Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Forældrenetværk skaber tryghed

Boligkontoret Århus

Om donationen

Frydenlund og Vandtårnsområdet er boligområder i Aarhus, hvor mange børn og unge vokser op i hjem med små ressourcer - økonomisk og socialt. En stor gruppe unge i Frydenlund i alderen 12-18 år samles i grupper bl.a. i det lokale center og skaber utryghed for områdets øvrige beboere. Den boligsociale indsats har i samarbejde med foreningen Leg og Lær sat aktiviteter i gang for Frydenlunds børn og unge for at fremme den generelle tryghed i området. Donationen skal bruges til denne indsats, der bl.a. omfatter tilbud om et voksenstyret mødested til de unge, og at forældrenes deltagelse i de unges liv styrkes. Et forældrenetværk af forskellig etnicitet skal også opkvalificeres igennem læringsforløb og konflikthåndteringsforløb.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Boligkontoret Århus
Støttet beløb
388.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den store gruppe af forældre er med projektet blevet en del af det tryghedsskabende arbejde i den boligsociale indsats, og de samarbejder, der er blevet etableret med klubber og gadeplansmedarbejdere. Det kræver dog fortsat noget arbejde at få forældrenes frivillige engagement udviklet, understøttet og forankret. Særligt i Vandtårnsområdet kræver det et stykke arbejde, da netværksdannelsen har været skrøbelig.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En stor del af vores projektperiode har løbet under corona-epidemien, hvilket naturligt undervejs har lavet benspænd for mange af de gode initiativer, der er blevet sat i værk. Det eneste succeskriterie vi dog ikke er nået i mål med er afholdelsen af alle læringsforløbene for forældre. Her gav corona kun mulighed for, at vi fik gennemført ét forløb. Det vigtigste er, at vi har fået en stor gruppe af forældre på banen, som nu er et aktiv i arbejdet med at skabe tryghed lokalt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da forløbet har været præget af corona-nedlukningen, er det svært at sige, om noget kunne været gjort anderledes. Projektet startede rigtig godt ud, med gode initiativer og samarbejder. Desværre kom forældrenes fulde potentiale ikke til deres fulde ret grundet alle bumpene omkring corona. Forældrene udviste god gejst omkring aktiviteterne og fik erfaring med at være med til at gøre en forskel for egne unge og for den generelle trygheden i boligområdet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet