Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Frivillig sjældne-vejledning

Sjældne Diagnoser

Om donationen

TrygFondens donation går til at opkvalificere og udvide korpset af frivillige vejledere i foreningen Sjældne Diagnoser. En diagnose regnes for sjælden, når max 1.000 personer i Danmark har den. Sygdommene er ofte komplekse og kræver en særlig indsats i forhold til diagnostik, behandling og social støtte. Her spiller de 48 små medlemsforeninger under paraplyen Sjældne Diagnoser en central rolle i at formidle kontakt til ligestillede. De fleste foreninger yder frivillig vejledning og støtte fra nogen, der har egne, unikke erfaringer at bidrage med, og som kan hjælpe de sygdomsramte til at håndtere et liv med en sjælden sygdom. Der er stor efterspørgsel, og donationen går i praksis til at gennemføre et kursusforløb for de frivillige vejledere, som ønsker at blive klædt bedre på til opgaven. Målet er også at fastholde og rekruttere flere foreningsvejledere, som kan understøtte netværket på tværs af foreningerne. TrygFonden har støttet projektet med 378.100 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Sjældne Diagnoser
Støttet beløb
378.100 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indsatsen er i meget høj grad forankret: Der eksisterer et virtuelt forum for frivillige foreningsvejledere, som Sjældne Diagnoser faciliterer. Der er lavet en struktur for face-to-face-møder for de frivillige vejledere i tilknytning til det ene af de to årlige repræsentantskabsmøder. Og det er vores ambition at gentage kurset efter det opbyggede koncept, når der er behov for det og funding til det. Der er dog én formidlings- og forankringsaktivitet, vi ikke har gennemført: Vi har ikke produceret en webinar-udgave af weekendkursets oplæg. I planlægningsfasen blev det klart for os, at webinar-formen ikke er velegnet. Foreningsvejledernes indsats beror blandt andet på personlige erfaringer, der også deles under oplæggene, for at eksemplificere vejledernes indsatser, hvilke overvejelser de har gjort sig og hvilke beslutninger de har truffet. Da foreningerne er små og konkrete historier let genkendelige, ville optagelse af billeder og lyd kunne lægge en dæmper på deling af den erfaringsbårne viden og i øvrigt sætte vejledernes tavshedspligt på spil. Derfor blev der ikke produceret en webinar-udgave af oplæggene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at de mål, vi havde opsat, er blevet indfriet, om end ikke alle målepunkter blev nået: I forhold til at styrke foreningernes grundlag og opkvalificere foreningsvejlederne, var en meget høj grad af målopfyldelse: Det planlagte kursus blev afholdt efter den opstillede skabelon og det konkrete indhold blev udviklet i et samspil mellem sekretariatet og frivillige fra medlemsforeningerne med solid vejledererfaring. De emner, der blev identificeret i forberedelsesfasen, var i det store og hele sammenfaldende med de emner, der i ansøgningen var oplistet som relevante. Weekendkurset blev afholdt d. 28. februar-1. marts 2015. I alt 30 foreninger, der tilsammen repræsenterer ca. 7.000 medlemmer, sendte én eller flere frivillige vejleder til weekendkurset, i alt 54 personer. Deltagerevalueringen af weekendkurset tjente som input til at opstille program for opfølgningsdagen, der blev afholdt d. 28. august 2015. Her deltog 20 af de 54 foreningsvejledere som havde deltaget på weekendkurset. Det er et utilfredsstillende lavt antal. Om deltagerantallene i de to konkrete aktiviteter i kursusforløbet er at bemærke: Når deltagerantallet på weekendkurset var under det forventede skyldes det bl.a., at det ikke fuldt ud lykkedes at favne både erfarne og mindre erfarne foreningsvejledere. I forbindelse med rekruttering til kurset blev det klart, at ikke alle foreninger arbejder systematisk med foreningsvejledning, hvilket var et meget vigtigt læringspunkt. Det lave deltagerantal på opfølgningsdagen skyldes i vidt omfang en række uhensigtsmæssige praktiske omstændigheder. På baggrund af det lave deltagerantal var der indenfor rammerne af projektet mulighed for at gennemføre en oplysningsdag, der blev afholdt d. 27. august 2016. Formålet var bl.a. at formidle konceptet om opkvalificering af foreningsvejledere til de foreninger, som arbejder systematisk med