lokale sogne/menigheder og asylcentre omkring sociale og netværksskabende aktiviteter for asylansøgere. Ved projektets afslutning i udgangen af 2017 var dette tilfældet på ca. 3/4 af landets daværende centre. Vi nåede næsten målet om, at der i mindst 25 af landets kommuner er etableret et samarbejde mellem lokale sogne/menigheder og kommunen om integration af flygtninge, som har fået opholdstilladelse. Ved projektets afslutning var vi oppe på et samarbejde i 23 af landets kommuner. Vi nåede vores mål om at etablere et nationalt netværk samt flere regionale netværk for kirkelige aktører på asylområdet med henblik på erfaringsudveksling og koordinering af arbejdet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Meget er lykkes, men vi kunne med fordel på et tidsligere stadie have gjort mere opmærksom på vores arbejde på højeste myndighedsniveau – ministerier, Kommunernes Landsforening mv. - hvilket kunne have styrket samarbejdet med offentlige myndigheder.