Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fra skadestue til forebyggelse

Aalborg Universitet

Om donationen

Adjunkt Anne Vingaard Olesen, Institut for Byggeri og Anlæg, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, har modtaget 852.968 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal undersøge, hvor og hvorfor trafikulykker opstår. I dag er arbejdet med trafiksikkerhed i Danmark baseret på den officielle trafikulykkesstatistik, som omfatter politiets indberetninger af trafikulykker. Men da mange ulykker med fx cyklister ikke indberettes til politiet, giver statistikken ikke et retvisende billede af det reelle antal ulykker. Politiet har således registreret langt færre kvæstede i trafikken end skadestuerne. Disse mørketal tal gør det svært at identificere, hvor risikoen for uheld reelt er størst, og hvilke indsatser for bedre trafiksikkerhed der bør iværksættes. Formålet med dette projekt er derfor at sammenkøre alle tilgængelige oplysninger om trafikuheld, omkostninger og konsekvenser for derefter i samarbejde med Aalborg, Hjørring og Jammerbugt kommuner at udvikle skabeloner for udtræk og analyser, som kan bruges i kommunernes forebyggende arbejde for bedre trafiksikkerheden.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
852.968 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet er dannet en database med kommune-specifikke data baseret på aggregerede skadestal fra Landspatientregistret, men denne database afviger imidlertid ikke væsentligt fra statistikbankens såkaldte mørketabel. Udtræk af mørketabellen er i dag tilgængeligt for hele landet samlet opdelt på bl.a. transportform og modpart. Det ville være forholdsvis enkelt hvis mørketabellen fik en ekstra mulighed for at opdele data med hensyn til bopælskommune for skadelidte. Vi vil som en udløber af dette projekt skrive til Danmarks Statistik med en anbefaling om at tilføje en mulighed for at den enkelte kommune kan udtrække "egne" data fra mørketabellen. Et alternativ eller supplement til dette ville være, at Vejdirektoratet går ind i sagen om at gøre Landspatientregisterdata tilgængelige under den samme GDPR-paraply som adgangen til Politiets data i dag er dækket under. Denne mulighed blev diskuteret og forslaget givet videre til Vejdirektoratet på konferencen "Bedre ulykkesdata" arrangeret i forbindelse med et andet TrygFonden-projekt "Bedre data om trafikulykker".

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det konkrete mål om to publikationer er undervejs i sin opfyldelse. Artiklerne tilsendes, når publiceret. I første omgang følger en projektrapport, der beskriver konkrete resultater, som vil blive brugt i publicering og som perspektiverer projektet og giver anbefalinger. Databasen er udarbejdet under Danmarks Statistiks Forskerordning og kommuner har derfor ikke direkte adgang til data, hvilket ville være en stor styrke i det lokale trafiksikkerhedsarbejde. Men i samarbejde med Aalborg Kommune har vi imidlertid udviklet en skabelon for afrapportering fra databasen, der kan bruges lokalt. Efter denne skabelon har vi også lavet udtræk for Jammerbugt og Hjørring Kommuner, hvilke er beskrevet i projektrapporten, som vil blive tilsendt kommunerne efter studiets afslutning. Vi havde ikke direkte kontakt med Jammerbugt og Hjørring undervejs, fordi det viste sig, at Landspatientregisterdata for disse kommuner var noget sparsomme. Dels fordi der i Jammerbugt Kommune er relativt langt til en skadestue, hvorfor underrapportering er forventelig. Dels fordi der i Hjørring Kommunes tilfælde tilsyneladende er problemer med at få registreret trafikulykkerne i Landspatientregisteret. Det sidste ved vi fra et andet TrygFonden projekt: "Bedre data om trafikulykker", hvor besøg i skadestuen i Hjørring og observation af rutiner, samt efterfølgende udtræk viste tegn på høj grad af underrapportering. I Hjørring Kommune registreredes 3,03 trafikskader pr. 1.000 indbyggere i 2016, i Jammerbugt Kommune 3,98 pr. 1.000 indbyggere, mens der i Aalborg Kommune indberettedes 4,93 trafikskader pr. 1.000 indbyggere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet ønskede vi at få erfaringer med anvendelse af Landspatientregisterdata i henholdsvis en stor, en mellemstor og en lille kommune. Derfor valgte vi Aalborg, Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Efterfølgende viste det sig, at ikke alene er de politirapporterede ulykker få i Hjørring og Jammerbugt, det er ulykkerne i Landspatientregistret også - blandt andet fordi der synes at være en massiv underrapportering i de to kommuner af trafikulykker til Landspatientregistret. Det betød, at de resultater vi kunne præsentere de to kommuner for ikke på overbevisende måde illustrerede en merværdi i at anvende LPR data i det ulykkesforebyggende arbejde. Derfor har kontakten til de to kommuner være begrænset. Vi skulle i projektet foruden Aalborg have anvendt data fra andre kommuner med mange trafikulykkesofre i Landspatientregistret.