vejlederindsatsen. Samt at introducere de foreninger, der ikke arbejder systematisk med foreningsvejledere for gevinsterne ved en mere systematisk tilgang. Endelig var det også et formål at forstærke netværket mellem foreningsvejlederne samt at fastholde og rekruttere flere foreningsvejledere. Sammenfattende om kursusforløbet konkluderer vi, at det både har givet de garvede vejledere et brush-up og klædt mindre erfarne vejledere bedre på til at støtte og vejlede sjældne borgere. Evalueringen viser, at deltagerne har haft et stort udbytte af weekendkurset og af opfølgningsdagen, jf. afsnittet om måling af effekt. Kursusforløbet og afholdelsen var i overensstemmelse med den oprindelige projektplan med tillæg af Oplysningsdagen, jf. ovenfor. Samlet set må kursusforløbet betegnes som en succes. I forhold til at understøtte netværk mellem foreningsvejledere, er der også en meget høj grad af målopfyldelse: Forud for weekendkurset inviterede vi de tilmeldte kursusdeltagere til et virtuelt fællesforum på den interne del af Sjældne Diagnosers hjemmeside. I fællesforum blev lagt en række materialer til brug for både kurset og foreningsvejlederarbejdet. Under weekendkurset blev værdien af netværk mellem de frivillige foreningsvejledere betonet og flere udtrykte behov for at danne netværk på tværs af foreninger. Afslutningsvist på weekendkurset faciliterede Sjældne Diagnoser dannelse af mindre netværksgrupper, som efter weekendkurset blev oprettet under det virtuelle fællesforum. Sjældne Diagnoser faciliterer den virtuelle side ved at gøre relevant litteratur og viden tilgængelig. Herud over er konceptet for det ene af Sjældne Diagnosers halvårlige repræsentantskabsmøder ændret på en sådan måde, at der skabes plads til at foreningsvejlederne kan mødes fysisk. Ambitionen er, at en årlig workshop på højt fagligt niveau gøres til en fast del af Sjældne Diagnosers tilbud til foreningsvejlederne. Alt i alt vurderer vi derfor, at succeskriterierne for både kursusforløb og netværksdannelse er blevet mødt, selvom ikke alle målepunkter, som vi opstillede i ansøgningen, er nået. Medvirkende til den samlede vurdering er det engagement, som er udvist fra både foreningernes og de frivillige vejlederes side. Herud over har gennemførslen af projektet givet vigtig læring til organisationen. Vi er blevet bekræftet i, at der er et stort behov for den frivillige foreningsvejlederfunktion og for opkvalificering og netværksdannelse foreningsvejlederne imellem. Dem, der har deltaget, har haft stort udbytte og udtrykker behov for mere. Vi har lært meget om, hvad de frivillige foreningsvejledere har brug for – og om hvad de foreninger, der pt. ikke arbejder systematisk med foreningsvejledning, har brug for.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der vurderes, at de valgte aktiviteter var de rigtige, men det var ikke tilstrækkelige: Deltagerantallet i kursusforløbet var markant lavere end forventet. Det skydes ikke mindst, at vi havde fejlvurderet, hvor mange af vores foreninger, der arbejder systematisk med foreningsvejledning. Det blev således tydeligt, at især de meget små, nyere foreninger ikke har en klar struktur omkring vejledning og støtte. Typisk besvares eventuelle henvendelser af formanden, der ikke nødvendigvis definerer sig selv som foreningsvejleder. I rekrutteringsprocessen til forløbet blev det således klart, at der er brug for en mere målrettet indsats rettet til en række af (især de helt små) foreninger i forhold til at etablere en frivillig vejledningsfunktion og dette kunne vi ikke løfte i regi af dette projekt. En mere grundig for-analyse kunne have åbnet mulighed for, at vi i forløbet havde lagt større vægt på rekruttering af nye vejledere. At vi kunne gennemføre Oplysningsdagen som supplement til det planlagte forløb, har været en vigtig trædesten for den videre indsats. Processen omkring kursusforløbet blev en katalysator for at formulere projekt Helpline, hvor der med udgangspunkt i Sjældne Diagnosers sekretariat pr. 1. oktober 2016 blev etableret en Helpline målrettet Sjældne Borgere, støttet af bl.a. TrygFonden. Oplysningsdagen var både en vigtig opsamling og afslutning af kursusforløbet for frivillige foreningsvejledere og afsæt for den nye Helpline, som er bemandet med både lønnet og frivillig arbejdskraft.