Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Folkeskole skaber madmekka

Københavns Madhus

Om donationen

Københavns Madhus har i 2016 igangsat et initiativ med Københavns Kommune, der skal gøre Amager Fælled Skole til et lokalt samlingspunkt. Ønsket er, at flere generationer skal mødes og sammen lave sund og velsmagende mad. Projektet består af tre indsatser: Børnenes Madhus, Børnerestauranten samt Folkekøkken og Fællesspisning. Børnenes Madhus skal fungere som et fritidstilbud på lige fod med andre aktiviteter, hvor børnene kan få vejledning i at lave mad. I Børnerestauranten vil børnene servere mad for forældre og andre børn, og derudover vil der være fællesspisning mindst fem gange i projektperioden. Aktiviteterne er målrettet elever i 4.-6. klasse, og formålet med projektet er at styrke ressourcesvage borgere i området gennem madkundskaben.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Københavns Madhus
Støttet beløb
615.300 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er på nuværende tidspunkt ved at blive evalueret sammen med Amager Fælled Skole og Klubben på Brydes Alle. De har netop besluttet også at afholde fritidsforløb for Madpiloter i 2019 og at afholde flere folkekøkkener. Derfor er projektets resultater foreløbig også forankret i 2019 og der er vilje og lyst til, at alle dele af projektet vil blive forankret endnu flere år frem. Alle synes at projektet har været en succes og at det har opfyldt målet om at påbegynde udviklingen hen imod, at Amager Fælled Skole bliver et lokalt samlingspunkt og madmekka. Følgende er allerede sket, der peger yderligere i den retning af forankring, som projektet havde håbet ved ansøgningen: Mht. en fremtidig forankring af Børnenes Madhus i fritiden og Madpiloterne, har skolen selv i i samarbejde med den lokale klub gennemført endnu et fritidsforløb for Madpiloterne. Ved dette fjerde forløb delte Amager Fælled skole og Klubben på Brydes Alle udgifterne og stillede hver især med fagligt personale. Amager Fælled Skole med kokke og klubben med klubpædagoger. Ligesom kokkene tidligere i projektet havde deltaget i et train the trainers forløb med Københavns Madhus, bidrog Københavns Madhus med endnu et lille 'train the trainers' forløb for klubpædagogerne og to unge fra ungdomsklubben, der var med som assistenter. Til gennemførsel anvendte kokkene og klubpædagogerne den drejebog og de opskrifter for Madpiloterne, som Københavns Madhus har udviklet og udarbejdet på baggrund af erfaringerne med fritidsforløb og Madpiloter. Amager Fælled skole og Klubben på Brydes Alle har netop besluttet at gennemføre fritidsforløb for Madpiloterne I 2019. Mht. folkekøkkenerne så ønsker Amager Fælled Skole at fortsætte med at afholde folkekøkkener for børn, forældre og lokalområdets beboere, men de har endnu ikke besluttet, hvor ofte det skal være. Der er udarbejdet en lille forretningsplan, koncept og økonomi for at afholde et folkekøkken. Amager Fælled Skole har på nuværende tidspunkt fastlagt datoer for nye folkekøkkener i 2019. Amager Fælled Skole ønsker altså at fastholde både Madpiloterne, børnerestauranter og folkekøkkener i en eller anden form, og skolen arbejder hen imod at implementere det i skolens årshjul og faste aktiviteter. Så Madpiloter og Folkekøkkener bliver en del af Amager Fælled Skoles profil. Af nye aktiviteter, der kan hjælpe drømmen om et lokalt madmekka på vej, er blandt andet at oprette talenthold inden for madsience, oprette madkundskab som valgfag for 8. og 9. klasse, samt afholde uddannelsescafeer med fællesspisning og informationer om erhvervsuddannelser inden for madhåndværker faget. Fra Københavns Madhus side arbejdes der med forankringen, gennem den tidligere nævnte meget konkrete og detaljerede drejebog for Madpiloterne, som indeholder