Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hvidbog Multisygdom i Danmark

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Om donationen

Dette projekt omhandler produktionen af en bog, der vil dokumentere problemstillinger i forhold til at leve med multisygdom. Borgere, der lever med mere end én kronisk sygdom (multisygdom), døjer ofte med nedsat livskvalitet, højere dødelighed og fejlmedicinering, og de bliver ofte kastet rundt i mange dele af sundhedssystemet. Bogen vil give løsningsforslag, der skal gøre det nemmere at være multisyg - både i forhold til dagligdagen, behandling og rehabilitering. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vil sammensætte en forfattergruppe, der vil være ansvarlige for, at bogen vil opfylde publikationens mål. En række fagpersoner og fagpolitikere er blevet bedt om at bidrage til bogen for dermed at sikre bogens faglige og politiske relevans. Det er hensigten, at bogen også skal inspirere til fremtidig forskning og politisk arbejde på området. Det anslås, at cirka 1.2 millioner danskere lever med multisyge - heriblandt er det særligt ældre borgere, der er i risiko.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Støttet beløb
75.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener at vi i høj grad har opnået en forankring af projektet i det danske sundhedsvæsen, ved at indbyde centrale sundhedsprofessionelle, administratorer og sundhedspolitikere i skrivearbejdet af Hvidbogen. Dette mener vi har givet forfattergruppen et medejerskab både til de enkelte kapitler de selv har skrevet men også til hele publikationen. Planen er at redaktionsgruppen efterfølgende fortsætter et arbejde med forfattergruppen for at sikre at projektet er forankret centralt i en gruppe af for området af multisygdom, væsentlige fagpersoner samt administratorer og sundhedspolitikere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvidbogens kapitler dækker samlet de områder, som projektet planlagde at beskrive, som nævnt ovenfor. Vi finder at projektets mål i høj grad er blevet indfriet. Dette dokumenteres ved en hurtig gennemgang af Hvidbogens 16 kapitler og disses indhold. Hvidbogen beskriver ovenstående områder grundigt og perspektiverende. Forfatterne er udvalgt af redaktionsgruppen på baggrund af deres faglige baggrund og kompetencer i forhold til det faglige emne og eller problemområde, der beskrives i kapitlet. Dette har I vores øjne givet et stort og rigt materiale, der beskriver området af multisygdom i det danske sundhedsvæsen og kan danne grundlag for den videre udvikling og forskning på området samt pege på væsentlige politiske og administrative indsatser, der kan understøtte udviklingen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved planlægningen af Hvidbogen lagde vi stor vægt på at få Hvidbogens indhold på plads, vælge det rigtige format og omfang, sikre at væsentlige områder for multisygdom blev behandlet af de rette fagpersoner strækkende sig fra klinikere til administratorer og sundhedspolitikere. Vi finder at dette er lykkedes. Det er tydeligt at processen der nu følger med lancering og implementering af bogens anbefalinger kræver en stor indsats. Vi er ikke sikre på, at vi var vidende om dette meget store arbejde der nu følger, da vi startede projektet.