Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Gruppebaseret stomiuddannelse

Hvidovre Hospital

Om donationen

Gastroenheden på Amager og Hvidovres Hospital er Danmarks største afdeling for mave- og tarmsygdomme. Afsnit 213 er en del af den kirurgiske sektion, hvis hovedfunktion er at behandle patienter med bl.a. tarmkræft og kroniske tarmlidelser. En af afdelingens patientgrupper er personer, der skal have anlagt en stomi. At få en stomi kan være en stor udfordring for patienten at acceptere, da det medfører en række store ændringer i hverdagen, og det kan på sigt føre til flere psykiske og sociale problemstillinger, heriblandt depression og social isolation. Med denne donation ønsker Gastroenheden at etablere et gruppebaseret uddannelsesforløb for indlagte patienter, der har fået anlagt stomi. Undervisningsforløbet vil være en kombination af vidensdeling, patientinddragelse og psykosocial støtte. Dette projekt vil desuden undersøge, om undervisning i livet med stomi, mens patienten stadig er indlagt, vil imødekomme nogle af de udfordringer, som stomi-patienter oplever, når de vender tilbage til hverdagen. Såfremt patientuddannelsen viser sig at have en positiv effekt hos patienterne, vil tilbuddet blive forankret på afdelingen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Hvidovre Hospital
Støttet beløb
473.280 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den endelige implementering af projektet blev påbegyndt d. 1. januar 2019, og den gruppebaserede stomiuddannelse er nu et fast element i stomioplæringen af nyopererede patienter med stomi. Til at forestå undervisningen blev der udpeget seks sygeplejersker fra afsnittet, som blev centrale nøglepersoner i gennemførslen af projektet. Fra projektets begyndelse blev sygeplejerskerne involveret og tildelt en større rolle i forhold til at udvikle og forme uddannelsens rammer og indhold. Dette for at sikre ejerskab for projektet samt kvalitet i undervisningen. Projektets solide forankring i afdelingsledelsen betød, at der blev udarbejdet en detaljeret plan for projektets overgang til drift med hensyntagen til de øvrige opgaver i afsnittet. Foruden involveringen af afdelingsledelsen, har inddragelsen af stomisygeplejersker og personale på afsnittet i projektet betydet, at den videre forankring af patientuddannelsen fremadrettet understøttes på flere niveauer i organisationen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets mål blev i høj grad indfriet. Et gruppebaseret undervisningskoncept til nyopererede patienter med stomi blev udviklet, afprøvet og etableret, hvorefter der blev foretaget en evaluering af konceptet. Evalueringen pegede på, at patienter der havde deltaget i den gruppebaserede stomiuddannelse havde opnået et højere vidensniveau end de patienter, der udelukkende havde modtaget individuel undervisning. Projektet indfriede således målet om at hjælpe patienterne til at opnå en viden om forskellige områder i relation til deres stomi. Hypotesen - om at gruppebaseret undervisning har en større effekt end den individuelle undervisning på patienternes livskvalitet og tilvænningsproces til et liv med stomi – er ikke mulig at bekræfte i tilstrækkeligt omfang ud fra det begrænsende antal deltagere i projektet. På baggrund af patienternes kommentarer til undervisningen tyder det dog på, at deltagelse i gruppebaseret undervisning under indlæggelse er med til at skabe et socialt fællesskab, som bidrager til refleksioner og inspiration blandt deltagerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var i høj grad relevante til at nå projektets mål. Tidligt i projektforløbet blev der dog tilføjet flere aktiviteter til fase 2, 3 og 4. Formålet var at skabe en bedre relation til praksis, et bredere evalueringsgrundlag samt understøtte patientundervisernes pædagogiske kompetenceudvikling undervejs i forløbet. Til at klæde sygeplejerskerne på til funktionen som patientundervisere blev det pædagogiske forløb suppleret med aktiviteter som undervisning i sundhedspædagogik, fælles supervision, feedbacksessioner efter de havde undervist og individuel refleksion efter behov. Som en anden supplerende aktivitet blev der afholdt en temaeftermiddag for afsnittets ansatte med hensigten om at sikre kendskab til uddannelsens indhold. I fase 4 blev der iværksat flere evalueringsmæssige aktiviteter, såsom et fokusgruppeinterview med personalet på afsnittet og patientunderviserne i projektet, med henblik på at nå projektet mål.