konceptet, step by step, økonomi i forhold til råvarer og timeforbrug, samt alle de afprøvede opskrifter. Drejebogen vil blive udsendt til de andre nu 13 madskoler i København og alle andre interesserede og vil være en del af den samlede pakke med film, artikel og effektmåling, der vil kunne findes på Københavns Madhus' hjemmeside. Udover de nævnte madskoler tænkes målgruppen for udbredelsen: Andre skoler i København og resten af landet med produktionskøkkener og madkundskabslokaler, fritids- og ungdomsklubber med større køkkener og efterskoler, hvor det er muligt at anvende køkkenet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet og succeskriterierne på den korte bane er i høj grad blevet indfriet og alle aktiviteter er blevet gennemført med stor succes, indenfor de tre indsatser: 1. Børnenes Madhus i fritiden. 2. Børnerestaurant. 3. Folkekøkkener og fællesspisning. Erfaringerne på baggrund af afprøvningen og udviklingen af disse tre indsatser vil i de kommende år forsøgt at blive forankret i skolens arbejde og dermed vil aktiviteterne, sammen med den daglige madproduktion i madskolen, udgøre et fundament for at skolen åbner op for lokalområdet. Indsatserne kan fortsat blive et samlingspunkt hvor man mødes omkring mad og måltider, og hvor kvarteres børn lærer at lave sund og dejlig mad, sådan som det var målet med projektet på den lidt længere bane. I det små er dette arbejde dog allerede påbegyndt og følgende aktiviteter har fundet sted: Børnenes Madhus i fritiden, som vi i projektet har døbt Madpiloterne, har allerede kørt et selvstændigt forløb efter projektet. Amager Fælled skole har selv afholdt folkekøkken for lokalområdet i forbindelse med kommunevalget. Skolen har selv taget initiativ til at afholde en uddannelsescafe med fællesspisning for 8. og 9. klasses elever og forældre, samt andre aktiviteter, hvor maden og læring er udgangspunktet for kendskab til uddannelserne indenfor madhåndværker faget.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som udgangspunkt skønnes det også efter projektafslutning, at de valgte og beskrevne aktiviteter i projektet var velvalgte i forhold til at opnå de opstillede succeskriterier. Udfordringen med de valgte aktiviteter er dog, at de alle hviler på kokkene i Amager Fælled Madskole, hvis kerneopgave er den daglige drift og tilberedning af omkring 600 måltider til skolens børn. Det er kokkene der har den nødvendige faglighed og kendskab til produktionskøkkenet og de store gryder. Det er også kokkene der er de autentiske læremestre og rollemodeller for børnene og de unge. Så på trods af train the trainers forløb, inddragelse af klubpædagoger og deling af arbejdsopgaver mellem kokkene, så har det være svært at inddrage andre, der har kunne overtage aktiviteterne alene, f.eks. forældre eller studerende. Udfordringen i forhold til aktiviteterne består derfor i, hvordan man fremadrettet forankrer aktiviteterne som en del af skolens virke uden, at kokkene belastes for meget ud over deres daglige arbejdstider. Samt hvordan man sikrer økonomien og aflønningen, specielt i forhold til fritidsforløbet for Madpiloterne. Det er nemmere at dække udgifterne ved folkekøkken arrangementerne, end det er ved en fritidsaktivitet og et læringsforløb. I nærværende projekt er der fra Amager Fælled Skoles side heldigvis et stort engagement og vilje til at løse udfordringerne og sikre veje til, at de tre hovedindsatser kan blive forankret fremadrettet. Konklusionen er derfor overordnet set, at de valgte aktiviteter har været de rigtige. Det understøttes også af, at de endelige aktiviteter og koncepter er tænkt kopierbare for andre madskoler, skoler med madkundskabslokaler samt fritids- ungdomsklubber med større køkkener.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet