Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjælp til seksuelt misbrugte

Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb

Om donationen

Ifølge undersøgelser har mellem 10 og 12 pct. af den danske befolkning været udsat for seksuelle overgreb, hvoraf to tredjedele er kvinder. For at undgå at overgrebene senere i livet medfører traumer, social isolation og udelukkelse fra samfundet, kan behandling i form af terapi og rådgivning være en god metode. Kvisten er en forening, der udfører frivillig rådgivning og terapi for kvinder og mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb. Denne donation går til en udvidelse af Kvistens tilbud, heriblandt flere frivillige terapeuter, så de personer, der står på venteliste i Region Nordjylland, kan få hurtig hjælp. Donationen skal bl.a. bruges til rekruttering af nye frivillige, kompetenceudvikling hos de nye og gamle frivillige, etablering af to kvindegrupper i Aalborg og en synlighedskampagne på sociale og lokale medier.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb
Støttet beløb
689.136 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er godt på vej til at lykkedes med at forankre projektet – dog er det for tidligt at give en definitiv vurdering af dette. Kvistens aktiviteter i Region Nordjylland er på nuværende tidspunkt finansieret af fondsmidler, puljemidler, §18-midler fra kommuner, private donationer og en mindre egenfinansiering fra brugerne. Projektets forankring afhænger af bevillinger fra fonde vi har søgt i 2019, hvorfor vi på stående fod ikke med sikkerhed kan fortsætte projektet på samme præmisser efter Trygfondens støtte ophører i 2020.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har gjort en stor forskel for nordjyske kvinder, der er blevet udsat for seksuelle overgreb. Overordnet set blev delmålene for projektet i høj grad indfriet eftersom fire ud af de fem delmål blev opfyldt 100%. I det følgende vil det blive beskrevet, hvorvidt vi har opfyldt hver af de fem delmål for projektet. Jf. delmål 1, har vi i projektperioden afholdt otte oplæg i det nordjyske, hvor vi har besøgt Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Hobro. Oplæggene blev afholdt af Kvistens Taskforce, der består af tidligere brugere af Kvisten, der sammen med en erfaren terapeut fortæller om senfølger efter seksuelle overgreb og hjælpemulighederne i Kvisten. I udgangen af 2019 indførte vi en evaluering af oplæggene. I den forbindelse nåede vi at evaluerer et af oplæggene i Region Nordjylland blandt de ansatte på Helhedstilbuddet i Hjørring Kommune, der arbejder med at få socialt udsatte i job. Evalueringen viste, at alle de deltagende i meget høj grad var tilfredse med indholdet i oplægget. Derudover fik størstedelen ny viden om senfølger efter seksuelle overgreb og var interesserede i at få mere viden på en opfølgende temadag. Denne feedback indikerer, at oplæggene i høj grad har bidraget til at udbrede viden om senfølger og Kvistens hjælpemuligheder blandt fagpersoner i Nordjylland. Jf. delmål 2, har vi i løbet af projektperioden ansat fem nye frivillige terapeuter. Dette er halvdelen af de ti nye frivillige, som vi i ansøgningen havde sat som en målsætning. Kvisten havde ved projektperiodens afslutning 15 frivillige i alt, som var fordelt på 8/11 Nordjyske kommuner, hvilket således heller ikke opfylder målet om at have frivillige terapeuter i alle kommuner i Region Nordjylland. Grunden til, at vi ikke blev forankret i alle regionens kommuner, vurderer vi skyldes, at lokalsamfundene i nogle af udkantskommunerne så som f.eks. Læsø Kommune er meget små. Dette kan tænkes at resultere i, at senfølgeramte borgere søger hjælp i de større nabokommuner, hvor risikoen for at blive genkendt er mindre. En anden medvirkende årsag er, at tre af vores terapeuter stoppede som frivillige i Nordjylland i slutningen af projektperioden. Der var forskellige årsager til dette; Èn terapeut flyttede fra regionen, en anden stoppede pga. sygdom i familien og den tredje gik på pension. Endeligt har vi i rekrutteringsprocessen erfaret, at vi opnår større succes med rekruttering af nye frivillige via de sociale medier frem for trykte medier. Dette vender vi tilbage til senere i evalueringen. Jf. delmål 3 har vi i perioden 2018-2019 haft 63 nordjyske kvinder i behandling i Kvisten. Kvisten har dermed i høj grad opfyldt målet om at rådgive og behandle minimum 60 nordjyske kvinder i løbet af projektperioden, og dette uden at medregne de kvinder, der har anvendt Kvistens telefonrådgivning. I 2018-2019 fik i alt 60 kvinder fra hele landet rådgivning via Kvistens telefonrådgivning. Men eftersom telefonrådgivningen er anonym vides det ikke hvor stor en andel af disse kvinder, der er fra Region Nordjylland, selvom det må antages, at der er nogle nordjyske kvinder iblandt dem. Jf. delmål 4, har vi som planlagt opstartet to kvindegrupper i hhv. Aalborg og Dronninglund i løbet af projektperioden. Grupperne har bestået af seks kvinder hver, der i gennemsnit går i behandling i op til to år. Dette passer med, at enkelte kvinder, der startede i behandling i starten af projektperioden i 2018 afsluttede deres behandlingsforløb i udgangen af 2019. I forbindelse med evalueringen af projektet har vi foretaget to kvalitative interviews med nordjyske kvinder der netop har afsluttet eller er på vej til at afslutte deres behandlingsforløb. Interviewene omhandler kvindernes erfaring med at gå i kvindegruppe og resuméer af disse interviews kan tilgås i bilag 1. Jf. delmål 5 har de frivillige terapeuter løbende modtaget supervision og deltaget i opkvalificerende kurser. Blandt andet har de deltaget i et kursus om chok-traume behandling og de frivillige, som varetager behandlingsforløb i grupper, har deltaget i en kursusdag, der følger op på et foregående kursus om Kvistens gruppemetode. Supervisionen og de opkvalificerende kurser har været med til at vedligeholde og højne det faglige niveau i Kvisten og har dermed understøttet projektets primære formål om at tilbyde senfølgeramte kvinder i Nordjylland behandling og rådgivning af høj kvalitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var i høj grad vigtige for at opnå målene for projektet. Vi vurderer dog, at vi med fordel kunne have rekrutteret samt evalueret dele af projektet anderledes. I forhold til rekrutteringen af nye frivillige har vi erfaret, at annoncering i trykte medier ikke har haft den ønskede effekt. Vi har omvendt haft større succes med annoncering på de sociale medier så som Facebook. Vi kunne derfor med fordel tidligere have fokuseret på online annoncering i projektet. Dette kunne muligvis have resulteret i ansættelsen af flere nye terapeuter og en bredere forankring i det nordjyske kommuner, sådan at vi i højere grad kunne have opfyldt projektmål 2. Dette er en erfaring, som vi tager med os, og med fordel kan tilrettelægge den fremtidige indsatsen efter. I slutningen af projektperioden implementerede vi et nyt evalueringstiltag i form af en spørgeskemaevaluering af de faglige oplæg som Kvisten udbyder til fagpersoner, der er i kontakt med målgruppen. Det ville have været optimalt at have evalueret alle de oplæg, der blev afholdt i løbet af projektperioden i Region Nordjylland. Dette var dog ikke en målsætning for projektet og har heller ikke været muligt grundet manglende medarbejderressourcer i starten af projektperioden. Det viste sig at være en værdifuld feedback, eftersom der var stor efterspørgsel efter en opfølgende temadag med Kvisten. Det er derfor et evalueringstiltag som vi vil anvende fremadrettet.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv